Съдържание

Посетители

В момента има 7  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Теохарови” ООД - с. Дрангово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Теохарови” ООД - с. Дрангово

 

На основание Заповед №130/21.04.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.05.2015 г. се извърши проверка на място на обект „Фабрика за производство на столове и маси”, находяща се с. Дрангово, общ. Петрич, местност „Митински път“.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по компоненти атмосферен въздух и опасни химични вещества, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- Цех „Заготовка“;
- Цех „Обработка“;
- Цех „Лакозаливен“;
- Цех „Повърхностна обработка“;
- Цех „Тапициране“;
- Участък „Опаковка“;
- Помещения за съхранение на опасни химични вещества;
- котелни – 6 бр.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на столове и маси от широколистна дървесина. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №22-08/12.05.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани източници от горивни процеси.
На обекта са изградени 6 бр. котелни, в които са разположени 8 бр. котли. Котлите се използват за технологични нужди (захранване на вайми и сушилни за дървен материал) и за отопление. Всички котли са с топлинна мощност под 0.5 МW и не подлежат на контрол чрез измервания. Котлите изгарят дървесни отпадъци и трици.
3.1.2. Организирани източници от производствена дейност.
На обекта се нанасят покрития върху дървени повърхности, която дейност попада за контрол съгласно Наредба № 7 (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). За дейността се ползват продукти съдържащи органични разтворители. Нанасянето на покритието става в 6 бр. кабини (лакозаливни), съоръжени с водни завеси, като пет са включени в общо изпускащо устройство и една е със самостоятелно изпускащо устройство.
Последните собствени периодични измервания на емисиите на ЛОС в отпадъчните газове от лакозаливната инсталация са извършени през 2013 г. и са валидни за 2013 г. и 2014 г.
С Вх. № 1026/21.03.2015 г. е представена декларация за изразходваните през 2014 г. количества органични разтворители. Съгласно представената декларация не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители и дружеството не подлежи на контрол чрез изготвяне на План за управление на разтворителите (ПУР).
3.3. Източници на неорганизирани емисии в атмосферния въздух
Относно спазване на изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 гл (Дв, бр. 64/2005 г.) в цеховете за дървообработка е изградена транспортна инсталация за улавяне на отпадъчният дървесен прах и трици, които се отвеждат в бункери (2 бр.), посредством циклони. Площадките под бункерите се поддържат чисти. При проверката са констатирани пропуски по въздуховодите.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството е потребител по веригата на химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. – REACH. Употребяват за повърхностно третиране на дървесни повърхности – лакове, грундове, разредители, втвърдители, байцове и импрегнанти производство на „Милеси“ АД и „Ирко“ АД.
Дружеството притежава информационни листове за безопасност за всички употребявани продукти съдържащи опасни химични вещества.
Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособено за целта складово помещение, с ограничен достъп и изградена адекватна вентилация, при спазване на изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.).
В съответствие с изискванията на чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси , на обекта се поддържа актуална документация по организацията на съхранение на опасни химични вещества и смеси.
Представи се и актуализирана оценката на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгл. чл. 9 от цитираната Наредба с редакция от 11.02.2015 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.