Съдържание

Посетители

В момента има 115  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Завод за телефонна апаратура” АД - гр. Банско

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Завод за телефонна апаратура” АД - гр. Банско

На основание Заповед № 198/17.06.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 02.07.2015 г. е извършена проверка на място на обект “Завод за телефонна апаратура”, находящ се в град Банско, ул. “Цар Симеон” № 82, експлоатиран от “ЗТА”АД гр.Банско. Проверка е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- инсталации за нанасяне на галванични покрития - никелиране, поцинковане, посребряване;
- инсталация за нанасяне на прахово покритие;
- инсталация за нанасяне на лаково покритие върху метал;
- пречиствателна станция за отпадъчни води от галваничния цех;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- помещения и площадки за съхранение на генерираните отпадъци;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност на дружеството е производство на телекомуникационни съоръжения и електроника. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, осем часов работен ден. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 40-11/02.07.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Компонент „Води”
Отпадъчните води, които се формират на обекта се пречистват в локална ПСОВ и се заустват в канализационната мрежа на населеното място, експлоатирана от “ВиК” ЕООД гр. Благоевград. Заустването е регламентирано със сключен договор по реда на Наредба № 7/2000г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места. Съгласно изискванията на договора дружеството има задължение да осъществява собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води с честота на пробовземане на шест месеца по определени показатели. Резултатите от извършвания собствен мониторинг се представят своевременно в РИОСВ – Благоевград и показват, че няма отклонения от максимално допустимите концентрации на вещества в производствените отпадъчни води, изпускани в канализационна система без селищна пречиствателна станция, определена с цитираната Наредба и залегнала в сключения договор.
Локалната ПСОВ функционира нормално. Редовно се води лабораторен дневник, в който се отразяват резултатите от ежедневен контрол за количеството на производствените отпадъчни води и контрол на показател «рН», който се замерва автоматично на изход.

3.2 Компонент «Атмосферен въздух»
I. Източници на емисии от горивни процеси
Дружеството получава топлоносител от отоплителна централа на биомаса, експлоатирана от от «Далкия България» ЕАД гр.Банско.
II .Източници на емисии от производствени процеси
- Цех «Галваничен» - автоматична линия за кисело и алкално поцинковане, никелиране, посребряване и 2 бр. ръчни линии за поцинковане и пасивация на алуминий.
Автоматичната линия и ръчната линия за алкално поцинковане, никелиране и посребряване са обхванати от бордова аспирация. Отпадъчните газови потоци постъпват за пречистване в скрубер с водна очистка, преди изпускането им в атмосферния въздух.
Инсталациите за отлагане на метални покрития подлежат на контрол чрез измерване съгласно изискванията на Наредба №1/2005 г. Последните собствени периодични измервания (СПИ) дружеството е извършило през 2014 г., като резултатите са представени с Доклад по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. Измерванията са валидни за 2014 г. и 2015 г.
- Цех « Нанасяне на покрития» - участък за нанасяне на прахово покритие и участък за нанасяне на лаково покритие върху метал. Двата броя работни кабини са съоръжени с водни завеси за улавяне на емисиите от летливи органични разтворители (ЛОС). Представена е декларация за консумацията на органични разтворители. Инсталацията е регисрирана съгласно изискванията на ЗЧАВ – Удостоверение № 25/09.12.2013 г.

3.3 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.).
При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в 4 броя специално обособени за целта помещения, като същите са организирани в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.) и е съобразено с конкретните изисквания, дадени в съответните информационни листове за безопасност (ИЛБ).
Дружеството е изготвило документацията по чл. 4, т.7, т.8, т.9, т.10 и т.11 от цитираната наредба. Изготвена е и оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси по чл. 9 от нея. Поради настъпили на обекта административни и организационни промени, наличната документация не е актуална към момента на проверката.

3.4 Фактор «Отпадъци»

За отпадъците, които се генерират от дейността на обекта дружеството има заверени работни листове. До предаването на отпадъците за последващо третиране на площадката се извършва само временно съхраняване на същите. Създадени са условия за съхраняване, като местата са обозначени относно предназначението им. Не се извършват други дейности, изискващи наличието на разрешително по чл. 39, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), (ДВ, бр. 53/2012 г.)
За транспортиране на част от отпадъците дружеството притежава Регистрационен документ № 01-РД-190-3/2015 г.
На обекта се води отчетност за отпадъците. На 06.02.2015 г. от РИОСВ – Благоевград са заверени отчетни книги по Приложение № 1 и Приложение№ 2 от Наредба № 1
От началото на 2015 г. са предавани метални отпадъци, въз основа на договор с лицата, приемащи ги за последващо третиране. Представен е сертификат за произход, оформен по Приложение № 2 към чл.39, ал.4 от ЗУО. Констатирано е разминаване в количествата, които са предадени по сертификат и тези, които са вписани в отчетната книга по Приложение № 1, също така и разминаване по отношение на датите, на които е извършено предаването.
При проверката е представен екземпляр от годишния отчет за отпадъците, изготвен за календарната 2014 г. Същият с изх. № 53-00-178/13.02.2015 г. е изпратен в ИАОС.
Дружеството се явява задължено лице по чл.59 от ЗУО. Част от готовата продукция се пуска на вътрешния пазар. Задълженията се изпълняват чрез заплащане на дължима продуктова такса опаковки към ПУДООС. Представени са копия от платежни документи, месечна справка - декларация за м. май 2015 г. и вътрешнофирмена спецификация за 2009 г., която не е актуализирана.
По време на извършване на проверката са дадени указания за водене на отчетните книги и попълване на сертификата за произход на ОЧЦМ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска
На основание чл.26, ал.8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000г., с изм. и доп.)
• Да бъде изпратена в РИОСВ Благоевград актуализираната информация по чл. 4, т.7, т.8, т.9, т.10 и т.11, както и актуализираната оценка по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.). Срок- седем дни от датата на проверката Отг. изп. директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответно предписание и е поставен срок за неговото отстраняване.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.