Съдържание

Посетители

В момента има 81  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Бор Димитров 06” ООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бор Димитров 06” ООД - гр. Сандански

 

На основание Заповед №389/26.01.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 05.11.2015 г. се извърши проверка на място на „Цех за производство на мебели и дограма”, находящ се гр. Сандански, местност „Стара гара“.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по компоненти „Управление на отпадъците“ и „Опасни химични вещества“, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на фабрика за производство на маси и столове, включваща:
- цех за разкрой на ПДЧ и MDF плоскости и сглобяване на мебели;
- цех за първична и вторична обработка на дървесина - слепване и шлайфане на разкроени детайли;
- котелно помещение;
- места за съхранение на опасни химични вещества;
- места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- производство на мебели и дограма. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №39-08/05.11.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове произтичащи от него.
При проверката се установи, че дружеството употребява водоразтворими лак, байц и грунд, производство на Akzo Nobel и „Milesi”. Количествата, които се ползват са в рамките на 20- 30 кг/седмично. Няма изградено специално помещение за тяхното съхранение. При проверката наличните количества се съхраняват в бояджийното отделение, където се извършва нанасянето на покрития. Всички са в оригинални опаковки, плътно затворени.
Дружеството разполага с информационни листове за безопасност за всички употребявани от него химикали на площадката на обекта.

3.2. Фактор „Отпадъци”

Дружеството има заверени работни листове за отпадъци с кодове: 030104, 030105, 030199, 150101, 150110, 150202, 200121. Пи проверката се констатира образуване и на други видове отпадъци: прах от шлайфане след обработка и нанасяне на покрития. Към момента на проверката дружеството няма заверена отчетна книга по приложение № 1 от Наредба №1(ДВ, бр.51/2014 г.). Дружеството не е изготвяло и не е представяло в ИАОС в срок до 10.03.2015 г. годишни отчети за отпадъци за календарната 2014 г. Към момента количествата на генерираните отпадъци не се вписват.
Отпадък с код 030105 се изгаря в котел на твърдо гориво. С Решение № 01 – РД – 311 -0/10.07.2014 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград е отказана регистрация и издаване на регистрационен документ за третиране на отпадъци. Последваща процедура с ново заявление не е започвана. Част от отпадък с код 030104 се предава за последващо третиране (производство на пелети), но не се представят писмени договори с лица притежаващи документи по чл. 35 от закона за управление на отпадъците. Поддръжката на филтрите към камерата за нанасяне на покрития по думите на присъстващия на проверката представител на дружеството се извършва от „А.Н.Н. -2“ ООД, гр. София, които събират и извозват отпадъка получен при почистване на филтрите.
За изискванията на нормативната база по отношение управлението на отпадъците, „Бор Димитров – 06“ ЕООД е уведомено с писмо с изх. № 87111/27.03.2014 г., което е налично на обекта.
Към момента на проверката се установи съхраняване на отпадъци с кодове: 150110, 030104, 030105, 150202, 030199.
За битовите отпадъци дружеството се обслужва от „Стойконтранс“ ЕООД, гр. Сандански. Представя се договор със срок на действие 31.12.2015 г. На обекта е наличен един брой контейнер тип „Бобър“.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Не са направени предписания по време на проверката.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство ще бъде съставен акт за административно нарушение