Съдържание

Посетители

В момента има 16  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„ЩАМПА ЕКСПРЕС” ООД - гр. Сандански

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МУЛТИТРУП“ ООД, с. Кърналово

На основание Заповед № 231 / 14.08.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.09.2013 г. беше извършена проверка на място и по документи на производствен обект „Цех за щамповане на дрехи“, находящ се в местността „Поручик Минков“, град Сандански, експлоатиран от „Щампа Експрес” ООД. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • помещение за експониране на шаблони;
  • помещение за щамповане;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;
  • склад за съхранение на опасни химични смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 15-08/10.09.2013 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води”

Проверката се извършва във връзка с контрол за изпълнение на условията в Разрешително за заустване № 43140004/12.06.2012 г., издадено от директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район (БД ЗБР).

С вх. № 1362/03.04.2013 г. в РИОСВ Благоевград, на основание чл.48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите (ДВ, бр. 67/1999 г.) е внесен доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за 2012 г., с приложен протокол от извършван собствен мониторинг. Резултатите от анализа, отразени в Протокол от изпитване № 02-0459/01.11.2012 г. по описа на Регионална лаборатория Благоевград показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в цитираното разрешително за заустване. За 2013 г. е извършен мониторинг през първото полугодие. Резултатите, отразени в Протокол от изпитване № 02-0159/31.05.2013 г. показват че няма отклонение от ИЕО.

Към момента на проверката на площадката не се извършва производствена дейност и няма заустване на отпадъчни води. Дружеството е започнало работа в началото на седмицата, след годишен отпуск през месец август.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 10 / 2000г. с изм. и доп.)

С Вх. № 1232/29.03.2013г. в РИОСВ Благоевград е представена информация: инвентаризационен списък на употребените през календарната 2012 г. химични смеси и документирана оценка за безопасното съхранение на химични вещества и смеси. Оценката за безопасното съхранение е изготвена съгласно изискванията и формата утвърдени със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите.

При проверката на склада за съхранение на опасни химични смеси се констатира следното:склада е с ограничен достъп, непропусклив под, има осигурена аспирация. Всички опаковки бяха с плътно затворени капаци. Представи се заповед на лице отговорно за правилното съхранение на химичните смеси в склада. При направената проверка на наличните видове химични смеси и тези описани в оценката за безопасно съхранение се констатира, че има нови химични смеси, а част от тези записани в оценката в момента липсват.

3.3. Фактор „Отпадъци”

Дружеството е извършило в РИОСВ Благоевград класификация на отпадъците съгласно чл. 7 от Наредба № 3 ( ДВ, бр. 23 / 2012 г. ).

На обекта е обособено помещение с ограничен достъп за съхраняване на опасните отпадъци. Местата са обозначени с надписи на съответния код на отпадъка.

Представят се валидни договори за предаване на отпадъците, които се образуват от дейността на дружеството.

На обекта се водят два броя отчетни книги по Приложение № 1 от Наредба № 2 (ДВ, бр. 10/2013 г.).Отчетността се води съгласно горе цитираната наредба. Съхраняваните количества отпадъци към момента на проверката са малки и не е извършвано предаване на същите.

Годишните отчети за отпадъците за 2012 г. са представени в ИАОС София в законно установения срок.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се актуализира оценката за безопасно съхранение на химични вещества и смеси. Копие от нея да се представи в РИОСВ Благоевград.Срок: 15.10.2013 г.Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание и поставен срок за отстраняването му.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.