Съдържание

Посетители

В момента има 66  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„София Ауто България” ЕАД - гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „София Ауто България” ЕАД - гр. София

На основание Заповед № 220/03.07.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.07.2015 г. се извърши проверка на място на обект на „София Ауто България” ЕАД – клон Благоевград, находящ се гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ № 61.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
„София Ауто България” ЕАД извършва дейност на обекта от м. септември 2014 г. въз основа на писмен договор за наем на недвижим имот сключен със „София Ауто ГД“ АД, гр. Благоевград.
За обекта има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 128/30.05.2015 г.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- автосервиз;
- автосалон;
- пункт за годишен технически прегледи;
- тенекеджийно и бояджийно;
- места за съхранение на отпадъци;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството е търговия с автомобили и сервизно обслужване на автомобили. Режим на работа - едносменен. При проверката е съставен Констативен протокол № 43-14/09.07.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:
3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
За боядисване на автомобили се ползват продукти попадащи в категория Б „Авторепаратурни продукти“ от Приложение № 2 към чл. 3 от Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени лакове, бои и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 г.). Продуктите са етикетирани съгласно изискванията на наредбата. С вх.№ 1159/30.03.2015 г. в РИОСВ-Благоевград е представена Декларация за употребените продукти през 2014 г. Нанасянето на покрития се извършва в камери за боядисване на автомобили, съоръжени с подови и таванни филтри за улавяне на летливи органични съединения /ЛОС/, преди изпускането им в атмосферния въздух. Извършват се собствени периодични измервания на емисиите на органични вещества, определени като общ въглерод съгласно чл. 15 на Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.). Резултатите от измерванията са представени с Доклад. Няма нарушени норми за допустими емисии. Измерванията са валидни за 2013 г. и 2014 г. Предприети са действия за провеждане на нови измервания.
На обекта се ползва станция за извличане на фреон R 134 А. Лицето, което работи със станцията притежава документ за правоспособност.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г.).
За своята дейност дружеството употребава и съхранява опасни химични вещества /ОХВ/ и смеси. За по-голямата част от химикалите дружеството притежава информационни листове за безопасност /ИЛБ/, които не са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) 1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) 1272/2008 – CLP.
Употребяваните химикали се съхраняват в две складови помещения – общ склад за материали (включително съхраняване на масла, течност за чистачки, спирачна течност и антифриз), в който няма обособени зони за съхраняваните на химикалите и склад в участък „ТБО“, който е с ограничен достъп и адекватна вентилация. Целия обект има изградена площадкова канализация, която зауства в градската канализация. На обекта се съхраняват химикали, които се класифицират като токсични за водни организми с дълготраен ефект.
На обекта не е изготвена документацията изисквана по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), които са свързани с организацията на съхранение на ОХВ и смеси. Не е изготвена и оценка за безопасността на съхранение на ОХВ и смеси, в съответствие с цитираната наредба.

3.3. Фактор „Управление на отпадъци”
Към момента на проверката дружеството не притежава заверени работни листове на свое име. Представят се такива заверени на „София Ауто ГД“ АД. Отчетността на отпадъците се води също в отчетни книги заверени на името на наемодателя на обекта.
За отпадъците, които се генерират на обекта е създадена система за разделно съхраняване по вид. Местата и съдовете за отпадъци са обозначени с кодовете на съхраняваните отпадъци. При проверката се представят писмени договори за предаване на образуваните отпадъци, които са сключени с лица притежаващи изискваните документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.). При предаването на отпадъците се оформят идентификационни документи (изисквани за опасните отпадъци) и приемо-предавателни протоколи.
Като лице пускащо на пазара продукти, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци – МПС и опаковки, „София Ауто България” ЕАД се явява задължено лице по смисъла на чл. 59 от ЗУО. По време на проверката не се представят документи удостоверяващи изпълнението на тези задължения.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор «Опасни химични вещества и управление на риска»
1. За всички употребявани на обекта химикали да бъдат изискани от техните доставчици актуални ИЛБ, които да са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и в съответствие с изискванията на CLP – Регламента. Копия от тях да бъдат представени в РИОСВ-Благоевград на електронен носител. Срок: 30.07.2015 г. Отг.: Изп. Директор
2. Съхранението на химикалите от общия склад за материали да бъде организирано в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в техните ИЛБ и в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси. За изпълнението на предписанието РИОСВ-Благоевград да се уведоми писмено. Срок: 30.08.2015 г. Отг.: Изп. Директор
3. Да бъдат изготвени документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси, както и оценка по чл. 9 от нея. Копия от документите да бъдат представени в РИОСВ-Благоевград. Срок: 30.08.2015 г. Отг.: Изп. Директор
4. В участък „ТБО“ да бъде прекъсната връзката с градската канализация. За изпълнението на предписанието РИОСВ-Благоевград да се уведоми писмено. Срок: 30.07.2015 г. Отг.: Изп. Директор

Фактор «Отпадъци»
1. Да се представи в РИОСВ-Благоевград информация относно начина на изпълнение на задълженията (за обект Благоевград) регламентирани с чл. 59 от Закона за управление на отпадъците. Срок: 15.07.2015 г. Отг.: Изп. Директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
Имайки предвид липсата на документи на площадката, с писмо на РИОСВ-Благоевград са дадени допълнителни указания относно дейността на обекта по отношение дейностите с отпадъци.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.