Съдържание

Посетители

В момента има 24  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Диманков“ ЕООД - с. Струмяни

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект „Цех за обработка на скални материали“ собственост на „Диманков“ ЕООД - с. Струмяни, общ. Струмяни, област Благоевград

В изпълнение на Заповед № 195/15.06.2015 г. на директора на РИОСВ Благоевград, на 25.06.2015 г. се извърши проверка на място и по документи.

1. Цел на проверката.

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

  • цех за обработка на скални материали ;
  • замърсени и/или нарушени терени;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;
  • площадкова канализация за отпадъчни води, точка на заустване.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Обектът работи. Извършват се дейности по бичене и полиране на скални материали най вече мрамор, до получаване на крайни изделия-плочки и масиви за паметници. Годишно се обработва около 100 м3 материал. Отпадъкът се съхранява на площадката.

3.1. Компонент “Земи и почви”

От извършена проверка по документи и на място се установи, че дейността се извършва на собствена площадка с площ от 3 дка. В процес на процедура за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди са три имота. Предвижда се изграждане на открит склад за готова продукция, разширение на основната площадка и водоем за промишлени води.
От проверка на терен е установено, че се съхраняват материали в собствена земя.
Не се констатират нарушени и замърсени земи от дейността на обекта.

3.2 Компонент “Води”

Дружеството притежава Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120056/31.07.2012 г. и Решение № ПО-01-211/13.09.2012 г.на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ –Благоевград.
Взета е водна проба от пункт № 1 –изход на двусекционен утаител, преди заустване в р. Злинска с Протокол № 334/25.06.2015 г. на Регионална лаборатория Благоевград.
С вх. № ЕП-56/23.01.2015 г. е внесен годишен доклад за изпълнение на условията в разрешителното за заустване през 2014 г.
За неспазване на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ на дружеството е наложена санкция с НП № С-7-10/28.05.2014 г. за периода 03.04.2014 г.-12.05.2014 г.
С вх. № ЕП-352/10.06.2015 г. са внесени резултати от извършен собствен мониторинг на 19.05.2015 г. Не са установени нарушения на ИЕО.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

В резултат на извършената проверка, се налага извода, че обекта отговаря на изискванията определени в нормативната база, по компоненти „Почви“ и „Води“.