Съдържание

Посетители

В момента има 11  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД – гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД – гр. София

На основание Заповед № 297/24.08.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 02.09.2015 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект на „УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД, находящ се в с. Зелен дол. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност извършвана на площадката от дружеството е събиране и третиране на отпадъци.
Обекта включва:
● сепарираща инсталация за отпадъци;
● зона за съхраняване на сепарираните отпадъци;
● участък за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите и компонентите, които й въздействат, беше съставен Констативен протокол № 56-14/02.09.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-280-0/01.07.2015 г. издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.). Разрешителното е издадено за обекти разположени в с. Зелен дол, гр. Благоевград и землището на с. Поленица, общ. Сандански.
За проверявания обект – с. Зелен дол разрешените дейности обозначени съгласно допълнителните разпоредби на ЗУО са с код R13 (съхраняване на отпадъци да извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) – за всички видове отпадъци приемани на площадката (отпадъци от опаковки, хартия и картон, пластмаса и полиетилен, стъкло, ОЧЦМ) и код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) – за отпадъци от опаковки, хартия и картон, пластмаса и полиетилен, стъкло

Дейности с ОЧЦМ:
На площадката се разполага с 24-часово видеонаблюдение. Към момента на проверката поради отсъствието на лицето отговарящо за техниката, не може да бъде проследено времето на съхранение на направените записи.
Съгласно изискването на ЗУО, при приема на ОЧЦМ са оформяни декларации и сертификати за произход. Количествата на постъпващите отпадъци се определят с калибрирани везни.

Сепарираща инсталация:
„УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД е подизпълнител на организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Има сключени два договора между дружествата, които уреждат въпросите по обслужване на съдовете, събиране, транспортиране и сепариране на събраните отпадъци от общинските системи за отпадъци от опаковки функциониращи на териториите на общините Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча.
Събирането и транспортирането на отпадъците от системите се извършва при наличието на регистрационен документ № 12-РД-1265-00/25.08.2014 г. издадено от директора на РИОСВ-София.
Към момента на проверката сепариращата инсталация работи, като се подават отпадъци събрани от общинските системи. Сепарираните и балирани отпадъци се насочват към участъци за съхраняване, които са обозначени с кода на отпадъка по Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.).
Негодния отпадък с код 19 12 12, генериран след сепариращата инсталация се насочва за депониране. „УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД има становище по доклад за основно охарактеризиране, издадено от РИОСВ-Благоевград. Отпадъците се транспортират от самото дружество до общинските депа - Гоце Делчев, Благоевград, Петрич, Сандански и Доспат. Представят се кантарни бележки удостоверяващи входирането на отпадъците на изброените депа. Не се представят договори с операторите на депата.
Приема (от лица регистрирани по Търговския закон) на други видове отпадъци и предаването им за последващо третиране става при наличието на писмени договори.
За отпадъците, които се генерират от дейността на сепариращата инсталация, дружеството има заверени работни листове за класификация.
На обекта се представят заверени от РИОСВ-Благоевград отчетни книги за отпадъци, които се водят съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.).
При проверката се представя екземпляр от годишния отчет за отпадъци за календарната 2014 г., който е изпратен до Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/, гр. София.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

„УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-280-0/01.07.2015 г. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо разрешително издадено по реда на ЗУО, дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор “Отпадъци”

  1. Да се представят в РИОСВ-Благоевград копия от договорите с лицата приемащи за депониране отпадък с код 19 12 12. Срок: 30.09.2015 г. Отг.: Управител
  2. Да се представи в РИОСВ-Благоевград информация – декларация относно срока на съхранение на записите от видеонаблюдението извършвано съгласно изискването на чл. 39, ал. 7 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.). Срок: 30.09.2015 г. Отг.: Управител

Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

  1. Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и да се уведоми РИОСВ-Благоевград писмено. Срок: 30.09.2015 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.