Съдържание

Посетители

В момента има 97  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„ПИРИН ПЕЛЛЕТ“ ЕООД - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ПИРИН ПЕЛЛЕТ“ ЕООД - гр. Разлог

На основание Заповед №345/25.09.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 02.10.2015 г. се извърши проверка на място на цех за производство на пелети, находящ се в гр. Разлог, местност „Габавица“.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- инсталация за производство на пелети;
- площадки за съхранение на генерираните отпадъци;
- складове за съхранение на суровини и готова продукция.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на дървесни пелети. Дружеството работи на непрекъснат режим на работа- 24 часа на ден, 7 дни/седмично. При проверката е съставен Констативен протокол №49-06/02.10.2015 г., в който са отразени следните констатации и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
Дружеството експлоатира инсталация за производство на пелети, със секция за сушене на дървесни стърготини и трици (ротационна сушилня с директен контакт). Източници на емисии в атмосферния въздух са:
- изпускащо устройство К1 (комин) към барабанна ротационна сушилня с директен контакт при сушене на дървесните стърготини;
- въздуховод (К2) към мелница за дребно смилане.
Инсталацията е с производителност 100 тона/денонощие през летния сезон и 60 тона/денонощие през зимния сезон.
На 25.05.2015 г. са извършени контролни измервания на емисиите, изпускани в атмосферния въздух. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в чл. 62 (по показатели прах и органични вещества), от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.).
Дружеството има сключен договор за производство на промишлени пелети от отпадъците от кори с Р Гърция. От началото на годината до момента са произведени 3 862 тона промишлени пелети. Към момента промишлените пелети се произвеждат на съществуващата инсталация.
В момента се извършва монтаж на линия за производство на промишлени пелети- монтирана е ротационната сушилня и част от възлите към линията; извършва се монтаж на котела към сушилнята. Отработените газове ще се изпускат през съществуващото изпускащо устройство (комин). За инвестиционното намерение е подадено уведомление в РИОСВ- Благоевград, и има изготвен отговор.
На дружеството е било дадено предписание със срок на изпълнение 25.09.2015 г., относно изграждане на затворено помещение за складиране на твърди прахообразни материали (отпадъци от кори), съгл. изискванията на чл. 70, ал. 8, т. 1 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), с цел недопускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух. При проверката е констатирано, че продължава съхранението на открито на отпадъци от кори и предписанието не е изпълнено. На дружеството ще бъде наложен акт за установяване ан административно нарушение. В момента отпадъците се съхраняват на два пъти по- малка площ в сравнение с предходната проверка. Дружеството е имало намерение да оползотвори складираните прахообразни материали в поставеният срок, но е закъсняла доставката на инсталацията за производство на промишлени пелети.
При проверката са извършени контролни измервания на еквивалентните нива на шум в околна среда по измерителен контур, съгласно утвърдения годишен план за контролната дейност на РИОСВ- Благоевград. Резултатите от измерените нива на шум показват спазване на граничните стойности на дневно ниво на шум по измерителен контур, регламентирани в Наредба №6/2006 г. (ДВ бр. 58/2006 г.)

3.2. Фактор” Отпадъци”
„Пирин пеллет“ ЕООД притежава документи издадени по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г.):
- регистрационен документ № 01-РД-362-0/08.07.2015 г. за дейност транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци с кодове 03 01 05 (трици, талаш, изрезки) и 10 01 01 (пепел от котли) с включени 4 бр. транспортни средства, три от които се ползват под наем въз основа договор, сключен с ЕТ „Галя Коцакова“, гр. Разлог.
- регистрационен документ за третиране на отпадъци № 01-РД-365-0/22.07.2015 г.- за отпадък с 03 01 05.
Към момента на проверката се установява, че изрезките и парчета се съхраняват на бетонирана площадка, а триците в закрит бокс. Установява се съхраняване на открито на отпадъци от кори в големи количества и опаковки от дървесни материали - палети. Местата за съхраняване на отпадъците не са обозначени. Не се представят документи удостоверяващи произхода на отпадъците - работни листове за класификация по реда на Наредба №2/2014 г. (ДВ бр. 66/2014 г.) или договори за приемане/предаване на отпадъците. Към момента на проверката тече процес по монтиране на нова (допълнителна) линия за производство на промишлени пелети. Видно от внесеното уведомление в РИОСВ- Благоевград, генерирани отпадъци по време на строителството са 17 01 01 (бетон) и 17 05 04. От представените при проверката документи (оферта и Акт образец 19), отпадъците са извозени от „Винстрой“ ООД, гр. Разлог.
При проверката се представя екземпляр от годишния отчет за отпадъци за календарната 2014 г., изготвен и представен в срок в ИАОС, гр. София
Дружеството има утвърден доклад по основно охарактеризиране за отпадък с код 10 01 01 (пепел), но видно от отчетните книги и годишен отчет той се предава на физически лица за наторяване.
На обекта се водят отчетни книги по приложение №1, приложение №2 и приложение №4.
По отношение на дължимата продуктова такса-опаковки, дружеството изпълнява задълженията си чрез „Екопак България“ АД.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

На дружеството не са поставени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното нарушение с изискванията на екологичното законодателство в т. 3.1. по компонент „Атмосферен въздух“ са предприети действия за налагане на акт за установяване на административно нарушение.