Съдържание

Посетители

В момента има 78  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„АЛТ-КО” АД - гр. Банкя

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „АЛТ-КО" АД - гр. Банкя

 

На основание Заповед № 86/20.03.2015 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 07.04.2015 год. беше извършена проверка на място на обект "Оранжерии" - гр. Кресна, експлоатиран от „Алт-Ко" АД, гр. Банкя, находящ се в обл. Благоевград, общ. Кресна, гр. Кресна. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и е съставен КП № 03-02/07.04.2015 год.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Оранжерии – 4 блока;
- Ко-генератор;
- Котелни централи – 2 бр.;
- Складове за химикали;
- Помещения и места за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Дружеството е с дейност растениевъдство, която се извършва на площ от 120 дка – четири блока по 30 дка. Отглеждането на зеленчуци е по почвен начин и с хидропоника (перлит).

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"

За отопление на оранжерийните блокове дружеството експлоатира 2 бр. котелни централи с по три броя водогрейни котли - всеки с топлинна мощност по 4.5 МW(6 х 4,5) и един ко-генератор с номинална топлинна мощност 1,8 МW.
Всички горивни източници са със самостоятелни изпускащи устройства и изгарят гориво природен газ.
Дружеството спазва изискванията относно провеждане на собствени периодични измервания. Последните измервания са извършени през 2014 г. и са валидни за 2014 и 2015 г.
Протоколите от изпитване показват спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в чл. 21 от Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).
Общата номинална топлинна мощност на горивната инсталация е 28,8 МW, за което е издадено РЕПГ №154/2010 г.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г.
Дружеството е потребител по веригата на опасни химични вещества и смеси, съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. – REACH. Съгласно чл. 31 от регламента дружеството води досие в електронен вид. Има налични информационни листове за безопасност за всички употребявани химикали.
При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в четири специално обособени за целта складови помещения – склад за препарати за растителна защита (ПРЗ), склад за торове №2, склад за торове №3 и склад №4 за азотна киселина. Складовото помещение, предназначено за съхранение на ПРЗ е предоставено за ползване по силата на сключен договор за наем с „Фитозащита" ЕООД, гр. Благоевград, с което дружество има и договор за услуги по осъществяване на растителна защита на обекта. По силата на тези договори складът се използва за краткосрочно съхранение (дневни дози) на ПРЗ. За всички употребявани на обекта химикали дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ).
Съхранението на химикалите в горепосочените складови помещения е организирано в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) и в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в конкретните ИЛБ.

3.3. Фактор "Отпадъци"

Дружеството е провело процедурата по чл. 7, ал. 1 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.) и има заверени работни листове в РИОСВ-Благоевград за генерираните от дейността си отпадъци.
Генерираните от дейността отпадъци се съхраняват разделно на определените за целта места и складове.
Представят се отчетни книги за отпадъците по Приложение №1 на Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейности по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Същите се водят съгласно нормативните изисквания.
Дружеството се явява задължено лице по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.). При проверката се представя копие от Удостоверение № 837/31.03.2013 г., от което е видно, че дружеството изпълнява своите задължения чрез участие в колективна система - „Булекопак" АД.

3.4. Направление "КПКЗ, ЕО и ДА"

Дружеството извършва дейности които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ. бр. 43/2008 г.).
Оператора е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба № 1 (ДВ. бр. 96/2008 г.).

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При извършената проверка не е констатирано несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.