Съдържание

Посетители

В момента има 136  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

ЕТ „ВЕКИР – РАДКА БЕЛЕЖКОВА“ - с. Годлево, Община Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „ВЕКИР – РАДКА БЕЛЕЖКОВА“ - с. Годлево, Община Разлог

На основание Заповед № 217/01.07.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.07.2015 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Предприятие за преработка на мляко“, находящ се в с. Годлево, община Разлог и експлоатиран от ЕТ „Векир - Радка Бележкова“ с. Годлево. Проверката е извършена във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконови нормативни актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по различни компоненти и фактори, влияещи върху околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършената проверка включва контрол на следните инсталации и дейности:
- цех за преработка на мляко;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;
- складове за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност на дружеството е производство на млечни продукти – сирене, кашкавал и извара. Работният режим на обекта е едносменен, седем дневна работна седмица, осем часов работен ден. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 46-11/28.07.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент” Води”

Предприятието за преработка на мляко фигурира в списъка за задължителен контрол на обекти включени в „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите“, на основание Заповед № РД-930/05.12.2014 г. на министъра на околната среда и водите. Контролът се осъществява два пъти годишно.
За заустване на смесения поток отпадъчни води – промишлени /формирани от измиване и дезинфекция на съдовете за преработка на мляко и подовете на производствените помещения/ и битово-фекални има издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Разрешително за ползване на воден обект р. Радоновец № 43120061/08.01.2014 г. Пречиствателното съоръжение се подържа в добро експлоатационно състояние.
Съгласно изискванията на издаденото разрешително дружеството има задължение за осъществяване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, като честотата на пробовземане е на три месеца. За първо и второ тримесечие на 2015 г. не са представени Лабораторни протоколи с резултати от извършван собствен мониторинг.
По време на проверката е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води на изход от пречиствателното съоръжение, преди заустване в р. Радоновец за физикохимичен анализ.

3.2. Фактор “Отпадъци“

За отпадъците, които се генерират от дейността на обекта дружеството има заверени работни листове. Предаването на отпадъците се извършва въз основа на договор с лицата, приемащи ги за последващо третиране. На обекта се осъществява само временно съхраняване на същите. Създадени са условия за съхраняване, като местата са обозначени относно предназначението им.
На 25.05.2015 г. от РИОСВ – Благоевград са заверени 5 броя отчетни книги по Приложение № 1 от Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.). Същите се водят съгласно нормативните изисквания.
Годишният отчет за отпадъците, изготвен за календарната 2014 г. е изпратен в ИАОС в законоустановения срок.
Дружеството се явява задължено лице по чл.59 от ЗУО. Част от готовата продукция се пуска на вътрешния пазар. Задълженията се изпълняват чрез заплащане на дължима продуктова такса опаковки към организация по оползотворяване. Представено е удостоверение от „Екопак България“ АД, валидно до 31.12.2017 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.