Съдържание

Посетители

В момента има 12  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Наталия ММ” ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Наталия ММ” ООД - гр. Гоце Делчев

На основание заповед №173/26.05.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 11.06.2015 г. се извърши проверка на място на производствената площадка на „Наталия ММ” ООД, находяща се в град Гоце Делчев, ул. “Стоян Петрелийски” №2. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех „Шприцоване“;
- цех „Щамповане, имбарилотиране и тампографиране”;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- площадка за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството е имбарилотиране на пластмасови играчки чрез шприцоване и тампографиране на елементите за тях. Производствената дейност се извършва на една площадка, в два цеха - „Шприцоване ” и „Щамповане, имбарилотиране и тампографиране ”.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 46-24/11.06.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.).
За употребяваните на обекта химикали дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност /ИЛБ/.
Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособено за целта складово помещение, което е организирано в съответствие с изискванията за съхранение, отбелязани от производителите в ИЛБ на всеки съхраняван в него химикал и в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Помещението е с ограничен достъп, адекватна вентилация, обособени отделни зони за съхранение на различните видове химикали и налични абсорбенти.
Дружеството е изготвило и поддържа актуална документация по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба от началото на 2015 г. на обекта се употребяват четири нови химични смеси. Тяхното съхранение на обекта е отразено в оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно чл. 9 от цитираната наредба.
При направения обход на обекта се установи, че на открито в двора се съхраняват приблизително 100 т полимер на гранули в чували. Този начин на съхранение е в разрез с изискванията отбелязани в ИЛБ на полимера, а именно – да бъде съхраняван на сухо и закрито, защитен от високи температури и пряка слънчева светлина, в добре проветриви помещения, далече от открити пламъци. За съхранението на необходимия за производствената дейност на обекта полимер съществува специално обособен склад, който отговаря на изискванията за съхранение от ИЛБ и на изискванията на чл. 6 от цитираната наредба.

3.2. Фактор „Отпадъци”
Дружеството има заверени работни листове за класификация на отпадъци в РИОСВ-Благоевград за отпадъци с кодове: 130110*, 150101, 150102; 150110*, 150202*; 200121* и 200301. На обекта се извършва само временно съхраняване на образуваните отпадъци.
За всички видове отпадъци са осигурени отделни съдове, места и складове за съхраняването им, поставени са обозначения.
Предаването на отпадъци се извършва въз основа на писмени договори, като при предаване на опасни отпадъци се оформя идентификационен документ.
За обекта има заверени отчетни книги за отпадъците, които се водят редовно.
Дружеството изпълнява задълженията си по Закона за управление на отпадъците чрез организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Прилага се копие от Удостоверение, издадено от „Булекопак” АД, което е валидно за 2015 г.
За битовите отпадъци обекта се обслужва по реда, установен за гр. Гоце Делчев.
Не се констатира замърсяване на и около района на обекта с отпадъци.

3.3. Компонент „Атмосферен въздух”
3.3.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси - дружеството ползва за отопление през зимния сезон котел н течно гориво с топлинна мощност 1 MW. В котелната централа са монтирани 2 броя котли, като се ползва само единия. В РИОСВ-Благоевград са представени резултати от извършени измервания през 2014 г. Измерванията са извършени от „БГ Терм“ ООД, който не е акредитиран от БСА. Дружеството е било подведено от цитираното дружество, че има право да извършва измервания. В момента са изготвени проекти за преустройство на котелното – котлите на течно гориво ще бъдат заменени с един котел на метан с топлинна мощност 740 KW. Промяната ще се осъществи до началото на отоплителния сезон.
Преди въвеждане в експлоатация на котела дружеството има задължение да извърши измервания на емисиите в атмосферния въздух, съгласно чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.)
3.3.2. За захранване на охлаждащите системи на екструдерите за шприцване на пластмасови детайли се ползват две охлаждащи системи със съдържание на R407C в количества 30 и 34 кг.
Считано от 01.01.2015 г. се прилага Регламент 517/2014 на ЕС за флуорсъдържащите парникови газове. Съгласно чл. 4 от Регламент 517/2014 г. на проверки за течове подлежи оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове в количества от 5 тона СО2 еквивалент или повече съгласно пресмятане на потенциала на глобално затопляне (ПГЗ) на сместа /R407C/ и приравняването му към СО2 еквивалент, честотата на проверките за течове се запазва - 2 пъти (годишно) съгласно чл. 4, т. 3, буква „Б“ от Регламент 517/2014.
При проверката се представят Досиета на системите, в които са отразени необходимия брой проверки за течове.
Представен е годишен отчет в срок.
3.3.3. Относно спазване изискванията на Наредба №7/2003 г. (ДВ, бр. 96/2003 г.) – С вх. №35/08.01.2015 г. е представена Декларация за консумацията на органични разтворители през 2015 г.
Извършена е регистрация на инсталацията по чл. 30л от БЧАВ – Удостоверение за регистрация №40/30.12.2013 г. на „Инсталация за флексопечат“.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Опасни химични вещества”

  • Съхраняваният в момента на проверката на открито полимер незабавно да бъде преместен в склада предназначен за неговото съхранение, за което РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 18.06.2015г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.