Съдържание

Посетители

В момента има 87  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„СКРИНО“ ЕООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „СКРИНО“ ЕООД – гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 119/14.04.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 30.04.2015 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект на „Скрино“ ЕООД, находящ се в гр. Благоевград, промишлена зона. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност извършвана на площадката от дружеството е събиране и третиране на отпадъци.
Обекта включва:
● участък за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/;
● участък за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;
● участък за дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;
● участък за дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;
● участък за дейности с отработени масла (ОМ);
● участък за дейности с излезли от употреба гуми /ИУГ/;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите и компонентите, които й въздействат, беше съставен Констативен протокол № 40-13/30.04.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране отпадъци № 01-ДО-261-3/28.04.2015 г. и регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци № 01-РД-212-2/23.01.2015 г., издадени от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.). Разрешителното е издадено за три обекта, като проверката се извършва на обекта, разположен в гр. Благоевград, промишлена зона и включва дейности обозначени съгласно допълнителните разпоредби на ЗУО с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) и код R13 (съхраняване на отпадъци да извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им).

Дейности с ОЧЦМ:
На площадката се разполага с 24-часово видеонаблюдение. При проверката се представят оформени сертификати за произход на приеманите ОЧЦМ и договори.
Количествата на постъпващите отпадъци се определят с калибрирани измервателни устройства.
Дейности с ИУМПС:
При отчитане изпълнението на изискванията поставени с Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7/2013 г.) се констатира:
● за всяко прието на обекта ИУМПС се издава удостоверение за разкомплектоването му;
● на площадката, дружеството разполага с калибрирана везна за измерване количествата на постъпващите ИУМПС;
● на обекта се разполага с компютърна информационна система;
● на обекта се издава декларация за продажба на компоненти от ИУМПС, годни за повторна употреба;
● основата на частта от площадката, върху която се съхраняват ИУМПС е с непропусклива повърхност. Обособени са места за съхраняване на отпадъците, образувани от дейността по разкомплектоване на ИУМПС.
Дейности с НУБА:
Площадката е обозначена с табели, съдържащи надписите изисквани по Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ДВ, бр. 2/2013 г.). Негодни акумулатори се събират в контейнери под навес, разположени върху бетонирана повърхност.
Дейности с ИУЕЕО:
ИУЕЕО се съхранява под навес в контейнери върху непропусклива основа. Разполага се с везна за измерване на приеманото и предавано ИУЕЕО.

На обекта се представят заверени от РИОСВ-Благоевград отчетни книги за отпадъци, които се водят съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.).

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

„Скрино“ ЕООД притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-261-3/28.04.2015 г. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо разрешително издадено по реда на ЗУО, дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

1. Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и да се уведоми РИОСВ-Благоевград писмено. Срок: 29.05.2015 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и е поставен срок за отстраняване.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.