Съдържание

Посетители

В момента има 41  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

ЕТ „Анжела Лазова – Висота“- гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „Анжела Лазова – Висота“- гр. Благоевград

На основание заповед № 272/03.08.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.08.2015 г. се извърши проверка на място на производствената площадка на ЕТ „Анжела Лазова – Висота“, находяща се в с. Зелен дол, общ. Благоевград. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по компоненти атмосферен въздух и опасни химични вещества, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех „мебели за баня“;
- цех „корпусна мебел“;
- участък „нанасяне на покрития“;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на кухненска мебел и мебели за баня. Производствената дейност се извършва на една площадка, в два цеха. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №28-08/12.08.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Организирани източници на емисии от горивни процеси:
За отопление на производствените помещения дружеството експлоатира 4 броя котли с мощност по 1,78 KW всеки, изгарящи течно гориво (нафта), всяко със самостоятелно изпускащо устройство. Не подлежат на контрол чрез измервания, съгласно Наредба №5/2005г.
Източници на емисии от производствени дейности:
На обекта се експлоатира лакозаливна инсталация за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, с два броя кабини съоръжени с водни завеси. Емисиите от ЛОС се изпускат в атмосферния въздух посредством два броя въздуховоди. Дружеството е извършило регистрация на инсталацията , съгл. Чл. 30 л от Закона за атмосферния въздух(ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. И доп.) – удостоверение за регистрация № 34/21.12.2013 г. Кабините за нанасяне на покрития имат текстилни филтри на таваните.
Дружеството е представило в РИОСВ – Благоевград декларация за вложените количества органични разтворители за дейността през 2014 г. Съгласно предоставената информация не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители определена в т.10 от приложение №2 на Наредба №7и инсталацията за нанасяне на покрития не подлежи на контрол чрез изготвяне на ПУР.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и във връзка със задълженията на дружеството като „потребител по веригата” на химични вещества в самостоятелен вид, произтичащи от Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. – Регламент REACH и Регламент (ЕО) № 1272/2008 г. – CLP.
За употребяваните на обекта химикали дружеството разполага с актуални информационни листове за безопасност, които са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP.
Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособено за целта помещение, което е в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси /ДВ, бр.43/2011г./.
От м. юли 2015 г. фирмата работи с нови марки продукти и описаните в оценката за съхранение на опасни химични вещества и смеси не отговарят на наличните към момента на проверката смеси в склада. За целта е предприета корекция на оценката, която беше показана при настоящата проверка.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

  1. Да бъде изготвена и представена в РИОСВ – Благоевград актуализирана оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).  Срок: 01.10.2015г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание и е поставен срок за изпълнение. За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка по документи.