Съдържание

Посетители

В момента има 116  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„ФУРНИР- ПЛАСТ” ЕООД - ГР. СИМИТЛИ

Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „ФУРНИР- ПЛАСТ" ЕООД - ГР. СИМИТЛИ

На основание Заповед №335/28.11.2013 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 04.12.2013 г. се извърши проверка на място на производствената площадка на „Фурнир- пласт" ЕООД, гр. Симитли, Промишлена зона.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на предприятие за производство на дъски, фурнир, шпертплат и слоести детайли, включващо:
- цех „Гатерен";
- цех „Детайли";
- склад готова продукция;
- котелно със сушилни за дървен материал;
- места за съхранение на генерираните отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- производство дъски, фурнир, шпертплат и слоести детайли от широколистна дървесина. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №52-06/04.12.2013 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"
3.1.1 Организирани емисии от горивни процеси
За технологични нужди дружеството получава топлоносител от котел тип ПКМ 4 с изградена предкамера, с номинална топлинна мощност 2.3 МW. Котелът изгаря твърдо гориво- дървени изрезки, отпадащи при първичната обработка на дървесината. Преди изпускане на газовете в атмосферния въздух, посредством комин, прахо- газовата емисия преминава за пречистване през циклон. През 2013 г. дружеството е извършило собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Резултатите от измерванията показват намаляване на замърсяването по показател „въглероден оксид" в сравнение с предходни измервания, поради което текущата месечна санкция е намалена със Заповед на Директора на РИОСВ- Благоевград, по реда на чл. 69б от ЗООС. Протоколите от измерванията са представени с доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.) и са валидни за 2013 г. и 2014 г. Котелът захранва сушилните за дървен материал, пресите за огъване и слепване на детайли.
3.1.2. Организирани емисии от производствени процеси
За слепване на детайли от фурнир и шпертплат се използва формалдехидна смола без съдържание на органични разтворители.
3.1.3. Източници на неорганизирани емисии в атмосферния въздух
В цеховете за дървообработка е изградена транспортна инсталация за улавяне на отпадъчният дървесен прах и трици, които се отвеждат в бункер, посредством циклони. При проверката не са констатирани замърсявания от трици.

3.2. Фактор „Отпадъци"
„Фурнир- пласт" ЕООД притежава регистрационен документ №01- РД- 254- 0/06.08.2013 г., издаден от РИОСВ- Благоевград на основание чл. 78, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г.). Извършва се дейност R1- използването на отпадъците от трици като гориво или начин за получаване на енергия. Поставените условия в цитираният регистрационен документ в т. ІІІ, 1 и 2 към момента на проверката се изпълняват. Представят се 2 бр. отчетни книги по Приложение №1, в които се води отчетност съгл. изискванията на Наредба №2 (ДВ бр. 86/2013 г.), за образуваните отпадъци от пепел и луминесцентни лампи и една книга по Приложение №4 за оползотворяване или обезвреждане на отпадъци.
Отпадъците се съхраняват на мястото на образуване разделно по вид. Излезлите от употреба луминесцентни лампи – отпадък с код 20 01 21*, се съхраняват в обособено за целта складово помещение с ограничен достъп и обозначено със съответния надпис, като до момента не е извършвано предаване. Част от отпадък с код 03 01 05 (трици) се предават на „Еко- тех 2011" ЕООД, въз основа на сключен договор. Отпадък с код 10 01 01 (пепел) се предава на физически лица за наторяване на обработваеми земи.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
При проверката на обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство и не са дадени предписания. Дружеството има задължения да предприеме мерки относно спазване на нормите за допустими емисии по показател „въглероден оксид".