Съдържание

Посетители

В момента има 57  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„САЛВАМЕД“ ЕАД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „САЛВАМЕД“ ЕАД - гр. Сандански

 

На основание заповед №349/28.09.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 08.10.2015 г. беше извършена проверка на място на обект “Инкталация за производство на гипсови бинтове”, собственост на “Салвамед” ЕАД, гр. Сандански, находяща се в гр. Сандански, индустриална зона „Соколовец“.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е производство на гипсови бинтове.
На площадката са разположени:
• цех “Нестерилно производство”;
• инсталация за стерилизация с етиленов оксид;
• цех „Стерилно производство“;
• цех “Гипсово производство с инсталация за изгаряне на емисиите от разтворители”;
• инсталация за неутрализация на етиленов оксид до етилен гликол;
• складове за съхранение на химикали;
• складове за съхранение на генерираните отпадъци;
• складове за входящи суровини;
• складове за готова продукция;
• климатични исталации.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 37-09/08.10.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Източниците на организирани емисии от производствената дейност на обекта са инсталацията за промазване на марля с гипсова смес и изсушаване и инсталацията за ролиране и балиране. Дружеството извършва собствени периодични измервания от две пробоотборни точки – едната точка е към инсталацията за промазване на марля с гипсова смес, на която СПИ са по показатели „прах“, „общи въглеводороди“, азотни оксиди и „въглеродни оксиди“, а другата точка е към инсталацията за ролиране и балиране, на която СПИ са по показател „прах“. Последните СПИ са проведени през 2014 г. и от тях се вижда, че няма нарушени норми за допустими емисии. Резултатите от тези измервания са представени с Доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6 (ДВ, бр. 31/1999 г.).
Инсталацията за промазване на марля с гипсова смес попада за контрол, съгласно Приложение №1 от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на ЛОС изпускани в околната среда в резултат на употребата на разтворители. Праговата стойност за консумация на органични разтворители (ПСКР) определена за дейността, съгласно Приложение №2 от цитираната наредба е 15 т/год. Съгласно представената информация за консумацията на органични разтворители, се превишава ПСКР и обектът се контролира чрез изготвяне на план за управление на разтворителите (ПУР). Съгласно представеният за 2014 г. ПУР няма нарушени норми за допустими емисии и норми за неорганизирани емисии.
„Салвамед“ ЕАД експлоатира седем броя стационарни климатични инсталации със съдържание на охлаждащи агенти (R 410A). Считано от 01.01.2015 г. се забранява пускането на пазара и употребата на непълно халогенирани хлорфлуоровъглеводороди – R-22 и се прилага Регламент № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент ЕО/№ 842/2006. Дружеството е предприело действия, като R-22 е извлечен от инсталацията „CLIVE“, която е изведена от експлоатация от месец октомври 2014 г. Извличането е извършено от лице притежаващо документ за правоспособност. Извличането не е отразено в досието на системата. За извлечения фреон не е проведена процедура по класификация на отпадък с код 14 06 01* - хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC, по реда на Наредба № 2 (ДВ, бр. 66/2014 г.).
При проверката се представят досиетата на системите за всички инсталации, в които са отразени проверки за течове, извършвани с честота съгласно чл. 4, т. 3 от Регламент 517/2014.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.).
В производствената си дейност дружеството употребява и съхранява следните опасни химични вещества и смеси – етилен гликол, етанол, ацетон, етиленов оксид, гипс „ALFA” (CaSO4.0.5H2O), гипс “LUXOBOND” (CaSO4.х H2O) и смес за омекотяване на гипсовите бинтове. Те се съхраняват в четири специално обособени за целта помещения – склад за съхранение на етилен гликол, склад за съхранение на етиленов оксид, склад за съхранение на ацетон и етилов алкохол и склад за съхранение на гипс и смес за омекотяване на гипсовите бинтове. Съхранението на химикалите в тези складове е организирано в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани от производителя на всеки химикал, във всеки конкретен информационен лист за безопасност (ИЛБ) и в съответствие с общите изисквания към складовете за съхранение на химикали, съгласно чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). При направеният оглед на място се установи, че складовите помещения са с ограничен достъп, обозначителни табели и адекватна вентилация там, където това е необходимо. За всички употребявани на обекта химикали, дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност. Изготвена е оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси на обекта, съгласно чл. 9 от цитираната наредба, като последната и версия е от 29.04.2014 г. Тя обаче е непълна и не е актуална към датата на настоящата проверка. Изготвени са и документите по чл. 4, т.7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от нея, в които обаче не са отразени настъпили административни промени.
По отношение на етилен гликола, съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 – REACH, дружеството е със статут на производител на химично вещество. В изпълнение на изискванията на чл. 6 от цитирания регламент, като производител на химично вещество в количества над 1т/год., то е извършило предварителна регистрация в Европейската агенция по химикали – ECHA на вещество с CAS № 107-21-1 и ЕС № 203-473-3 в тонажна група от 1 до 10 т/год. и с краен срок за регистрация 31.05.2015 г., за което има издаден документ от ECHA с № 17-2119385802-33-0000 от дата 20.05.2009 г. В изпълнение на задълженията си на производител, който пуска на пазара произведеното от него вещество, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 – CLP, дружеството е извършило нотификация на това вещество (CAS № 107-21-1 и ЕС № 203-473-3), за което притежава документ издаден от ECHA с № 02-2119847417-31-0000.
Дружеството е изготвило за това вещество информационен лист за безопасност, който все още не е приведен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 2015/830, но е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH.
Представени са в РИОСВ-Благоевград инвентаризационни списъци на употребяваните на обекта химикали през 2014 г.

