Съдържание

Посетители

В момента има 95  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„ПИРИНПЛАСТ” АД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ПИРИНПЛАСТ” АД - гр. Гоце Делчев

На основание Заповед № 143/04.05.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.05.2015 г. се извърши проверка на място на фабрика за производство на изделия от полимери собственост на “Пиринпласт” АД, находяща се в гр. Гоце Делчев, Промишлена зона.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по направление „Опасни химични вещества“, „Отпадъци“ и „Екологична отговорност“, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- цех “Екструзия”;
- цех “Леене под налягане”;
- цех “Леене чрез шприцване”;
- цех „Поликарбонати“;
- инсталация за флексопечат;
- инсталация за ситопечат;
- дърводелска работилница;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 23-09/28.05.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е във връзка със спазване на изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.). и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Основната дейност на дружеството е производство на пластмасови изделия чрез екструзия и шприцване (леене под налягане).
При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в две складови помещения. Едното е специално обособен за целта склад, в който се съхраняват флексол, етилацетат, метоксипропилен, ДАКС – разтворител, разредител РМ – ДМ, мастило РМ, и мастила серии „Олимпия 94, 60“ и „Етикуадри < Е >“. Този склад е вентилиран съгласно изискванията отбелязани в информационния лист за безопасност на метоксипропилена, в който изрично е отбелязано, че „тъй – като неговите пари са по – тежки от въздуха е необходимо да бъде осигурена добра вътрешна вентилация, особено на нивото на пода“. Другото складово помещение, в което се съхраняват предимно гранулирани полимер и пигменти за тях е общият склад на предприятието. За всички употребявани на обекта опасни химични вещества и смеси дружеството притежава информационни листове за безопасност, които са изготвени в пълно съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент ( ЕО ) 1907/2006 – REACH и в съответствие с изискванията на Регламент ( ЕО ) 1272/2008 – CLP.
На обекта е налична, но не е актуална към датата на проверката, документацията по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43/2011 г. ). В съответствие с изискванията на чл. 9 от цитирана наредба дружеството е изготвило оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси. При нейната последна актуализация, обаче са допуснати грешки в списъците на опасните химични вещества и смеси, съхранявани на обекта.

3.2. Фактор „Отпадъци”

Дружеството има заверени работни листове за класификация на отпадъци с кодове 130110, 150101, 150102, 200121 и 200301, както и заверени пет броя отчетни книги за отпадъци. Книгите са по Наредба №1 (ДВ, бр. 10/2013 г.) При проверката се представя екземпляр от отчета за отпадъци за календарната 2014 г., който е изпратен в ИАОС в законоустановения срок.
При направеният обход на обекта се установи, че дружеството генерира и други отпадъци, за които не е проведена процедура по Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2012 г.)., в т.ч. абсорбенти и трици и изрезки. На производствената площадка, зад дърводелската работилница, на открито се констатира наличието на голямо количество отпадъци – смес от хартия и пластмаса, които видимо се съхраняват там от години. Под навес се съхранява отпадък от хартия и картон с код 150101, който се балира на обекта.
Към поточната линия за оползотворяване се подава за оползотворяване технологичния отпадък, който включва бракувана продукция и отпадък с код 150102.
При проверката се установи наличие на масло в канализацията.
За отпадък с код 200121 е осигурен склад с ограничен достъп, който е обозначен с кода на отпадъка и, в който към момента отпадък няма.
За отпадък с код 130110 не е осигурен склад и съд за неговото съхранение. По документи в момента налично отработено масло няма на обекта.
Дружеството пуска на пазара опакована стока, поради което се явява задължено лице по чл. 59 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) Към момента на проверката лицето отговарящо за продуктовата такса отсъства и не се представят документи във връзка с тези задължения на дружеството.

3.3. Фактор „Екологична отговорност“

За дейностите извършвани от дружеството попадащи в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г.), по т. 2 - дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т.ч. опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО и т. 4 - извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г., с последни изменения ДВ, бр.84/2012 г.)., има изготвена собствена оценка за възможни случаи на непосредсвена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”
1. Да бъдат актуализирани документите по чл-4, т.7, т.8, т.9, т.10 и т.11, както и оценката по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Копия ат тях да бъдат изпратени в РИОСВ - Благоевград. Срок: 29.06.2015 г. Отг. : Изп. директор

4.2. Фактор „Отпадъци”
1. Да се представят в РИОСВ – Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 (ДВ, бр. 66/2012 г.), за отпадъците, които не са класифицирани. Срок: 29.06.2015 г. Отг: Изп. директор
2. Класифицираните, съгласно горното предписание отпадъци, да се включат в системата за разделно събиране, като мястото и съдовете за тяхното съхранение се обозначат с необходимите знаци и табели. Срок: 15.07.2015 г. Отг: Изп. директор

3. Да бъде отстранено наличното в канализацията отработено масло, което след това да бъде съхранено на определено за целта място. Срок: 28.05.2015 г. Отг. : Изп. директор
4. Наличният негоден отпадък разположен зад дърводелската работилница да се предаде на лице притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО (ДВ, бр. 53/212 г.). Срок: 31.08.2015 г. Отг. : Изп. директор
5. Да се представят в РИОСВ – Благоевград документи, удостоверяващи заплащането на продуктовата такса опаковки. Срок: 05.06.2015 г. Отг. : Изп. директор

4 Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство, констатирано неизпълнение на едно или няколко предписания, на дружеството ще бъдат налагани административно - наказателни мерки.