Съдържание

Посетители

В момента има 23  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Екоинженеринг - РМ” ЕООД - гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Екоинженеринг - РМ" ЕООД - гр. София

 

На основание Заповед № 110/07.04.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 23.04.2015 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Eлешница", находящ се в с. Елешница, община Разлог и експлоатиран от "Екоинженеринг - РМ" ЕООД гр. София. Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- линия за регенерационна очистка на йонообменни смоли, използвани за пречистване на замърсени с уран руднични води;
- складове за съхранение на химични вещества и смеси;
- пречиствателна станция за дрениращи и замърсени от хвостохранилището води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност, която се осъществява е свързана с регенерационна очистка на йонообменни смоли, използвани за пречистване на замърсени с уран руднични води, включително и пречистване на дрениращи и замърсени води от ликивидирани уранодобивни обекти. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, седем часов работен ден, като ПСОВ работи на непрекъснат режим. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 29-11/23.04.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент "Води"

ПСОВ „Елешница" фигурира в списъка за задължителен контрол на обекти включени в „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите", на основание Заповед № РД-930/05.12.2014 г. на министъра на околната среда и водите. Контролът се осъществява два пъти годишно.
За заустване на пречистения смесен поток дрениращи и замърсени от хвостохранилището води има издадено Разрешително за ползване на воден обект № 43720012/12.08.2008 г., чийто срок на действие е продължен с Решение № ПО-01-104/11.07.2013 г. на директора на БД ЗБР - Благоевград. В РИОСВ - Благоевград е представен Доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за предходната 2014 година на основание чл.48, ал. 1, т.12 от Закона за водите. Дружеството има сключен договор с акредитирана лаборатория за осъществяване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, честотата на пробовземане е ежемесечно. Лабораторните протоколи от провеждания мониторинг се представят своевременно в РИОСВ - Благоевград. Резултатите от изпитване показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по всички показатели заложени в цитираното разрешително.
Извършено е контролно пробовземане на отпадъчни води на изход от ПСОВ, преди заустване във Вълчо дере в началото на месеца. Резултатите от извършеният физикохимичен анализ, показват спазване на ИЕО. Резултатите от изпитване по радиологичните показатели, заложени в разрешителното за заустване все още не са готови.
ПСОВ се подържа в добро експлоатационно състояние

3.2. Фактор "Опасни химични вещества"

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.).
За всички употребявани на обекта химикали дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ). Съхранението им на обекта е организирано в съответствие с изискванията за съхранение, отбелязани във всеки конкретен ИЛБ.
В изпълнение на изискванията на чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) дружеството е изготвило оценка на безопасността на съхранение на химикалите.
На обекта е налична документация по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба, която е актуална и отразява действителното състояние на съхранението на химикали.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"

Дружеството извършва дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС, които попадат в Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)(ДВ, бр.43/2008 г., посл. изм. бр.53/2012 г.).
Операторите, извършващи дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ имат задължение за изготвяне на Собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети, отговаряща на изискванията на Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.). Към момента на проверката такава оценка не се представя.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно направление "КПКЗ, ЕО и ДА"

  • Да бъде изготвена Собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети със съдържание съгласно изискванията на Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.), за което да уведоми РИОСВ – Благоевград писмено. Срок: 20.05.2015 г. Отг. Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и е поставен срок за неговото отстраняване.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.