Съдържание

Посетители

В момента има 12  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

ЕТ “Меил Комерс – Илиян Тодоров” – гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ “Меил Комерс – Илиян Тодоров” – гр. София

 

На основание Заповед №127/21.04.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 07.05.2015 г. беше извършена проверка на място на производствена площадка на ЕТ “Мейл Комерс – Илиян Тодоров”, находяща се в гр. Кресна, ул. „Солунска“ № 12. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на обект, на който са разположени пелетизираща инсталация, дробилен комплекс и места за съхраняване на отпадъци. При проверката е установено, че обекта не работи от 17.03.2015 г. и се извършват технологични промени на инсталацията.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на пелети като производствената дейност се извършва на една площадка, разположена в гр. Кресна, ул. „Солунска“ № 12.
По време на извършването на текущия контрол на обекта върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат, беше съставен Констативен протокол № 43-13/07.05.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”

За дейността на обекта фирмата е притежавала разрешение за дейности с отпадъци, издадено по реда на отменения Закон за управление на отпадъците (ЗУО), със срок на действие 19.09.2014 г.. Към момента на проверката обекта не работи. Видно от представените отчетни книги дейности по третиране на отпадъци не се извършват. За извършване на дейности по третиране на отпадъци фирмата следва да притежава регистрационен документ за третиране на отпадъци.

3.2.Компонент “Атмосферен въздух”

Обекта не работи от 17.03.2015 г. и се извършват технологични промени на инсталацията – монтират се нови сушилни. След промените в инсталацията фирмата има задължение да съгласува нови пробоотборни точки от процесите на дробене и сушене. През 2014 г. са извършени контролни измервания на нивата на шум, при което не са установени наднормени стойности.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

1. Да се представи в РИОСВ – Благоевград заявление по чл. 78 от ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци. Срок: 08.06.2015 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и е поставен срок за отстраняване.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.