Съдържание

Посетители

В момента има 55  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„ТЕКСАН МЕДИКАЛ” ЕООД - гр. Сандански фия

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ТЕКСАН МЕДИКАЛ” ЕООД - гр. Сандански

На основание заповед №174/03.07.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.07.2013 г. се извърши проверка на място на „Предприятие за производство на дрехи от нетъкан текстил за медицински нужди”, находящо се гр. Сандански, индустриална зона „Боруна“.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на предприятие за производство на дрехи от нетъкан текстил за медицински нужди, включващо:

  • производствени халета - 4 бр.;
  • котелно помещение;
  • площадки за съхранение на отпадъци;
  • складове за съхранение на суровини и материали- 3 бр.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на операционни чаршафи, хирургически халати, полиетиленови гащеризони за химическа защита. Дружеството работи на двусменен режим на работа, пет дневна работна седмица.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Източници на емисии от горивни процеси:

За отопление на производствените халета дружеството експлоатира котел тип “VIESMAN VITOPLEX 100”, с максимална топлинна мощност 500 kW, изгарящ дизелово гориво. Котелът е инсталиран в котелно помещение, разположено в топла връзка между хале №1 и хале №2. Димните газове се изпускат посредством изпускащо устройство (комин).

3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ бр. 3/2009 г., с изм. и доп.).

За климатизация на производствените халета дружеството експлоатира климатични инсталации, като една част от тях са със съдържание на охлаждащ агент над 3 кг и подлежат на контрол. При проверката не може да бъде установено количеството и вида на охлаждащият агент, тъй като не се представя техническа документация на инсталациите. Външните им тела са монтирани високо на фасадите на производствените халета и няма осигурен достъп до тях.

За част от инсталациите е констатирано съдържание на охлаждащ агент R 407 C, в количество 3.8 кг.

При проверката не се представят досиета на системите съгл. Приложение №3 към чл. 30, ал. 2 и чл. 31, ал. 2 от Наредбата. Инсталациите се поддържат от лице притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене . Копие от документа е представен при проверката.

Дружеството има задължение да представя ежегодно в РИОСВ- Благоевград информация (годишен отчет) за предходната календарна година, съгл. чл. 36 от Наредбата, в срок до 15.02. на текущата година.

3.2. Фактор „Отпадъци”

Дружеството е провело процедурата по реда на Наредба № 3/2003 г. за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.). В РИОСВ- Благоевград са заверени 12 бр. работни листове за отпадъци. В момента на проверката извършваната от дружеството дейност с отпадъци е временно съхраняване. Същите се съхраняват разделно, като неопасните отпадъци се съхраняват под навес на опредселените за това места с надпис и код, съгл. Наредба № 3. Опасните отпадъци се съхраняват в складове с ограничен достъп и определено отговорно лице за отпадъците.

При проверката се представят заверени отчетни книги, съгл. Приложение №1 от Наредба №2/2013 г. Представят се договори за предаване на отпадъците.

Годишните отчети за отпадъците за 2012 г. са изпратени в ИАОС- София в законоустановеният срок.

Като вносител на на материали за производствената си дейност от Саудитска Арабия, САЩ, Франция и Германия, дружеството дължи продуктова такса по чл. 59 от ЗУО(ДВ бр.53/2012 г.). Същата се заплаща на „Екобулпак“ АД, гр. София, съгл. сключен договор, удостоверение №2790/01.01.2013 г.

3.3. Компонент „Води”

При проверката, която се извършва във връзка с контрол за изпълнение на условия в издадено разрешително за заустване № 43710030 / 14.09.2012 г. се установи, че:

1. Сигнализиран е пункта за собствен мониторинг.

2. С изх. № МИ - 01- 107 / 15.12.2012 г. на директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район е съгласуван План за собствен мониторинг.

3. Подсигурен е договор с Регионална лаборатория Благоевград към Изпълнителна агенция по околна среда за изпълнение на собствения мониторинг. В РИОСВ Благоевград са представяни своевременно Протоколи от изпитване с резултати от провеждания мониторинг. Няма отклонение от индивидуалните емисионни ограничения, заложени в  разрешителното за заустване.

4. Пречиствателното съоръжени се поддържа в добро експлоатационно състояние Представя се документ за извършено почистване с калочистачна машина на „УВЕКС“ ЕООД гр. Сандански.

При проверката е взета проба отпадъчни води на изход от ревизионна шахта след септична яма, преди смесване с дъждовните води от площадката и заустване в отводнителен канал на р. Струма за физикохимичен анализ.

С вх. № 1457 / 10.04.2013 г. в РИОСВ Благоевград е внесен Доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за 2012 година на осн. чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

  • Да се представи в РИОСВ- Благоевград информация за броя на климатичните инсталации със съдържание на охлаждащ агент над 3 кг, както и за вида на агента. За инсталациите да се въведат и водят досиета на системите съгл. Приложение №3 към чл. 30, ал. 2 и чл. 31, ал. 2 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ бр. 3/2009 г., с изм. и доп.) и се спазват изискванията за честота на проверките за херметичност. Срок: 30.08.2013 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.