Съдържание

Посетители

В момента има 68  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Паладиа“ ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Паладиа" ООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 91/23.03.2015 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 07.04.2015 год. беше извършена проверка на място на обект – площадка за третиране на отпадъци, експлоатиран от „Паладиа" ООД, находящ се в гр. Кресна, ж.п. гара. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи върху околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е събиране и третиране на отпадъци. При посещението на място на обекта се установи, че той не извършва дейност. С Решения №№ 01-ДО-252-2/23.03.2015 г. и 01-РД-252-1/16.03.2015 г. дружеството е прекратило дейностите с отпадъци на обекта.

По време на извършването на текущия контрол беше съставен Констативен протокол № 33-13/07.04.2015 г.