Съдържание

Посетители

В момента има 25  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Рупчин и синове” ООД - гр. Банско

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Рупчин и синове” ООД - гр. Банско

На основание заповед №326/09.09.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 30.09.2015 г. беше извършена проверка на място на обект – производствена площадка за мебели от масив за износ, експлоатирана от “Рупчин и синове” ООД, находящ се в гр. Банско, ул. „Стефан Стамболов“ №3.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от експерти по компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е производство на мебели от масив. Тази дейност се извършва в следните производствени и спомагателни помещения - цех за първична обработка (разбичване на дървесината), цех за вторична обработка (рязане и разкрой), цех за нанасяне на повърхностни покрития, склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси, места за съхранение на отпадъци и котелно помещение.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 36-09/30.09.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г. с изм. и доп.) и поднормативните изисквания произтичащи от него.
При проверката се установи, че в производствената си дейност, дружеството употребява химични вещества и смеси, а именно – лакове, грундове , байцове, разредители, катализатори и лепила, за които притежава актуални информационни листове за безопасност.
За тяхното съхранение на обекта е обособено сладово помещение с ограничен достъп и адекватна вентилация. При проверката се установи, че към настоящия момент там се съхраняват малки количества химикали.
Дружеството е изготвило и поддържа актуална документацията по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.), Актуална е и оценката на безопасността на съхраняваните на обекта опасни химични вещества и смеси, съгласно изискванията на чл. 9 от нея.

3.2. Фактор „Отпадъци”
Дружеството има заверени работни листове за отпадъци с кодове: 030105, 080115, 100101, 150110 и 200121.
Към момента на проверката , то само генерира отпадъци. До края на месец септември 2014 г. то е извършвало и оползотворяване на отпадък с код 030105. След тази дата отпадъкът се събира и съхранява до момента на предаване на ЕТ „Велес – Костадин Велев“, гр. Разлог, който притежава документ за транспортиране и третиране на отпадъци. Предаването се извършва на базата на писмен договор.
Всички отпадъци се съхраняват на места обозначени с кода на съответния отпадък. Опасните отпадъци се съхраняват на места с ограничен достъп, като в помещението за съхранение на отпадък с код 200121 е осигурена и сяра на прах.
На обекта се представя отчетна книга за отпадъци по приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 51/2014 г.), заверена от РИОСВ – Благоевград, която се води редовно.
При проверката се представя екземпляр от годишен отчет за отпадъци, за календарната 2014 г., който видно от представена обратна разписка е изпратен до ИАОС, гр. София в срок.
Дружеството не се явява задължено лице по смисъла на чл. 59, ал. 1 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.). Входящите суровини и материали необходими за осъществяване на производствената дейност се закупуват от дистрибутори, а готовата продукция е почти изцяло за износ. Останалата продукция не изисква опаковане.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При извършената проверка на обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство..