Съдържание

Посетители

В момента има 24  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Хариеса Фешън” АД – гр.Сандански

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Хариеса Фешън” АД – гр.Сандански

На основание Заповед №67/27.03.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 04.04.2013 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Хариеса Фешън” АД, находяща се в с.Абланица, общ. Хаджидимово. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • цех "Кроялен";
  • цех "Шивален";
  • цех "Гладачен";
  • цех "Опаковки";
  • склад за съхранение на химикали;
  • места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството на проверяваната площадка, находяща се в с.Абланица е шивашка дейност на ишлеме.

Обектът работи при пет дневна работна седмица.

3.1.Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и във дръзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент 1272/2008 – CLP на Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството.

Дружеството е потребител по веригата на химични вещества смеси.

За употребяваните химични вещества и смеси дружеството притежава Информационни листове за безопасност.

Складовото помещение е с ограничен достъп, има осигурени адсорбиращи материали в случай на разлив.

3.2. Компонент „ВОДИ“

Дружеството е абонат на „В и К“ ЕООД гр.Благоевград. Представена е фактура за м.февруари - 350 куб.метра. Вода се ползва за питейно-битови нужди. Отпадъчните води, които се формират на площадката са битови. Заустването е в канализацията на с.Абланица.

За поливни и противопожарни нужди се ползва вода от собствен водоизточник, разположен на площадката на обекта.

3.3. Фактор „Отпадъци“

За дейността на обекта дружеството притежава заверени работни листове за всички образуващи се отпадъци. За всички образувани отпадъци има обособени места за тяхното съхранение до предаването им за последващо третиране.

На обекта се представя отчетна книга по приложение №3 от Наредба №9, която е отменена с влизане в сила на Наредба №2 за реда и начина на образуване, по който се представя информация за дейностите (ДВ, бр, 10/2013г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Да се представи справка за вида и количествата употребени опасни химични вещества и смеси за календарната 2012 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.