Съдържание

Посетители

В момента има 27  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„ЮРО ДИЙЛ” ЕООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ЮРО ДИЙЛ” ЕООД - гр. Гоце Делчев

На основание Заповед № 232 / 14.08.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.09.2013 г. беше извършена проверка на място и по документи на производствен обект „Фабрика за производство на ковчези“, находящ се в град Гоце Делчев, ул. „Панаирски ливади“ № 18, експлоатиран от „Юро Дийл” ЕООД. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • участък „Разкрояване на трупи“;
 • цех за заготовки;
 • лакозаливни инсталации;
 • участък за повърхностна обработка;
 • парокотелна инсталация;
 • участък „Опаковка“;
 • склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 16-08/20.09.2013 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 10 / 2000г. с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.

Дружеството е потребител по веригата на химични вещества и смеси, съгласно Регламент (EO) 1097/2006, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Дружеството доставя само всички химични смеси, които употребява от Италия.

При проверката се представят информационни листове за безопасност за всички химични смеси, които са налични в склада на дружеството, а именно: лепило (TV Vinil), полиестерен грунд (TV80), ускорител (TV62), лак (TR 50) и ацетон. При проверката се представя и „Оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси“, която е изготвена съгласно утвърден формат от министъра на околната среда и водите. Има издадена заповед на отговорно лице за съхранение на химични вещества и смеси и инструкция за съхранение на същите.

При проверка на склада за съхранение на химични вещества и смеси се констатира следното: склада е с ограничен достъп, осигурена е вентилация, има адсорбент ( пясък ). Всички съхранявани химични смеси са в оригинални опаковки, плътно затворени. Склада няма връзка с канализацията. Пода е непропусклив (плочки). На вратата на склада има обозначителен надпис.

3.2. Фактор „Отпадъци”

Дружеството извършва дейности от които се образуват отпадъци. За тези отпадъци е извършена класификация по реда Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.44/2004г.).

Отпадъците от трици, талаш, дървени изрезки и прах се изгарят в котел тип ЕООFIRE с топлинна мощност 1,105 MW. Котелът се използва за захранване на 3 броя сушилни за дървен материал и отопление на работните помещения през зимата. За дейностите по оползотворяване на отпадъците (R 1 -изгаряне) дружеството не притежава документ изискван от разпоредбите на чл. 35 на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.).

На обекта се съхраняват отпадъци със следните кодове: 030105, 030199, 100101, 150101, 150102, 150110*, 150202* и 200121*.

Отпадък с код 200301 се предава на лице, което обслужва общинската система за сметосъбиране и сметоизвозване за община Гоце Делчев.

Представя се договор между „Юро Дийл“ ЕООД и „Феникс Дупница“ ООД, гр.Дупница за предаване за последващо третиране на отпадъци с кодове 150101, 150102, 150110* и 200121*. Отпадъци до момента не са предавани.

Отпадъци с кодове 080113* и 080117* до момента не са генерирани. Същите ще бъдат образувани след почистване на лакозаливните сектори.

Дружеството не притежава заверена от РИОСВ-Благоевград отчетна книга за отпадъците по Приложение № 1 към чл. 7, т. 1 от Наредба № 2 от 22.03.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.10/2013 г.).

Дадени са указания относно изпълнението на задълженията на дружеството относно разделното събиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и метал.

3.3. Компонент „Атмосферен въздух”

3.3.1.Организирани източници от горивни процеси - котел тип „ЕООFIRE“ с топлинна мощност 1,105 MW, изгарящ отпадъчен дървен материал (трици, дървесен прах и изрезки). Котелът захранва с топъл въздух 3 броя сушилни камери за дървен материал и отоплението на производствените помещения.

Дружеството е извършило собствени периодични измервания валидни за 2012 и 2013 година.

3.3.2. Емисии от производствени дейности.

3.3.2.1. Емисии от летливи органични съединения (ЛОС)

- Лакозаливна инсталация съоръжена с водна завеса с два броя въздуховоди. Извършени са собствени периодични измервания (СПИ), валидни за 2012 и 2013 година.

- Лакозаливна инсталация с водна завеса и сушилен тунел с два броя въздуховоди (един брой от камерата и един брой от сушилния тунел.). Изпускащите устройства са изведени на фасадата на сградата, граничеща с паркинг на фабриката за производство на тоалетна хартия и салфетки „Зебра“. При предходна проверка на дружеството е дадено предписание за издигане на изпускащите устройства съгл. чл. 4, ал. 3 от Наредба № 1 (ДВ, бр.64/2005 г.). При проверката се представят протоколи от измерени емисии от летливи органични съединения (ЛОС), като същите не са представени в РИОСВ Благоевград с доклад по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр.31/1999г.). Не са съгласувани с РИОСВ Благоевград пробоотборни точки, съгл. чл.11, ал.2 от Наредба № 6/1999г. и не става ясно как са извършени измерванията, тъй като липсват пробоотборни точки.

Съгласно чл.30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух дружеството има задължения да извърши регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, дейност попадаща в Приложение № 1 към Наредба №7 /2003 г., като представи в РИОСВ Благоевград заявление и приложени към него документи по чл.30 л, ал.3 и 4 от ЗЧАВ. Срокът за извършване на регистрация е 20.12.2013 г.

3.3.2.2. Емисии от прахообразни вещества от четири броя въздуховоди от шлайфане след нанасяне на грунд. Извършени са собствени периодични измервания, като протоколите се представят по време на проверката. Същите са изведени на фасадата на сградата , като на дружеството е дадено предписание от предходна проверка за издигане на същите съгл. чл. 4, ал. 3 от Наредба № 1/2005г. (ДВ, бр.64/2005г.).

С писмо с Вх. № 1371 е представена Декларация за консумацията на органични разтворители.

3.4. Фактор „ШУМ“

При проверката са извършени контролни измервания на еквивалентни нива на шум излъчвани от обекта на следните източници: един брой гатер-банцинг, разположен на открито, 5 броя вентилатори към въздуховоди от лакозаливните инсталации и четири броя вентилатори от въздуховоди от повърхностната обработка (шлайфане след грундиране). Резултатите от измерванията са записани в протокол на РЛ – Благоевград към ИАОС.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Оценката за безопасно съхранение на химични вещества и смеси да се актуализира своевременно.Срок: постоянен Отг.: Управителя
 • Да се подаде Заявление за издаване на регистрационен документ за извършване на дейност по оползотворяване на отпадъци чрез изгаряне (R1) в РИОСВ Благоевград.Срок: 20.10.2013г.Отг.: Управителя
 •  Да се извърши процедура по основно охарактеризиране на отпадък с код 100101, предназначен за обезвреждане чрез депониране. За целта да се представи доклад по реда на чл. 35 от Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр.82/2004г.).Срок: 20.11.2013г.Отг.: Управителя
 • Протоколите от измерванията да се представят с доклад по реда на чл.39 от Наредба № 6/1999г. (ДВ, бр.31/1999г.) с приложена схема на пробовземане.Срок: 18.10.2013г.Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е съставен акт за административно нарушение и са направени предписания с поставени срокове и отговорно лице за отстраняването им.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.