Съдържание

Посетители

В момента има 11  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Българско вино” ООД - гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Българско вино” ООД - гр. София

 

На основание Заповед № 372/09.10.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 30.10.2015 г. е извършена проверка на място на обект “Винарска изба”, находящ се в местност „Дълбок андък“, землище на с. Смочево, община Рила, експлоатиран от „Българско вино” ООД гр. София. Проверка е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- хладилни и климатични инсталации;
- пречиствателна станция за отпадъчни води;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- помещения и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е преработка на грозде и производство на бели и червени вина, предназначени за вътрешния пазар. Строежът „Винарска изба“ е въведен в редовна експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-12- 158/22.08.2008 г. на директора на ДНСК гр. София. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, осем часов работен ден. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 61-11/30.10.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Компонент „Води”

На обекта е изпълнена разделна канализационна мрежа. Формират се два потока отпадъчни води: битово – фекални и производствени. Производствените отпадъчни води се формират от измиване на съдовете за ферментация и съхранение на виното, както и при изплакване на бутилките, като средномесечният им обем е от 1 до 2 куб. м., с изключение на едномесечната кампания по време на гроздобер (около 15 куб.м.). Смесеният поток отпадъчни води, които се формира на обекта се пречистват в локална ПСОВ. ПСОВ e въведена в редовна експлоатация с Разрешение за ползване № СТ- 05-605/01.04.2013 г. на директора на ДНСК гр. София и функционира нормално. Извършва се механично и биологично пречистване, като на изход от ПСОВ не се осъществява заустване. Пречистените отпадъчни води се акумулират в подвижна цистерна, след което се ползват за напояване на собствени лозови масиви, находящи се в непосредствена близост до обекта.

3.2 Компонент «Атмосферен въздух»

На обекта е инсталиран котел, изгарящ дизелово гориво, но същият не се експлоатира от месец декември 2011 г.
За технологични нужди дружеството експлоатира 5 броя климатични инсталации, подлежащи на контрол, както следва:
- един брой двукръгова климатична инсталация със съдържание на R 407 С (2х20,5 кг.);
- четири броя клим. инсталации със съдържание на R 410 А, в количество от 3,3 до 4 кг.
До момента на проверката не са извършвани проверки за течове на системите, не се водят необходимите Досиета на системите.
Във връзка с Регламент № 517/2014 г. относно флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент № 842/2006 г. (в сила от 01.01.2015 г.), дружеството има следните задължения:
-да извършва проверки за течове на оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества над 5 тона еквивалент на СО2;
- да води досиета на системите;
- ежегодно, в срок до 15 февруари да представя в РИОСВ- Благоевград годишен отчет за флуорсъдържащите парникови газове и веществата, нарушаващи озоновия слой за предходната календарна година.

3.3 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.).
При проверката е установено, че употребяваните на обекта химикали – серен двуокис, натриева основа и лимонена киселина не се съхраняват в специално обособени за целта помещения. Серният двуокис се съхранява на открито, а лимонената киселина и натриевата основа се съхраняват в полиетиленови чували върху метална платформа в производственото помещение. За тези химикали дружеството не притежава съответните информационни листове за безопасност (ИЛБ).

3.4 Фактор «Отпадъци»

За отпадъци с кодове 150101, 150102, 150107 и 020799, които се генерират от дейността на обекта, дружеството има заверени работни листове. За опаковките, съдържащи остатъци от опасни вещесва или са замърсени с опасни вещества, както и за утайките от ПСОВ не е извършена класификация по реда на чл. 7, ал.1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014 г.).
На обекта е организирано разделно събиране на отпадъците. Представени са договори за предаване на отпадъците за последващо третиране, както и приемо-предавателни протоколи за предадените такива от началото на годината до момента на проверката.
На обекта се води отчетност за отпадъците. Представени са три броя отчетни книги по Приложение № 1, които се водят съгласно нормативните изисквания.
Годишните отчети за отпадъци, изготвени за календарната 2014 г. са изпратени в ИАОС в законовия срок.
Дружеството се явява задължено лице по чл.59 от ЗУО. Задълженията се изпълняват чрез заплащане на дължима продуктова такса опаковки към „Булекопак“ АД, като същата се заплаща на тримесечие. За първо, второ и трето тримесечие на 2015 г. е заплатено лицензионно възнаграждение към организацията. Не са изготвени Приложение № 12 и № 13 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр.53/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска“. На основание чл.26, ал.8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000г., с изм. и доп.)

  • Да бъдат изискани от доставчиците на употребяваните на обекта химикали ИЛБ в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 - REACH и Регламент (ЕО) № 1272/2008 – CLP. Копия от тях да бъдат представени в РИОСВ – Благоевград. Срок: 30.11.2015 г. Отг.: Управителя
  • Съхранението на употребяваните на обекта химикали да бъде организирано в съответствие с изискванията отбелязани във всеки конкретен ИЛБ и в съответствие с изискванията на чл.6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.). За изпълнение на предписанието РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 30.11.2015 г. Отг.: Управителя
  • Да бъдат изготвени документите по чл. 4, т.7, т.8, т.9, т.10 и т.11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.), както и оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси по чл. 9 от нея. Копия от тези документи да бъдат представени в РИОСВ – Благоевград. Срок: 30.11.2015 г. Отг.: Управителя. Забележка: оценката по чл. 9 от цитираната наредба се документира във формат, утвърден със Заповед № РД- 288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите.

Фактор „Отпадъци“. На основание чл.113 и чл.120 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г.)

  • Да се извърши класификация на отпадъците, за които не е извършена такава до момента по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014 г.) в РИОСВ - Благоевград. Срок: 30.11.2015 г. Отг.: Управителя
  • Да се изготвят и представят в РИОСВ – Благоевград Приложение №12 за 2015 г. и Приложение № 13 за периода от 01.01.2015 г. до 31.10.2015 г. от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр.53/2008 г.) по цени на Приложение № 3 от същата наредба. Срок: 30.11.2015 г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответни предписания и са поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.