Съдържание

Посетители

В момента има 17  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Щампа Експрес” ЕООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Щампа Експрес” ЕООД - гр. Сандански

На основание Заповед 295/24.08.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 01.09.2015 г. беше извършена проверка на място и по документи на производствен обект „Работилница за щамповане на дрехи“, находящ се в местността „Поручик Минков“, землище на с. Плоски, общ. Сандански, експлоатиран от „Щампа Експрес” ЕООД гр. Сандански.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството е извършена от екип експерти по компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- помещение за експониране на шаблони;
- помещение за щамповане;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;
- склад за съхранение на опасни химични смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна производствена дейност на обекта е щамповане на текстил.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 38-10/01.09.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води”

Дружеството притежава Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43140004/12.06.2012 г., за обект „Работилница за щамповане на дрехи“, м. „Поручик Минков“, землището на с. Плоски, общ. Сандански, с изискване да извършва собствен мониторинг два пъти годишно.
Във връзка с изпълнението на собствения мониторинг през 2015 г., в РИОСВ – Благоевград са представени лабораторни протоколи от изпитване на отпадъчни води, извършени от РЛ – Благоевград. Резултатите от лаб. анализи показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в разрешителното за заустване.
По време на проверката е констатирано, че обекта не работи и не се формират отпадъчни води. Оформен е протокол за неизвършено пробовземане.
По информация на управителя на дружеството, производствените отпадъчни води, които се формират от дейността на обекта са в минимални количества, след пречистване се събират в резервоар и по договор с „УВЕКС“ ЕООД се заустват в канализационната мрежа на гр. Сандански.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”.

Проверката е извършена на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000г. с посл. изм.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството употребява опасни химични смеси в своята производствена дейност – щамповане на текстил.
Обекта разполага с организиран склад за съхранение на опасните химични смеси. Склада е с ограничен достъп и сигнализиран, пода му е непропусклив, има наличен адсорбент и осигурена аспирация.
При проверката е установено, че някои от продуктите не са етикирани коректно (отнася се за продукти, произведени в Италия).
За някои от химикалите не са налични информационни листове за безопасност (ИЛБ). В „Оценката за съхранение на опасни химични вещества и смеси“ има несъответствие относно описаните в нея смеси и наличните в склада.

3.3. Фактор „Отпадъци”.

Дружеството има заверени работни листове за отпадъци. На обекта се представят 2 бр. отчетни книги за образуваните производствени и/или опасни отпадъци, заверени от РИОСВ – Благоевград по реда на Наредба № 2 (ДВ, бр. 10/2013 г.). Книгите са водени редовно.
При проверката се представя екземпляр от годишния отчет за отпадъци за 2014 г., внесен в ИАОС- София.
За 2015 г., към момента на проверката е предаван само отпадък с код 20 03 01, за който е проведена процедура по основно охарактеризиране, съгласно писмо-становище на РИОСВ – Благоевград.
Отпадъците на обекта се съхраняват повече от три години. Предвидените места за съхраняване са запълнени и има предпоставка за смесване на отпадъците. Поставени са табели с кода на отпадъците. За съхраняваните луминесцентни тръби не е осигурена сяра на прах.
Дружеството работи на ишлеме, като подизпълнител. Химикалите, с които работи доставя чрез дистрибутори, но и въвежда само от Гърция и Италия. За пусканите на пазара опаковки дружеството е задължено лице по чл. 59 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.)
Дружеството не заплаща продуктова такса към ПУДООС и няма сключен договор с организация за оползотворяване.
При проверката е констатирано, че на обекта се формира нов вид отпадък, който не е класифициран – подменени въздуховоди.
На обекта има резервоар, където постъпват производствени води, които се пречистват и образуват утайки.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

По фактор „Опасни химични вещества” са дадени следните предписания на основание чл. 26 ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.)

4.1. Да се актуализира Оценката за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Копие от същата да се представи в РИОСВ – Благоевград. Срок: 01.10.2015 г. Отг.: Управителя
4.2. Дружеството да се снабди с ИЛБ за опасните химични смеси, за които такива не са налични на площадката. Копия да се представят в РИОСВ – Благоевград. Срок: 01.10.2015 г. Отг.: Управителя

По фактор“Отпадъци“, са дадени следните предписания на основание чл. 113 чл. 3 и чл. 114 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.):
4.4. Да се представят в РИОСВ – Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.) за новогенерираните отпадъци. Срок: 01.10.2015 г. Отг.: Управителя

4.5. Да се представят в РИОСВ – Благоевград:
- декларация за количествата опаковки, пуснати на пазара за периода 01.01.2011 г. – 30.08.2015 г.
- документи, удостоверяващи заплащането на дължимата продуктова такса – опаковки към ПУДООС за периода 01.01.2011 г. – 30.08.2015 г. Срок: 01.10.2015 г. Отг.: Управителя
4.6.Наличните на обекта отпадъци да се предадат за последващо третиране на лице притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО. За изпълнението РИОСВ – Благоевград да се уведоми писмено. Срок:01.12.2015 г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За привеждане на обекта в съответствие с изискванията на екологичното законодателство, в Констативен протокол № 38-10/01.09.2015 г. на РИОСВ – Благоевград, са дадени общо 5 бр. предписания и поставени срокове за изпълнение. За изпълнение на предписанията ще бъде извършен последващ контрол при необходимост на място и/или по документи.