Съдържание

Посетители

В момента има 68  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Гогови- АГ” ООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Гогови- АГ” ООД - гр. Петрич

На основание заповед №323/07.09.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.09.2015 г. се извърши проверка на място на „Фабрика за производство на обувки”, находяща се гр. Петрич, кв. IX, УПИ XIII.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството e производство на саи и готови обувки. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. Обособени са следните цехове:
- цех кроялен;
- цех шивален;
- цех конфекционен;
- склад за съхранение на опасни химични вещества;
- места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 31-08/23.09.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани източници от горивни процеси – няма.
3.1.2. Организирани източници от производствена дейност - летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г.). Изградена е вентилационна система и локална аспирация над местата за залепване.
С Вх. № 464/11.02.2015 г. е представена Декларация за консумацията на органични разтворители през 2014 г. Съгласно представената декларация не е превишена праговата стойност от 5 тона/год. за консумация на органични разтворители (ПСКР), регламентирана в табл. 1 на Приложение №2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №7/2003 г.
3.1.3. Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ бр. 3/2009 г., с изм. и доп.) и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата които нарушават озоновия слой (ДВ бр. 2/2011 г.).
За климатизация на производствените цехове дружеството експлоатира 6 бр. стационарни климатични инсталации и една хладилна инсталация (за охлаждане на обувки), съдържащи над 3 кг контролирани вещества- фреони R 22 , R 407 С и R404 А. При проверката се представят 7 бр. „Досиета на системите”, съгл. изискванията на Наредбите. В досиетата са отразени необходимият брой проверки за херметичност/течове.
Пет от климатичните инсталации са с охлаждащ агент R 22. Считано от 01.01.2015 г. се забранява пускането на пазара и употребата на ненапълно халогенирани флуоровъглеводороди (HCFC) – R 22. При наличие на теч е необходимо е необходимо R 22 да бъде изведен от употреба. Излезлият от употреба R 22 да бъде класифициран като опасен отпадък съгл. Наредба № 3/2003 г. след което да бъде предаден на лице притежаващо документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейност с код D 14. След извличане на R22 да се представи годишен отчет по приложение № 4 от Наредбата по Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. До момента не са предприети действия по извеждане на охлаждащ агент 22, тъй като не са регистрирани течове.

3.2. Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите”

От производствената дейност се образуват отпадъци с кодове: 040199,040299,070213, 150101,150102,150110,200121 и 200301. За същите е проведена процедурата по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 23/2012 г.). Съхраняват се на мястото на образуване на обособени места и съдове. Смесените битови отпадъци се третират по установения за общ. Петрич ред.
Представят се писмени договори с фирми за предаване на отпадъците за последващо третиране.
При проверката се представят шест броя отчетни книги, съгл. Приложение №1, заверени от РИОСВ – Благоевград, които се водят съгласно изискванията (параграф 10 от Наредба № 1, ДВ, бр. 51/2014 г.). Отчетните книги съдържат хронологична информация за количеството и вида на отпадъците.
Дружеството не представя ВФС и месечни справки декларации по приложение № 12 и № 13 по цени на ПУДООС при проверката.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството е потребител по веригата на опасни химични смеси, съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. Като такова има задължения, съгласно изискванията на чл. 36 от същия да събира и поддържа в наличност цялата информация, която се изисква да събира и поддържа за период от поне 10 години. Дружеството изпълнява тези задължения.
На място се провери склада за съхранение на опасни химични смеси. Съгласно представена Оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси (Версия 4), видовете опасни химични смеси съхранявани в склада не отговарят на описаните в оценката-има налични нови опасни химични смеси. Съгласно плана за осъществяване на собствен контрол се представя протокол от извършена проверка по изпълнение правилата за съхранение.
Складовото помещение е с ограничен достъп и е обозначено. В склада се съхраняват само съвместими опасни химични смеси.
Дружеството притежава информационни листове за безопасност за всички употребявани от него опасни химични смеси.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

4.1.1. Да бъде актуализирана оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, като в нея бъде отразено наличието на новите химикали на обекта. Копие от нея да се представи в РИОСВ – Благоевград. Срок: 30. 10. 2015 г. Отг.: Управителя
4.1.2.Да се представи информация за употребените през 2015 г. опасни химикали. Срок: 30.03.2016 г. Отг.: Управителя
4.2. Фактор „Отпадъци”
4.2.1. Да се представят в РИОСВ – Благоевград ВФС за 2015 г. и месечни-справки декларации по прил. № 13 от Наредба за определяне на размера и заплащане на продуктова такса. Срок: 23. 10. 2015 г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство, на дружеството са дадени предписания със срок за тяхното изпълнение. В случай на констатирано неизпълнение на предписанията, на дружеството ще бъдат налагани административно - наказателни мерки.