Съдържание

Посетители

В момента има 86  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Галвани” ЕООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Галвани" ЕООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 89/23.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 02.04.2015 г., е извършена проверка на място на обект – производствена база за повърхностна обработка и нанасяне на покрития върху метал на "Галвани" ЕООД, находящ се в гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, ул. „Драма" №50.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена по документи и на място от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на обекта е нанасяне на галванични покрития върху метални повърхности. Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Галваничен цех – 3 броя галванични стационарни вани, 6 броя галванични барабанни вани, 5 броя химични и промивни вани, 1 брой механизирана галванична линия;
- Пречиствателна станция за очистване на отпадните води от галваничния цех;
- Складове и съоръжения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- Складове за съхранение на отпадъци;
- Почистване на площадка стар галваничен цех – 1920 кв.м.;
- Обезвреждане на цианидни отпадъци – 20 тона;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

При проверката се установи, че „Калида БГ" ЕООД, гр. Гоце Делчев е преименувана на „Галвани" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Драма" № 50. Дружеството експлоатира галваничен цех, съоръжение за пречистване на отпадни води, складови помещения и химична лаборатория. Констатира се, че работи само линията за нанасяне на покрития за дребни детайли и средносписъчният брой на персонала се състои от пет души.

3.1. Фактор „Отпадъци"

„Галвани" ЕООД, гр. Гоце Делчев притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-279-0/14.05.2014 г., издадено от РИОСВ-Благоевград. В него се разрешава дейност, отбелязана с код D9 – физико-химично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества. На площадката се съхраняват отпадъците, образувани след третиране на отпадъци както следва: утайките се съхраняват в затворени пластмасови вани, а замърсеното оборудване в метални съдове. Площадката е оградена с метална ограда и основата и е бетонирана. При проверката се представя дневник, в който са правени записи за извършване на дейност D 9. Третирането на отпадъците е отразено и в отчетната книга на „Калида БГ" ЕООД. Представят се изготвени годишни отчети за 2014 г.
Констатира се, че в прилежащо помещение на галваничния цех се съхраняват утайки от филтърен кек (11 01 09*) в метални вани, което не е с ограничен достъп и липсват обозначителни надписи на кода и наименованието на отпадъка.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС ( ДВ, бр. 10/2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г).
В изпълнение на изискванията на чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43/2011 г.), дружеството представя оценка за безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси употребявани на обекта, която не е актуална към датата на проверката. В нея не е включен склада за безопасно съхранение на цианиди и наличните количества натриев и цинков цианид.
Съхранението на употребяваните на обекта химикали е организирано в три складови помещения – склад за киселини, склад за основи, склад за цианиди. Същите са в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43/2011 г) и изискванията за съхранение, отбелязани в съответните информационни листове за безопасност.
При проверката се установи, че за употребяваните на обекта химикали дружеството притежава информационни листове за безопасност, които са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP.

3.3. Компонент "Води"

Производствените отпадъчни води от дейността на галваничния цех се заустват в канализационната мрежа на гр. Гоце Делчев, въз основа на сключен договор с експлоатационното дружество „В и К" ЕООД, гр. Благоевград, след локална ПСОВ, разположена на площадката. Съгласно договора, дружеството има задължение да осъществява собствен мониторинг на заустваните в канализацията отпадъчни води с честота на пробовземане шест месеца по показатели рН, НРВ, БПК5, ХПК, NН4, фосфати, хром ( 3+ и 6+), CN-5, мед и цинк.
В РИОСВ-Благоевград са представени протоколи от изпитване. Резултатите от извършения емисионен контрол показват, че се спазват максимално допустимите концентрации на вещества изпускани в канализационната мрежа. Дружеството води лабораторен дневник, в който се отразяват стойностите.

3.4. Компонент „Атмосферен въздух"

„Галвани" ЕООД експлоатира инсталация за отлагане на метални покрития.
Инсталацията за поцинковане на едрогабаритни детайли не работи.
При проверката се констатира, че работи само линията за нанасяне на покрития за дребни детайли, състояща се от три стационарни вани, шест барабанни вани и пет сушилни шкафа. Изградена е бордова аспирация за улавяне на емисиите преди изпускане в атмосферния въздух.
Инсталацията за отлагане на метални покрития подлежи на контрол чрез измервания съгласно чл. 43, т. 2 и т. 3 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).
Дружеството има задължения да извършва собствени периодични измервания съгласно чл. 31 от Наредба № 6 (ДВ, бр. 31/1999 г.), каквито до момента от „Галвани" ЕООД не са извършвани собствени периодични измервания. Последните са извършвани от „Калида БГ" ЕООД и са валидни за 2014 г.

3.5. Фактор "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията, екологична отговорност и доброволни ангажименти"

Дружеството е изготвило и представи при проверката собствена оценка на случаите на непосредствена заплаха за екологични щети.
„Галвани" ЕООД, гр. Гоце Делчев извършва дейности по обезвреждане на цианидните отпадъци и по почистването на стария галваничен цех, за което притежава разрешение по реда на чл. 35, ал. от ЗУО.
За дейността на дружеството се употребяват опасни химични вещества и смеси, които се съхраняват в складовете за съхранение на химикалите за извършване на основната дейност на дружеството.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор "Отпадъци"

  • Да се ограничи достъпът до помещението за съхранение на отпадък с код 11 01 09*, като се поставят и съответните надписи. Срок: 09.04.2015 г., Отг. Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При извършената проверка на „Галвани" ЕООД е съставен е Констативен протокол № 31-25/02.04.2015 г.
За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и поставен срок за отстраняване.
За изпълнението му ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.