Съдържание

Посетители

В момента има 103  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Тексан Медикал” ЕООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Тексан Медикал” ЕООД - гр. Сандански

На основание Заповед № 296/24.08.2015 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 01.09.2015 г. е извършена проверка на място на обект „Предприятие за производство на облекла за еднократна употреба за болнични заведения“, находящ се в индустриална зона „Боруна“ на гр. Сандански, стопанисван от „Тексан Медикал“ ЕООД гр. Сандански.

Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по компонент „Води“ и фактор „Отпадъци“, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- производствен цех;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;
- помещения за съхранение на опасни отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на облекла за еднократна употреба за болнични заведения. Обектът работи на двусменен режим, на петдневна работна седмица.
По време на извършване на текущия контрол на обекта е съставен Констативен протокол № 40-10/01.09.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“.
Дружеството притежава разрешително № 43710030/14.09.2012 г., издадено от Басейнова дирекция «Западнобеломорски район» за заустване на отпадъчни води в отводнителен канал, вливащ се в р. Струма.
Съгласно условията и изискванията на разрешителното за заустване на отпадъчни води, дружеството извършва собствен мониторинг два пъти годишно и представя резултатите от него в РИОСВ - Благоевград. Представени са протоколи от изпитване на отпадъчните води, резултатите от които показват спазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО). Ежемесечно се извършва собствен контрол на показателя «рН» и се документира.
От дружеството е изготвен годишен доклад за изпълнение на условията и изискванията на разрешителното за заустване за 2014 г., по изискванията на Закона за водите. Резултатите от извършения собствен мониторинг през 2014 г. показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в разрешителното за заустване.
При извършен контролен мониторинг на РИОСВ – Благоевград на 07.10. 2014 г. е установено нарушение на ИЕО по показателите БПК5 и ХПК, наложена е текуща месечна санкция и впоследствие отменена от 09.02.2015 г.
Пречиствателното съоръжение се поддържа в добро състояние. Представена се фактура от извършено почистване на септичната яма през м. август 2015 г.
По време на проверката е взета проба отпадъчни води от пункта за мониторинг, с протокол № 39-10/01.09.2015 г. на РИОСВ – Благоевград и протокол № 501/01.09.2015 г. на акредитирана лаборатория РЛ – Благоевград, за установяване спазването на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване.
Към момента на проверката дружеството изпълнява задълженията си съгласно условията и изискванията на разрешителното за заустване.

3.2. Фактор „Отпадъци“.
Дружеството има заверени работни листове за класификация на отпадъците, които се генерират от дейността. Въведена е система за разделно съхраняване на отпадъците. Определените места са обозначени с табели, съдържащи кода на съхранявания отпадък. За опасните отпадъци с кодове 15.01.00 и 20.01.21 се ползват помещения с ограничен достъп и са взети предпазни мерки за съхранението им.
На обекта се представят 7 бр. отчетни книги за отпадъци: 6 бр. по приложение № 1 на Наредба № 2 (ДВ, бр. 51/2013 г.) и 1 бр. по приложение № 2 на Наредбата, заверени от РИОСВ – Благоевград. Книгите се водени редовно.
При предаване на опасните отпадъци са оформяни идентификационни документи.
Транспортирането на неопасните и битови отпадъци се извършва с МПС на дружеството, при наличие на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, издадено по реда на ЗУО от директора на РИОСВ – Благоевград.
При проверката е представен екземпляр от годишния отчет за отпадъци за 2014 г., изпратен до ИАОС – София в срок.
Като лице, пускащо на пазара опаковки, дружеството изпълнява задължението си по изискванията на чл.59 от ЗУО, чрез организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Представено е копие от удостоверението за 2015 г.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Не са дадени предписания по време на извършената проверка на място.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Констатираното е съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.
Извършен е контролен мониторинг на заустваните отпадъчни води съгласно условията и изискванията на издаденото разрешинтелно за заустване на отпадъчни води.
След получаване на лабораторните резултати от извършеното пробовземане, при неспазване на ИЕО ще бъде извършен последващ контрол на място и/или по документи, за констатиране на състоянието на отпадъчните води.