Съдържание

Посетители

В момента има 25  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Булстар” ООД – с. Ръждак, общ. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Булстар” ООД – с. Ръждак, общ. Петрич

 

На основание Заповед 390/26.10.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 05.11.2015 г. беше извършена проверка на място и по документи на производствен обект „Цех за ситопечат върху дрехи“, находящ се в с. Ръждак, общ. Петрич, експлоатиран от „Булстар” ООД. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по компоненти „Управление на отпадъците“ и „Опасни химични вещества“, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- помещение за ситопечат;
- места за съхранение на отпадъци;
- склад за съхранение на опасни химични смеси;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 38-08/05.11.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

Дружеството има заверени работни листове за отпадъци с кодове: 150102, 150110, 150202, 200121. При проверката се установи, че от дейността на обекта се генерират и други видове отпадъци, за които не е проведена процедура по реда на Наредба № 2 за класифициране на отпадъците(ДВ, бр. 66/2014 г.) – в т.ч. утайки от утайниците след място за подготовка на бои и сита, хартиени отпадъци от шаблони, хартиени и картонени опаковки, остатъчни бои. За обекта има заверена отчетна книга по приложение № 1. Книгите са заверени на 09.08.2013 г., както и в момента на проверката. От тях е видно, че записи са правени еднократно в месеца на 30 или 31 число, като не се вписват до 5-то число на текущия за предходния месец – чл.10, ал.1 от Наредба № 1. За обекта е наличен 1 брой контейнер тип „Бобър“, в който при проверката се установи, че се съхраняват съвместно производствени отпадъци – опасни и неопасни, а именно: 1 брой счупена луминесцентна тръба, 10 бр. (4 бр. със съдържание в тях) флакони от лепила, текстилни отпадъци, хартиени и картонени опаковки, изрезки от фолио. Отпадъците не са отразени в отчетните книги. Последното събиране на контейнера е направено на 04.11.2015 г. – извозването на контейнера се извършва от „ ЕТБ“ ООД. Видно от отчетните книги и от годишните отчети, отпадъци с код 150102 и 200101 са предавани на „Ники метал“ ЕООД, като не се представят писмени договори.. При проверката се представя екземпляр от годишния отчет за отпадъци за календарната 2014 г. От обратна разписка се удостоверява изпращането в ИАОСV
За класифицираните отпадъци има предвидени места за съхранение, които са обозначени с табели с код на отпадъка.
Материалите, с които се работи се въвеждат от територията на Р. Гърция. Дружеството се явява задължено лице по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.) – дължи продуктова такса опаковки. За дължимата такса не се представят документи – вътрешнофирмена спецификация, месечни справки – декларации, платежни документи, договор с организация. Дружеството извършва дейност от 2005 година.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 10 / 2000г. с посл. изм.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството употребява опасни химични вещества и смеси в своята производствена дейност. Има организиран склад за съхранение на същите, но в него се извършва и подготовка на смесите за ситопечат.
На място се направи проверка на склада за съхранение на опасни химикали. Складът е обозначен и е с ограничен достъп, непропусклив под. Всички опаковки са с плътно затворени капаци. Представи се заповед на лице отговорно за правилното съхранение на химичните смеси в склада. При направената проверка на наличните видове химични смеси и тези описани в оценката за безопасно съхранение се констатира, че има несъответствия.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”
1.Да се актуализира оценката за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Срок: 15.12.2015 г. Отг.: Управителя
Относно фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите“
1. Да се представят в РИОСВ Благоевград:
- Вътрешнофирмена спецификация по прил. № 12 от Наредба за определяне на размера за заплащане на продуктова такса за продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр.53/2008 г.)
- Декларация за количествата опаковки пуснати на пазара за периода 2011 г.(м. януари) до 30.10.2015 г.
- Документи по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.), за отпадъци, за които не е проведена процедурата.
Срок: 21.12.2015 г.
Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство ще бъде съставен акт за административно нарушение и са направени предписания с поставени срокове и отговорно лице за отстраняването им.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.