Съдържание

Посетители

В момента има 64  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„БИ И БИ - БЪЛГАРИЯ” ООД - с. Абланица, общ. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БИ И БИ - БЪЛГАРИЯ" ООД - с. Абланица,
общ. Хаджидимово

 

На основание Заповед № 108/03.04.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.04.2015 г. се извърши проверка на място на фабрика за производство на обувки, собственост на "Би и Би - България" ООД, находяща се в с. Абланица, общ. Хаджидимово ул. „Васил Левски" №1.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е производство на обувки на ишлеме.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- кроялен цех;
- шивален цех;
- цех „Конфекциониране";
- складови зони за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- помещения за събиране и съхранение на отпадъци;
- резервоар за съхранение на дизелово гориво.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 15-09/28.04.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание Заповед № 108/03.04.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград и във връзка със ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.).
При проверката се установи, че в своята дейност дружеството употребява и съхранява химични вещества и смеси, класифицирани като „опасни", съгласно ЗЗВВХВС.
За по – голямата част от употребяваните на обекта опасни химични вещества и смеси дружеството притежава информационни листове за безопасност, които не са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) 1907/2006 – REACH и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1272/2008 – CLP. Въпреки, че многократно дружеството е изисквало от своите доставчици актуални информационни листове за безопасност, до момента на проверката такива не са му били предоставени.
Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в две специално обособени за целта складови зони – едната е част от зоната за входящи суровини която е с ограничен достъп и е организирана в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.), както и в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в ИЛБ на химикалите съхранявани там. Втората складова зона е специално обособено складово помещение, в което се съхраняват химикалите, които в момента не се влагат в производствения процес. То е с осигурена адекватна вентилация, необходимостта от която е посочена в изискванията за съхранение отбелязана в информационния лист за безопасност на всеки химикал, съхраняван в склада.
Дизеловото гориво се съхранява в специален съд при спазване на изискванията за съхранение отбелязани в неговия информационен лист за безопасност.
Дружеството е изготвило и представя при проверката актуална документация, съответстваща на изискваната в чл. 4, т.7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба, както и оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно чл. 9 от нея. Фактите описани в оценката съответстват на действителното състояние на съхранението на химикали на обекта.
Дружеството е представило в РИОСВ – Благоевград информация за вида и количествата на опасните химични вещества и смеси употребявани през 2014 г.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух"

Организирани източници от горивни процеси.
На обекта е монтиран котел за отопление изгарящ дизелово гориво, който е с топлинна мощност под 0,5 MW и не подлежи на контрол чрез измервания, съгласно изискванията на Наредба №1 (ДВ, бр. 64/2005 г.).
Източници на емисии от производствена дейност.
Емисии от летливи органични съединения.
В производствените помещения е изградена смукателно – нагнетателна вентилация.
Дейността „Производство на обувки" попада в Приложение № 1 към Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на органични разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.).
Дружеството е извършило регистрация съгласно чл. 30 л. от ЗЧАВ (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.) и инсталацията е вписана в публичния регистър.
Съгласно представената в РИОСВ – Благоевград декларация за консумацията на органични разтворители за 2014 г. на обекта се превишава праговата стойност на консумацията на органични разтворители (5 т), определена в т. 14 от таблица № 1 към приложение №2 от Наредба № 7/2003.
Съгласно представения План за управление на разтворителите (ПУР), през 2014 г. инсталацията за производство на обувки е експлоатирана в съответствие с нормите за общи емисии (НОЕ).

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
На обекта е констатирано съответствие с изискванията на екологичното законодателство.