Съдържание

Посетители

В момента има 65  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Филипополис - РК“ ООД - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Филипополис - РК" ООД - гр. Разлог

 

На основание Заповед №106/03.04.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 09.04.2015 г. беше извършена проверка на място на обект: „Предприятие за млекопреработване", собственост на „Филипополис – РК" ООД, гр. Пловдив, находящ се в гр. Разлог, ул. „Годлевско шосе" №1.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори и компоненти, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и е съставен констативен протокол №22-24/09.04.2015 г..

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на обекта, включващ:
2.1. Производствени цехове.
- Цех за производство на сирене;
- Цех за производство на кашкавал;
- Цех за производство на масло;
- Цех за производство на извара;
2.2. Производствени отделения, помещения и складове.
- Приемно отделение за сурово мляко;
- Отделение за термична обработка на млякото;
- Отделение за ледена вода;
- Котелно отделение;
- Помещение за вакуумиране на млечни продукти;
- Склад за съхранение на амбалаж;
- Склад за съхранение на сол;
- Склад за съхранение на дезинфектанти;
- Склад за опаковъчни материали;
2.3. Инсталации и лаборатории
- Физикохимична лаборатория;
- Микробиологична лаборатория;
- Хладилни камери за зреене и съхранение на продуктите.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Предприятието е проектирано да обработва до 20 тона мляко (10 т краве и 10 т овче) за производство на сирене, кашкавал, масло и извара. Към момента не се работи с пълен капацитет и се произвежда само краве сирене.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 22-24/09.04.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

Проверката е във връзка със Закона за управление на отпадъците /ЗУО/(ДВ, бр. 53/2012 г.) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
За обекта, дружеството не е провело процедура по класификация на отпадъците образувани от дейността му, съгласно изискванията на Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/08.08.2014 г.). Предприятието генерира характерните за млекопреработвателната промишленост отпадъци.
До момента не е организирано разделно събиране и съхраняване на отпадъците.
За пуснатите на пазара опаковани стоки дружеството е задължено лице по чл. 59 от ЗУО и Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, като задължението си изпълнява чрез организация по оползотворяване „Екобулпак България" АД. Удостоверение за членство не се представя.

3.2 Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000 г. с изм. и доп.). При проверката е установено, че в производствената си дейност дружеството употребява и съхранява химични вещества и смеси, класифицирани като опасни, съгласно ЗЗВВХВС. За дезинфекция на работните помещения и съоръжения се използва хипохлорид, за измиване – натриева основа и азотна киселина, за дезинфекция и почистване се използва и калгонит, за корекция на киселинността се използва лимонена киселина, за регулиране калциевото съдържание на термично обработеното мляко се използва калциев двухлорид.
Тези химикали се съхраняват в две специално обособени за целта помещения, като разделно се съхраняват азотната киселина и натриевата основа.
В момента на проверката на обекта не са налични информационни листове за безопасност (ИЛБ) за описаните химикали.

3.3. Компонент „Атмосферен въздух"
Проверката е във връзка спазване изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ (ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.).
3.3.1. Организирани източници на горивни процеси - Дружеството използва 3 броя котли – 2 броя котли на твърдо гориво (дърва), единия от които се използва за технологичния процес, а другия за отопление; 1 котел на течно гориво (в момента не се ползва, тъй като мандрата не работи с пълен капацитет) с топлинна мощност 640 KW, съгласно представената ревизионна книга. Котлите на твърдо гориво нямат табели с оказана топлинна мощност. Трите котела са със самостоятелни изпускащи устройства (комини).
3.3.2. За технологични цели предприятието разполага с един ледогенератор за студена вода и 8 броя камери, като в момента се ползват само три от тях. Камерите са със съдържание на охлаждащ агент R 404 А в количества от 4 до 6 кг. Въведени са досиета на системите на обекта, които се водят от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Считано от 01.01.2015 г. се прилага Регламент №517/ЕС, съгласно чл. 4 на който на проверка за течове подлежи оборудване, което съдържа агенти, чийто потенциал на глобално затопляне е приравнен на СО2 еквивалент над 5000 т.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно фактор"Управление на отпадъците":

  • Да се извърши класификация на генерираните от дейността на обекта отпадъци в РИОСВ-Благоевград, съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014 г.).
  • Да се представи в РИОСВ-Благоевград удостоверение за членство към „Екобулпак" АД.

Относно фактор "Опасни химични вещества":

  • Да бъдат изискани от доставчиците на употребяваните на обекта химикали актуални ИЛБ за тях, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACHи изискванията на CLP – Регламента. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ-Благоевград.
  • Да бъдат изготвени документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси (ДВ, бл. 43/2011 г.), както и оценката по чл. 9 от цитираната наредба. Копия от тези документи да бъдат представени в РИОСВ-Благоевград.

Относно компонент „Атмосферен въздух":

  • Да се представи информация в РИОСВ-Благоевград (технически паспорт) на котлите, изгарящи твърдо гориво за топлинната мощност в KW. Срок за изпълнение на всички предписания: 15.05.2015 г., Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.