Съдържание

Посетители

В момента има 16  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„ПИРИН ОРАНОВО” ЕООД - гр. Перник

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ПИРИН ОРАНОВО” ЕООД - гр. Перник

На основание заповед № 209/22.06.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.07.2015 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект “Рудник “Ораново“, находящ се в гр. Симитли, община Симитли.

1. Цел на проверката.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Наземна площадка на рудника;
- Площадки за запълване на негативни теренни форми;
- ПС и септична яма.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството е добив на въглища. По време на проверката се извършват добивни работи.
По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 32-10/16.07.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”.

Дружеството е абонат на “В и К” ЕООД гр. Благоевград-район Симитли. Ползва вода за питейно-битови и др. нужди от водопроводната мрежа на гр. Симитли, съгласно представена фактура.
Отпадъчните води, които се формират на производствената площадка са основно битови. Дружеството има самостоятелен канализационен колектор и септична яма за пречистване на водите, които се отвеждат в река Струма.
През 2014 г. във връзка с ползване на река Струма, без необходимото основание по Закона за водите (обн. ДВ, бр. 67/1999г. с изм. и доп.), на дружеството е съставен акт за нарушаване на чл. 200, ал. 1, т. 2 и т. 31 от Закона и издадено НП № 1-10/11.09.2014 г. от директора на РИОСВ – Благоевград.
Тъй като при предишни проверки на РИОСВ – Благоевград е установено, че дружеството ползва собствен водоизточник – тръбен кладенец, по време на проверката е извършена проверка за състоянието му. Установено е, че оборудването в помпената станция (ПС) липсва и собствения водоизточник не се ползва, прекъсната е връзката с водопроводната мрежа, захранваща производствената площадка на рудника и съответно процедурата за узаконяване на водоизточника не е продължена с Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.
По информация на управителя на мината, внесена в РИОСВ – Благоевград с писмо вх. № 1579/08.05.2014 г., проведени са срещи с „ВиК“ ЕООД Благоевград за присъединяване на обекта към канализационната мрежа на гр. Симитли.
По време на проверката е представено писмо от НКСИП (Национална компания стратегически и инфраструктурни проекти) за съгласуване от дружеството на идеен проект за реконструкция на канализационния колектор на мина „Ораново“, тъй като територията на канализационния колектор и септичната яма са засегнати от изграждането на АМ „Струма“ ЛОТ 3.

3.2. Компонент „ Земи и почви”.

Проверката е извършена на основание чл. 31(1) т. 1 и чл. 13 т.10 от Закона за почвите (обн. ДВ, бр. 89/06.11.2007 г. с изм. и доп.).
Проверени са: наземната площадка на рудника, определеното място в с. Горно Ораново за запълване на негативни форми и определени места 2 бр. в местност „Дрънкалица“ и стар табан на бившето „Редки метали“, при които е имало сигнали преди години за нерегламентирано изхвърляне на минни отпадъци.
От извършената проверка на място и по документи не са констатирани нарушения и замърсени терени от дейността на дружеството.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания в констативния протокол по време на проверката.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани нарушения по време на проверката и не са дадени предписания.