Съдържание

Посетители

В момента има 66  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Матанд” ЕООД - гр. Перник

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Матанд” ЕООД - гр. Перник

На основание Заповед №241/16.07.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.07.2015 г. се извърши проверка на място на „Млекопреработвателно предприятие”, находящо се с. Елешница, общ. Разлог.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на Млекопреработвателно предприятие, включващо:
- производствени цехове;
- парокотелна централа;
- складове за съхранение на химикали;
- хладилни и климатични инсталации;

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на сирене, кашкавал и масло. През зимния сезон, дружеството работи с намалено работно време - през ден, а през летния сезон – на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №30-09/23.07.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани източници от горивни процеси.
За производствени нужди дружеството получава топлоносител от собствена парокотелна централа (ПКЦ). В ПКЦ са монтирани 2 бр.котли- 1 бр. ПКМ 1.0 на течно гориво и 1 бр. ПКМ 1.6, който е преустроен на твърдо гориво. Същият е с номинална топлинна мощност 1128 KW и подлежи на контрол съгл. Наредба №1/2005 г.
Дружеството е извършило собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ), регламентирани в Приложение №7 към чл.21 от Наредба №1/2005 (ДВ, бр.64/2005), серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и прах. Резултатите от измерванията са представени в РИОСВ - Благоевград с доклад през месец януари 2015 г.
3.1.2. Относно спазване на изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)№842/2006, относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр.3/2009 г.) и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)№1005/2009, относно веществата които нарушават озоновия слой (ДВ, бр.2/2011 г.).
На обекта се експлоатират 7 броя хладилни и 2 броя климатични инсталации със съдържание на охлаждащ агент над 3 кг. Само една хладилна инсталация е със съдържание на охлаждащ агент R22 (5,2 кг), останалите инсталации са с R 404А.
При проверката се представят „Досиета на системите“ на всички хладилни и климатични инсталации. В Досиетата са отразени необходимия брой проверки за херметичност/течове, с което са спазени изискванията за периодичност на проверките. Проверките се извършват от лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Представени са годишни отчети с информация за хладилните и климатични инсталации.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г.).
При проверката се установи, че дружеството е изготвило документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11, както и оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.).
При направената проверка на фактите отразени в оценката по чл. 9 с действителния начин на съхранение на химикали на обекта се установи, че същите се съхраняват в три специално обособени за целта складови помещения – склад за дезинфектанти, склад за съхранение на индустриални химикали и склад за съхранение на химикали, влагащи се в произвежданите продукти, които са изградени и организирани в съответствие с изискванията на чл. 6 от цитираната наредба и в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в информационните листове за безопасност. И в трите складови помещения е изградена адекватна вентилация и е осигурен ограничен достъп. Около местата за съхранение на течни химикали има изградени събирателни вани.
За всички употребявани на обекта химикали, дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност, които са налични на обекта.
На обекта е изградено и въведено в експлоатация пречиствателно съоръжение към цеха за производство на мляко. Към момента на проверката то все още не функционира, тъй като се очаква и неговото приемане от Фонд „Земеделие“.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

На обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство.