Съдържание

Посетители

В момента има 118  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„МЕС-КО” ЕООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МЕС-КО” ЕООД - гр. Петрич

На основание заповед № 187/08.06.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 24.06.2015 г. беше извършена проверка на място на обект “Месопреработвателно предприятие“, находящ се в гр. Петрич, ул. “Места” № 15, стопанисван от „Мес-ко“ ЕООД гр. Петрич.

1. Цел на проверката.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- хладилни и климатични инсталации;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството е преработка на месо и производство на месни продукти.
По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 29-10/24.06.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”.

Отпадъчните води, които се формират на площадката са битови и производствени и се заустват в канализационната мрежа на гр. Петрич. Дружеството е абонат на “В и К” ЕООД гр. Петрич, въз основа на сключен договор от 05.05.2010 г. Съгласно сключения договор и анекс към него, дружеството има задължение да извършва собствен мониторинг два пъти годишно.
В РИОСВ – Благоевград се представят редовно протоколи от изпитване на отпадъчни води от акредитирана лаборатория, с резултати от извършения собствен контрол. Резултатите показват, че се спазват максимално допустимите концентрации на вещества в производствени отпадъчни води, зауствани в канализационна мрежа на населеното място, съгласно изискванията на Наредба № 7/2000 г. (ДВ, бр. 98/2000 г.).
Пречиствателното съоръжение- мазниноуловител се подържа в добро състояние. Не са констатирани нарушения по време на проверката.
По време на проверката е представен лабораторен протокол с резултати от изпитване на отпадъчните води от извършено пробовземане на 06.02.2015 г., съгласно изискванията на договора и допустимите норми в Наредбата.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”.

На обекта се ползва котел за отопление с топлинна мощност под 0.5 МВт, изгарящ природен газ и не подлежи на контрол чрез измервания.
Дружеството експлоатира 36 броя стационарни системи (хладилни и климатични), съдържащи контролирани вещества – R22 и R404A, 19 броя от инсталационните са със съдържание на R22 от 4 kg до 25 kg. До момента не са предприети действия за извличането му. На дружеството са дадени указания с писмо, относно действията, които да бъдат предприети във връзка с пълната забрана на употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC).
Считано от 01.01.2015 г. е в сила регламент № 517/2014 г. относно флуорсъдържащите парникови газове. Съгласно чл. 4 от регламента проверките за течове се извършват на оборудване, съдържащо над 5 тона CO2 еквивалент.
При проверката са представени досиета на системите с отразени проверки за течове.
Внесен е годишен отчет. Извършена е класификация на R22, има заверен работен лист за отпадък с код 140601*. До момента няма образуван отпадък.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания по време на проверката.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство и не са дадени предписания.