Съдържание

Посетители

В момента има 53  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Мебелфаб” АД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Мебелфаб” АД - гр. Благоевград

На основание заповед №213/13.06.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.07.2015 г. беше извършена проверка на място на обект - фабрика за производство на столове, експлоатиран от “Мебелфаб” АД, находящ се в гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ №3.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от експерти по компонент „Атмосферен въздух“ и фактори „Опасни химични вещества и управление на риска“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- машинна зала, в която се извършва разкрояване, пробиване, шлифоване и монтаж на готова продукция;
- котелни инсталации- 2 бр.;
- сушилни камери за дървен материал
- лакозаливна инсталация „Чефла”;
- инсталация за производство на пелети;
- помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е производство на столове.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 28-09/09.07.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Източници на емисии от горивни процеси:
Дружеството експлоатира 2 броя котли – за производствени нужди /захранване с топъл въздух на 5 бр. сушилни за дървен материал/ и за отопление. Котлите са предназначени да изгарят твърдо гориво (дървесни отпадъци - изрезки и трици и въглища). Котлите са със следните мощности:
- котел тип „EKO- S- 300“ е с топлинна мощност под 0,5 МW и не подлежи на контрол чрез измерване, съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.);
- котел тип „EKO- S- 600“ е с топлинна мощност 897 KW и подлежи на контрол чрез измерване, съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). През 2014 г. са извършени контролни измервания на емисиите в атмосферния въздух и са валидни за 2014 г. и за 2015 г. Няма нарушени норми за допустими емисии по показатели „прах“ и „въглероден оксид“. На основание на представени резултати от собствени периодични измервания е прекратена със Заповед № С–02– 06-1/26.09.2014 г. наложената на дружеството текуща месечна санкция.
3.1.2. Организирани източници на емисии от производствени процеси - дружеството разполага с лакозаливна инсталация «Чефла», за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, състояща се от камера за нанасяне посредством робот и сушилен тунел. В РИОСВ – Благоевград е представена декларация за изразходваните количества органични разтворители. През 2014 г. са извършени СПИ на eмисиите на ЛОС, няма нарушени норми за ДЕ. Измерванията са валидни за 2014 и 2015 г.
Дружеството е извършило в срок регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности по чл.30 „л“ от Закона за чистотата на атмосферния въздух, дейност попадаща в приложение № 1от Наредба №7/2003 г.
На площадката на дружеството е монтирана инсталация за производство на пелети без секция за сушене, която има производителност 500 кг. на час. Инсталацията оползотворява отпадъчните трици от производството. Тя няма организиран източник на емисии в атмосферния въздух.
Не са констатирани замърсявания с трици на площадката на дружеството, както и отлагания по циклоните на бункерите. В момента на проверката на обекта се изграждат нови бункери.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г. с изм. и доп.) и поднормативните изисквания произтичащи от него. Установи се, че дружеството е изградило специално помещение за съхранение на употребяваните на обекта химикали (лакове, грундове, байцове, лепила и разтворители). Помещението отговаря на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.), както и на изискванията за съхранение отбелязани в съответните информационни листове за безопасност /ИЛБ/, с каквито дружеството разполага. На обекта е налична цялата нужна документация по чл. 4 от цитираната наредба. Дружеството е изготвило и представило в РИОСВ – Благоевград оценка на безопасността на съхраняваните на обекта опасни химични вещества и смеси в съответствие с изискванията на чл. 9 от цитираната наредба.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

На обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство.