Съдържание

Посетители

В момента има 101  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„БЛИК-99” ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БЛИК-99” ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 434/30.11.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.12.2015 г. се извърши проверка на място на обект „Цех за обработка на метали за резервни части и нестандартни изделия”, находящ се гр. Благоевград, местност „Шейтаница“, имот с идентификатор 04279.70.34
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- участък „метали“;
- участък „полиуретани“;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е обработка на метали за резервни части и нестандартни изделия от полиуретан. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол № 77-14/10.12.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г.) и подзаконови нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството употребява химични смеси за производство на полиуретани, като за всички тях притежава актуални информационни листове за безопасност. Класификацията на опасните химични смеси е съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 г. - CLP. Етикетирането на опаковките е също в съответствие с изискванията на регламента. Складовото помещение за съхранение на опасните химични смеси е обозначено, с ограничен достъп и непропусклив под. Всички съхранявани смеси са в оригинална опаковки и плътно затворени. Не са установени разливи, както и следи от такива.
Дружеството има разработена информация за осъществяване на собствен контрол.
Дружеството е изпълнило предписание поставено при предходна проверка, а именно в РИОСВ-Благоевград е внесена актуализирана оценка за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3.2. Фактор „Управление на отпадъци”

Дружеството има заверени работни листове за част от отпадъците, които генерира – с код 12 01 01, 12 01 03, 15 01 10* и 20 01 21*. Все още не е проведена процедурата за абсорбентите, които се образуват и отпадъците от полиуретан и пластмаса.
На обекта се представя заверената от РИОСВ отчетна книга за отпадъци по приложение № 1 от Наредба № 1/2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичини регистри (ДВ бр. 51/2014 г.). Според информацията съдържаща се в книгата, предаване на опасните отпадъци през периода, в който тя се води не е извършвано. Предаване на други отпадъци е извършвано на базата на писмен договор.
За 2014 г. в ИАОС, гр. София не са представени годишни отчети за отпадъци.
Към момента на проверката, не са обособени места за предварително съхраняване на всички видове отпадъци, които се генерират.
„БЛИК-99“ ЕООД се явява задължено лице по смисъла на чл. 59 от Закона за управление на отпадъците, тъй като пуска на пазара продукти, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци – опаковки. Дружеството въвежда на територията на страната част от суровините, с които работи, както и пуска на вътрешния пазар опакована стока – готовата продукция. По време на проверката не се представят документи удостоверяващи изпълнението на задълженията по чл. 59 от ЗУО и Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр. 53/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Фактор “Отпадъци”

  1. За отпадъците, за които не е проведена процедурата, да се представят в РИОСВ-Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014 г.). Срок: 30.12.2015 г. Отг.: Управител
  2. Да се представят документите удостоверяващи изпълнението на задълженията по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.) за периода 01.01.2011 г. – 30.12.2015 г. Срок: 15.02.2016 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.