Съдържание

Посетители

В момента има 12  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Черкезов” ООД – с. Струмяни

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Черкезов” ООД – с. Струмяни

На основание заповед № 61/25.03.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 02.04.2013 г. беше извършена проверка на място на „Цех за обработка на мрамор“, находящ се в с. Струмяни, собственост на “Черкезов” ООД – с. Струмяни. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството осъществява производствена дейност на площадка, находяща се в Промишлената зона на с.Струмяни. Технологичният процес включва следните дейности: разкрояване, обрязване и полиране. Извършена е проверка на:

  • производствена площадка;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води – утайник.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент «Води»

Отпадъчните води, които се формират при охлаждане на режещите машини в цеха и при отмиване на твърдите частици се заустват в р. Шашка въз основа на издадено разрешително от директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район № 43120054 / 14.12.2012 г. Съгласно изискванията на издаденото разрешително дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. За 2012г. са представени четири броя Протоколи от изпитване, като  е спазена честотата на пробовземане, която е на тримесечие. Резултатите от извършения физикохимичен анализ показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) определени в разрешителното за заустване. С вх. № 1210 / 28.03.2013 г. в РИОСВ Благоевград е внесен доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за 2012 г. Във връзка с резултати от контролно пробовземане на отпадъчни води през 2012 г. и констатирано неспазване на ИЕО по показател Неразтворени вещества с НП № С-4-11 / 14.05.2012 г. на директора на РИОСВ Благоевград на дружеството е наложена текуща месечна санкция, която е действаща и към момента. По време на проверката е извършено ново контролно пробовземане на отпадъчни води.

3.2. Компонент «Земи и почви»

Не са констатирани нарушени или замърсени терени вследствие на извършваната дейност по обработка на скални материали на производствената площадка. Дейността се осъществява изцяло върху земя собственост на дружеството. Отпадъците от обработката на материала се извозват и депонират на депото в местността „Пушовец“ въз основа на сключен договор с „Илинденци мрамор“ АД.


4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.