Съдържание

Посетители

В момента има 7  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Георесурс” ЕООД - гр. Симитли

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Георесурс" ЕООД - гр. Симитли

На основание Заповед № 70/06.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 24.03.2015 г. е извършена проверка на място на обект „Производствена база", находящ се в местност „Ормана" землище на с. Крупник, общ. Симитли, стопанисван от „Георесурс" ЕООД, гр. Симитли, общ. Симитли.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти, по компоненти „Води", „Почви" и направление „ОХВ", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Дружеството осъществява производствена дейност по добив и преработка на инертни материали, производство на бетон и гасена вар. Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- ТМСИ;
- Бетонов център;
- Варово стопанство;
- Пречиствателно съоръжение – утаител.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 14-08/24.03.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Компонент „Води"
Дружеството притежава разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120053/17.09.2011 г., издадено от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград, за заустване на отпадъчни производствени води в р. Струма. Съгласно изискванията в него, дружеството извършва собствен мониторинг на отпадъчните води два пъти годишно и представя резултатите в РИОСВ - Благоевград. Резултатите от извършения собствен мониторинг през 2014 г. показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в разрешителното за заустване. Протоколите, които са представени в РИОСВ – Благоевград са издадени от изпитвателна лаборатория «Еколаб» към «Диал» ООД, гр. София, която не е извършила пробовземането на място от обекта, а пробите са предоставени от възложителя – «Георесурс» ЕООД.
По време на проверката ТМСИ работи, пречиствателното съоръжение - утаител е почти празно и не се заустват отпадъчни води в р. Струма. Между утаителя и река Струма е оформена дига от чакъл и пясък, тъй като старата е отнесена от придошлите води на реката.
От дружеството подготвя годишен доклад за изпълнение на условията и изискванията на разрешителното за заустване, което е с краен срок 31.03.2015 г. за представяне в Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград и РИОСВ - Благоевград.

3.2. Компонент „Почви"

От извършената проверка на място се установи следното:
Обектът работи и извършва дейности по първична преработка на инертни материали. Същите са предназначени за нуждите на АМ „СТРУМА"
Не са констатирани нарушени и замърсени терени извън производствената площадка.

3.3. Направление „ОХВ"

Проверката е извършена на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 63/2010 г.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
Дружеството е производител на хидратна вар съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 и като такъв е извършило предварителна регистрация и нотификация.
На място са направи проверка на изготвената от дружеството оценка за съхранение на ОХВ и смеси. Описаните позиции от инвентарния списък на съхраняваните от дружеството химикали отговаря на описаните в оценката. Няма видими разливи.
Дружеството спазва изготвените инструкции за съхранение, има и заповед за лице отговорно за съхранението.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка.