Съдържание

Посетители

В момента има 16  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Химтех-2003” ООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Химтех-2003” ООД - гр. Гоце Делчев

На основание Заповед №47/26.02.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.03.2013 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Химтех-2003” ООД, находяща се в град Гоце Делчев. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • дейност “производство на антифриз”;
  • дейност “производство на течност за чистачки”;
  • дейност“ ”каучукови изделия от гумена млянка и каучук
  • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • място за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство и търговия на антифриз, зимна течност за чистачки и каучукови плочи от гумена млянка и каучук. Обектът работи шест месеца при пет дневна работна седмица.

3.1.Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и във дръзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент 1272/2008 – CLP на Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството.

Дружеството е формулатор на химични смеси, а именно: зимна течност за чистачки и два вида антифриз. Дружеството произвежда и удароустойчиви каучукови изделия.

За всички употребявани химични вещества и смеси дружеството притежава Информационни листове за безопасност, някои от които обаче не са в съответствие с изискванията на чл.31 от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и изискванията на Регламент 1272/2008 – CLP.

Дружествоо е изготвило и информационни листове за безопасност за формулираните от тего химични смеси, които подлежат на актуализация. Досието, което е съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 – REACH се води.

3.2. Фактор Отпадъци

Дружеството е извършило класификация , съгласно Наредба № 3 на отпадъците, които образува. На обекта по време на проверката се представя отчетна книга за отпадъците, която е заверена от РИОСВ - Благоевград. Същата се води съгласно изискванията. Отпадъците се съхраняват в закрито помещение на обозначени за целта места.

Готовата продукция се опакова в пластмасови опаковки и в тази връзка дружеството е член на „Ре Пак“ АД- организация по оползотворяване на опаковки.

3.3. Компонент „Води“

Дружеството е абонат на „Ви К“ ЕООД, гр.Благоевград. Ползва вода за питейно-битови и производствени нужди от водопроводната мрежа на гр. Гоце Делчев в минимални количества.-20 куб.м. за година.

Производствени отпадъчни води не се формират. Битовите отпадъчни води се заустват в градската канализация. На обекта работят 2 работника. Работното помещение е осигурено срещу разливи и течове.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
  • Да бъдат изискани от производителите/доставчиците на употребяваните химикали, актуални информационни листове за тях, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл.31 от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и изискванията на Регламент 1272/2008 – CLP. За изпълнението на това предписание РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: При всяка бъдеща доставка
  • Да се подаде в РИОСВ Благоевград информация за вида и количествата опасни химични вещества и смеси употребени от дружеството приз 2012г. Срок: 31.03.2012 г.
  • Да се представят копие от удостоверение за членство в организацията по оползотворяване  в РИОСВ – Благоевград. Срок: седем дневен срок

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.