Съдържание

Посетители

В момента има 16  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„ГРОС МЕБЕЛ“ ЕООД - гр. Тръстеник

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ГРОС МЕБЕЛ“ ЕООД - гр. Тръстеник

 

На основание Заповед №388/26.10.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.11.2015 г. се извърши проверка на място на „Фабрика за производство на столове”, находяща се в гр. Банско, ул. „България“ №2.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- дървообработващ цех за оформяне на детайли и изработка на седалки;
- лакозаливен цех;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- места за временно съхранение на отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на столове от широколистна дървесина. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №55-06/10.11.2015 г., в който са отразени следните констатации и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани емисии от производствени процеси
В цех лакозаливен се нанасят покрития върху дървени повърхности, която дейност попада за контрол съгласно Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). Дейността по нанасянето на покрития става в кабини (лакозаливни), съоръжени с водни завеси (ръчно и посредством един робот). След нанасяне на покритията (байц, грунд и лак), изделията постъпват в сушилен тунел. Емисиите от летливи органични съединения (ЛОС) се изпускат посредством 22 бр. въздуховода, на които са монтирани 30 бр. пробоотборни точки. Съгласно представената в РИОСВ- Благоевград декларация за консумацията на органични разтворители, съгл. чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г. през 2014 г. не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители (ПСКР), определена за дейността- 15 тона/година (т. 10 от табл. 1, Приложение №2 към чл. 2 от Наредба №7/2003 г.).
През 2014 г. са проведени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на ЛОС, определени като общ органичен въглерод от 17 бр. пробоотборни точки. Няма нарушени норми за допустими емисии, регламентирани в чл. 15 от Наредба № 1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). Измерванията са валидни за 2014 г. и 2015 г.
До м. юли 2014 г. дейността по нанасяне на покрития е извършвана от „Пиринска мура“ АД. Със Заповед на Директора на РИОСВ- Благоевград е заличена регистрацията на инсталацията за нанасяне на покрития и е извършена нова регистрация по чл. 30л от ЗЧАВ на „Грос мебел“ ЕООД. Инсталацията е вписана в публичния регистър на инсталациите под номер BLG 00056.
3.1.2. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), относно ограничаване на емисиите на прахообразни вещества в атмосферния въздух.
Машините за обработка на дъресните детайли са обхванати от транспортна вентилационна система. Констатирани са пропуски по системата- има натрупани дървесен прах и трици по транспортните въздуховоди, шапките на циклоните и около бункера за съхранение на трици. Дадени са указания да се води дневник, в който да се регистрират почистванията на вентилационната система.

3.2. Фактор „Отпадъци”

За отпадъците образувани от дейността е проведена процедура по реда на чл. 7 от Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ бр. 66/2014 г.). Дружеството има заверени работни листове за 11 отпадъка, както и 7 бр. отчетни книги по Приложение №1 от Наредба №1/2014 г. (ДВ бр. 51/2014 г.). За отпадъците от трици, талаш и дървесен прах са водени редовно записите за образуваните количества, но липсва информация в раздел ІІ- предадени отпадъци. Дружеството предава отпадъците на „Пиринска мура“ АД, гр. Банско въз основа на писмен договор. Представя се екземпляр от годишният отчет за отпадъци изготвен за календарната 2014 г. В отчета не е отбелязана дата на изготвяне, както и липсва информация за датата на представяне в ИАОС. Констатирани са несъответствия в количества по отчетите (копия от отчетите за отпадъци са приложени към констативния протокол). При проверката се установи, че на обекта се генерира и отпадък с код 15 01 01 (хартиени и картонени опаковки), за който не е извършена класификация.
Обходени са местата за съхраняване на отпадъци. Същите са обозначени с табели, с обозначен код на отпадъка. Отпадъците от хартия и картон (15 01 01) и пластмасовите отпадъци (15 01 02) се подлагат на предварително третиране чрез балир преса. Съгл. чл. 35, ал. 2, т. 7 за дейността не се изисква наличието на регистрационен документ. Представят се писмени договори за предаване на отпадъци сключени с „Феникс Дупница“ ООД, „НИКИ МЕТАЛ“ ЕООД и „Анес -96“ ООД.
Упълномощеното лице от страна на „Грос мебел“ ЕООД декларира, че дружеството не се явява задължено лице по чл. 59 от ЗУО – материалите, с които се работи се закупуват от дистрибутори. Продукцията е изцяло за външния пазар. Обектът се обслужва от организираната система на община Банско за битовия отпадък, като извозването е по график.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества”

При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в отделно помещение с ограничен достъп и изградена вентилационна система. Помещението няма връзка с канализацията. Осигурени са подходящи абсорбенти. Съгласно изготвена от отговорника на склада при проверката справка за вида и количествата на химикалите налични в склада, се съхраняват 1150 литра продукти ICRO (полиуретанов лак, полиуретанов грунд, катализатор и разредител), 200 литра продукти SIRCA (полиуретанов лак, полиуретанов грунд, катализатор и разредител), 200 литра ацетон и 70 литра байц на водна основа. Видът и количествата на химикалите се различава от вида на химикалите описани в представената при проверката оценка за безопасността на съхранение на ОХВ и смеси на обекта. Оценката не отразява актуалното състояние на вида, количествата и начина на съхранение на химикали на обекта. Последната версия на оценката е от 11.09.2014 г.
При проверката се установи, че не са изготвени документите по чл. 4, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната Наредба.
За употребяваните на обекта химикали ICRO дружеството притежава актуални ИЛБ.

3.4. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 2 – за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване на отпадъци, в това число отпадъци за които се изисква разрешение или регистрационен документ, съгласно ЗУО;
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
Операторите извършващи дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ, изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (обн. в ДВ бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Опасни химични вещества и управление на риска ”

• Да се актуализира оценката за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси, като в табл. 1 от нея да бъдат описани актуалните видове и количества на употребяваните към момента на проверката химикали. Копие от оценката да се представи в РИОСВ- Благоевград. Срок: 10.12.2015 г.

• Да бъдат изготвени документите по чл. 4, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.). Копие от тях да се представят в РИОСВ- Благоевград. Срок: 10.12.2015 г.

Относно направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
• Да се изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 и да се уведоми РИОСВ- Благоевград . Срок: 10.12.2015 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.