Съдържание

Посетители

В момента има 6  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„ФЕНИКС БЛАГОЕВГРАД“ ООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ФЕНИКС БЛАГОЕВГРАД“ ООД – гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 120/14.04.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 30.04.2015 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект на „Феникс Благоевград“ ООД, находящ се в гр. Благоевград, промишлена зона. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност извършвана на площадката от дружеството е събиране и третиране на отпадъци.
Обекта включва:
● участък за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/;
● участък за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;
● участък за дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;
● участък за дейности с опаковки;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите и компонентите, които й въздействат, беше съставен Констативен протокол № 39-13/30.04.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране отпадъци № 01-ДО-263-0/26.04.2013 г., издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.). Разрешителното е издадено за обект, разположен в гр. Благоевград, промишлена зона и включва дейности обозначени съгласно допълнителните разпоредби на ЗУО с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) и код R13 (съхраняване на отпадъци да извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им).

Дейности с ОЧЦМ:
На площадката се разполага с 24-часово видеонаблюдение. При проверката се представят оформени сертификати за произход на приеманите ОЧЦМ и договори.
Количествата на постъпващите отпадъци се определят с измервателни устройства, които не са калибрирани. При проверката се представя документ до „Мерки и измервателни уреди“ – Благоевград, изискващ проверка на измервателните устройства.
На обекта се съхраняват отпадъци от минали години, които следва да се предадат за последващо третиране, поради изтичане срока на съхранение.
Дейности с ИУМПС:
В разрешението за дейности с отпадъци е разрешена дейност R 13. През 2015 г. не са приемани излезли от употреба моторни превозни средства. На обекта не е изградена информационна система по чл. 22 от Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства.
Дейности с НУБА:
Площадката е обозначена с табели, съдържащи надписите изисквани по Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ДВ, бр. 2/2013 г.). Негодни акумулатори се събират в контейнери в помещение, разположени върху бетонирана повърхност. През 2015 г. не са приемани отпадъци.
Дейности с опаковки:
Дружеството притежава регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци № 01-РД-211-0/22.01.2013 г. Събраните и транспортирани отпадъци се предават за последващо третиране на лице, притежаващо необходимите документи по чл. 35 от ЗУО, въз основа на писмен договор.

На обекта се представят заверени от РИОСВ-Благоевград отчетни книги за отпадъци, които се водят с пропуски спрямо изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.).

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

„Феникс Благоевград“ ООД притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-263-0/26.04.2013 г. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо разрешително издадено по реда на ЗУО, дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор „Отпадъци“

1. Наличните от минали години отпадъци от ОЧЦМ да се предадат за последващо
третиране на лица, притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО и копие от документите да се представят в РИОСВ – Благоевград. Срок: 31.07.2015 г. Отг.: Управител

Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

1. Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и да се уведоми РИОСВ-Благоевград писмено. Срок: 29.05.2015 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.