3.3. Фактор „Управление на отпадъци”

Дружеството има заверени работни листове за отпадъци с кодове 10 13 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 08, 20 01 21 и 20 03 01.
„Салвамед“ ЕАД притежава и регистрационен документ с № 01-РД-249-0 от 17.07.2013 г. издаден по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.). Документът е за третиране на отпадъци с кодове 15 01 05, 19 12 01 и 19 12 04. При проверката се установи балиране на отпадъци с кодове 15 01 01 и 15 01 02, за което съгласно чл. 35, ал. 2 т. 7 от цитирания закон не се изисква документ, и балиране на отпадък с код 19 12 08, който не е включен в регистрационния документ. Всички генерирани на обекта отпадъци се съхраняват разделно и по вид.
На обекта се представят два броя отчетни книги (1 бр. по Приложение №1 и 1 бр. по Приложение №4 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.)), които са заверени от РИОСВ – Благоевград и са водени по реда на цитираната наредба. Представен и екземпляр от годишния отчет за отпадъци изготвен за календарната 2014 г. и изпратен в срок до ИАОС, гр. София. Попълвани са Приложение № 9 – 6 бр. и Приложение № 20. Предаването на отпадъци се удостоверява с писмени договори с фирми имащи правото да извършват тази дейност, както и с фактури, идентификационни документи и др.
За отпадъците, които се подлагат на депониране е проведена процедура по охарактеризиране. Те се предават на „Стройкомтранс“ ЕООД, гр. Сандански, въз основа на писмен договор.
На 12.02.2015 г. на територията на площадката е извършено извличането на фреон R-22 от инсталацията „CLIVE“, която е изведена от експлоатация от месец октомври 2014 г.. Извличането е извършено от лице притежаващо документ за правоспособност. То не е отразено в досието на системата. За извлечения фреон не е проведена процедура по класификация на отпадък с код 14 06 01* - хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC, по реда на Наредба № 2 (ДВ, бр. 66/2014 г.). Генерираният отпадък е взет от „ЕМКО“ ООД, гр. София без писмен договор и без попълването на идентификационен документ по чл. 12, ал. 1 от Наредба №1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене публични регистри. При приемането на отпадъка от тази фирма са оформени приемо – предавателни протоколи, които са представени при проверката. По време на проверката от фирма „ЕМКО“ ООД, гр. София, по електронен път е изпратен Договор № 00-625-Р-2009 за предаване и приемане на опасни отпадъци, сключен на 12.04.2012 г. между „ЕМКО“ ООД, гр. София и „Балбок инженеринг“ АД, гр. София.
За изпълнението на чл. 59 от Закона за управление на отпадъците дружеството представя удостоверение с „Екопак България” АД.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Компонент „Атмосферен въздух“

1. Да бъде представена в РИОСВ – Благоевград информация за това, изцяло ли са подменени двете климатични инсталации „OSAKA“ (заедно с охлаждащият агент) или първо е изведен охлаждащият агент и впоследствие са подменени инсталациите. Срок: 08.12.2015 г. Отг.: Изп. Директор

Фактор “Опасни химични вещества”
1. Да бъде представено в РИОСВ – Благоевград копие от анализно свидетелство удостоверяващо точния състав на етилен гликола произвеждан от дружеството. Срок: 08.11.2015 г.
Отг.: Изп. Директор

2. Да бъдат актуализирани документите по чл. 4, т.7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба, както и оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси на обекта по чл. 9 от нея. Копие от тези документи да бъде представено в РИОСВ – Благоевград. Срок: 02.11.2015 г. Отг.: Изп. Директор

Фактор “Отпадъци”
1. Да бъдат представени в РИОСВ – Благоевград заявление и съпътстващите го документи за изменение и допълнение на документ № 01-РД-249-0 от 17.07.2013 г. във връзка с третирането на отпадъци с код 19 12 08.
Срок: 02.11.2015 г. Отг.: Изп. Директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.