Съдържание

Посетители

В момента има 30  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„А - Строй” ЕООД - с. Абланица, общ. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „А - Строй” ЕООД - с. Абланица, общ. Хаджидимово

На основание Заповед №191/10.06.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 30.06.2015 г. се извърши проверка на място на производствени обекти собственост на “А – строй” ЕООД, находящи се в с. Баничан, общ. Гоце Делчев и в с. Абланица, общ. Хаджидимово.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- Асфалтова база;
- Бетонов център;
- Варово стопанство;
- Авторемонтна работилница;
- Бензиностанция;
- Помещения и площадки за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 27-09/30.06.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката е на основание Заповед №191/10.06.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград и във връзка със ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.).
Основната дейност на дружеството е производство на асфалт, бетонови изделия, гасена вар, търговия с петролни продукти и изпълнение на инфраструктурни обекти, а спомагателна – авторемонт, смяна на масла, филтри и гуми.
Тези дейности дружеството осъществява на три площадки:
- Площадка в с. Баничан, общ. Гоце Делчев (асфалтова база);
- Площадка в местността „Студенек“, с. Абланица, общ. Хаджидимово (варница и производство на бетонови изделия);
- Площадка в стопански двор на с. Абланица, общ. Хаджидимово (бензиностанция и авторемонтна работилница).

При проверката се установи, че на площадката на асфалтовата база дружеството употребява дизелово гориво, което се съхранява в съд с вместимост 16 тона, мазут, който се съхранява в съд с вместимост 20 тона и битум, който се съхранява в две цистерни, всяка с вместимост по 52 тона.
На площадката в м. Студенек, с. Абланица се употребява добавка против замръзване на бетон, която се съхранява на открито в съд с вместимост 1 м3, под навес се съхраняват 193,5 тона цимент, произведен с марка „Холсим“ и 12 тона цимент, внос от Турция.
Установи се, че варовото стопанство работи само за собствени нужди от месец май 2013 г. Варницата има три клетки, всяка от тях с вместимост приблизително 9 м3. В момента на проверката във всяка от тях има неопределено количество гасена вар ( Ca(ОН)2 ). По отношение на Ca(ОН)2 дружеството е със статут на „производител на химично вещество“, съгласно Регламент ( ЕО ) 1907/2006 – REACH. Като такъв, то не е извършило регистрация на произвежданото химични вещество, съгласно изискванията на чл. 6 от цитирания регламент. С писмо до РИОСВ – Благоевград с Вх. №1782/08.05.2013 г., то е декларирало, че преустановява неговото производство и пускане на пазара. Към момента на проверката, обаче клетките не са консервирани.
За всички употребявани на обекта опасни химични вещества и смеси, с изключение на цимента внесен от Турция, дружеството притежава информационни листове за безопасност, които са изготвени в пълно съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) 1907/2006 – REACH и в съответствие с изискванията на Регламент ( ЕО ) 1272/2008 – CLP.
Дружеството не е изготвило документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43/2011 г. ), както и оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно чл. 9 от нея.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух“
Експлоатираната от дружеството асфалтосмесителна инсталация е с производителност 130 тона на час. Отпадъчните прахо – газови емисии се пречистват чрез пречиствателно съоръжение – ръкавен филтър. Емисиите се изпускат посредством един брой изпускателно съоръжение с диаметър 700 мм и височина 8 м от кота терен.
Последните собствени периодични измервания са проведени през 2010 г. и са представени в РИОСВ – Благоевград с доклад по реда на чл. 3 от Наредба №6 (ДВ, бр. 31/1999 г.). Измерванията показват нарушаване на нормите на допустими емисии по показател „прах“, регламентирани в чл. 11, т. 1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 64/2005 г.).
През 2015 г. асфалтовата база не е извършвала производствена дейност. При проверката е представен дневник, от който се вижда, че през 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г. от базата са произвеждани асфалтови смеси. Дружестното има задължение да извършва собствени периодични измервания (СПИ), съгл. чл. 1, ал. 1, т. 2 от цитираната наредба, не по – малко от един път в рамките на две календарни години. С тези действия е нарушен чл. 18 от ЗЧАВ (ДВ, бр. 45/1999 г.).
Дружеството експлоатира и бензиностанция, която е приведена в съответствие с изискванията на Наредба № 16/1999 г., относно етап I на улавяне на бензиновите пари. Предприети са действия по проектиране на нова бензиностанция. Съгласно чл. 14а от цитираната наредба, всяка нова бензиностанция се оборудва със система съответстваща на етап II на улавяне на бензиновите пари (улавяне на парите при зареждане на резервоарите на моторните превозни средства).
Преди пускане в експлоатация на бензиностанцията е необходимо да боде подадено заявление в български институт по метрология за проверка на ефективността на системите, съответстващи на етап II на улавяне на бензиновите пари.
През 2014 г. дружеството не е извършвало строителство на сгради и не са използвани продукти попадащи в обхвата на Приложение № 1 от наредбата за ограничаване на емисии от летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и автоапретурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”
1. Да бъде изведена от производство чрез подходящо консервиране, варницата намираща се на производствената площадка в м. "Студенек", с. Абланица. За изпълнението на това предписание РИОСВ - Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 15.07.2015 г. Отг. : управителя
2. Да бъде изискан от доставчика на турския цимент употребяван на обекта, актуален ИЛБ за него. Копие от този ИЛБ да бъде представено в РИОСВ - Благоевград. . Срок: 15.07.2015 г. Отг. : управителя
3. Да бъдат изготвени документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11, както и оценката по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ - Благоевград. . Срок: 30.08.2015 г. Отг. : управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство, при констатирано неизпълнение на едно или няколко предписания, на дружеството ще бъдат налагани административно - наказателни мерки.