Съдържание

Посетители

В момента има 79  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„КРИСМАР” ЕООД – гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „КРИСМАР" ЕООД – гр. Сандански

 

На основание Заповед № 81/18.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 08.04.2015 г. е извършена проверка на място на обект „Цех за обработка на мрамор", находящ се в промишлена зона на с. Струмяни, общ. Струмяни, стопанисван от „Крисмар" ЕООД гр. Сандански.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена по компонент „води" и „почви", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • производствена площадка на „Цех за обработка на мрамор";
  • - пречиствателно съоръжение – утаител;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда „води" и „почви", които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 26-11/08.04.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води"

Дружеството има разрешително, издадено от Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район № 43120010 / 18.02.2013 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни производствени води в р. Струма, с изисване да се извършва собствен контрол два пъти годишно.
Резултатите от извършения собствен мониторинг през 2014 г. показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване.
Годишния доклад за изпълнение на условията в разрешителното за заустване е представен в РИОСВ – Благоевград в установения срок с вх. № 1105/26.03.2015 г.

По време на проверката е извършено контролно пробовземане за изпитване на производствени отпадъчни води. Пробата е взета с Протокол № 27-11/08.04.2015 г. На РИОСВ – Благоевград и Протокол № 192/08.04.2015 г. на акредитирана лаборатория РЛ – Благоевград.

3.2. Компонент „Почви"

Дейността на обекта се извършва в рамките на производствена площадка, собственост на дружеството.
Отпадъците от дейността (шлам и дребни мраморни късове) се депонират на табан в местността „Пушовец", по договор с „Илинденци мрамор" АД.
Не са констатирани нарушени или замърсени терени от дейността на обекта.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия от дейността на обекта с изискванията на екологичното законодателство.