Съдържание

Посетители

В момента има 15  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Орбел 2001” АД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Орбел 2001" АД - гр. Гоце Делчев

На основание Заповед № 74/11.03.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.03.2015 г. е извършeна проверка на място на обект „Завод за производство на ципове", находящ в гр. Гоце Делчев и експлоатиран от „Орбел 2001" АД гр. Гоце Делчев. Проверката е комплексна и е извършена във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех „Пасмантерия;
- цех „Конфекция";
- цех „Апреатура";
- цех „Плъзгачи";
- леарна;
- галваничен цех;
- ремонтно-механичен отдел;
- парокотелна централа;
- локална ПСОВ;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършения текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат е съставен Констативен протокол №18-11/25.03.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води"
Производствените отпадъчни води, които се формират от дейността на Цех „Галваничен" и цех „Апретура" след локална ПСОВ се заустват в канализационната мрежа на гр. Гоце Делчев, въз основа на сключен договор по реда на Наредба № 7/2000 г. с експлоатационното дружество „В и К" ЕООД гр. Благоевград. Съгласно чл.8, ал. 1 от цитирания договор дружеството има задължение да осъществява собствен мониторинг на заустваните в канализацията отпадъчни води с честота на пробовземане шест месеца.
В РИОСВ – Благоевград е представен Протокол от изпитване по описа на РЛ – Благоевград, с резултати от провеждания мониторинг за първо полугодие на 2015 г. Резултатите от извършения емисионен контрол показват, че се спазват максимално допустимите концентрации на вещества в производствените отпадъчни води, изпускани в канализационната мрежа без селищна ПСОВ съгласно изискванията на Наредба № 7/2000 г., определени с цитирания договор.
На ПСОВ се води лабораторен дневник, в който се отразява контрола по показател рН. Неутрализацията се извършва периодично, преди изпускане в канализационната мрежа.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.).
При проверката са проверени складовите помещения, в които се съхраняват опасни химични вещества и смеси. Същите са организирани в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.) и е съобразено с конкретните изисквания, дадени в съответните информационни листове за безопасност.
Химикалите необходими за работата на ПСОВ се съхраняват на специално обособено място на площадката на пречиствателната станция. Дизеловото гориво, необходимо за функционирането на котел за производство на пара се съхранява в ПКЦ в три броя съдове с вместимост по 1 тон всеки.
Дружеството е изготвило и поддържа актуална документацията по чл. 4, т.7, т.8, т.9, т.10 и т.11 от цитираната наредба. Изготвена е и оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси по чл. 9 от нея, но в тази оценка не е отразено съхранението на дизеловото гориво.
За всички употребявани химикали, с изключение на дизеловото гориво дружеството притежава актуални ИЛБ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.