Съдържание

Посетители

В момента има 18  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Струматекс” АД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на „Струматекс” АД - гр. Благоевград

На основание Заповед №1/03.01.2013г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 22.01.2013г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Струматекс” АД, находяща се в град Благоевград, ул. “Васил Левски” № 61. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • цех “предачен”;
 • цех “тъкачен”;
 • цех “багрилно – апретурен”;
 • парово стопанство;
 • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство и търговия на памучни тъкани и изделия от тях.

В момента на проверката обектът работи с 1/3 от капацитета си.

3.1.  Компонент Атмосферен въздух”.

3.1.1. Източници на емисии от горивни процеси.

На обекта има ПКЦ, в която са монтирани два котела, единият от които е изведен от употреба, другият е преминал от мазут на газьол. В РИОСВ – Благоевград е постъпил доклад за извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от работещият котел. Резултатите показват спазване на нормите на допустими емисии (НДЕ), поради което със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е отменена текуща месечна санкция.

Монтиран е и един газов котел, който към момента на проверката не е въведен в редовна експлоатация. Дружеството е извършило собствени периодични измервания (СПИ), съгласно чл.16 от ЗЧАВ, които показват спазване на  нормите на допустими емисии (НДЕ). В момента на проверката този котел работи. Води се дневник, в който се отразяват работните часове. Изпълненият пробовземен отвор не отговаря на изискванията на БДС.

Емисиите от цех «Апретурен» не подлежат на контрол съгласно ЗЧАВ (ДВ, бр. 45/1996г.)

При проверката източници на неприятни миризми не са установени.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”.

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и във дръзка с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.).

При проверката се установи, че употребяваните в процеса на производство химикали се съхраняват в склада за съхранение на химични вещества и смеси, с който дружеството разполага и в едно от работните помещения на цех «Апретурен». В складовото помещение се съхраняват багрила и помощни материали в малки опаковки (от 120кг до 140кг). В работното помещение се съхраняват химикали в по-големи съдове (от 1м3).

При проверката, също така се установи, че не се спазват общите изисквания към складовете за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл.6, т.2, т.8 и т.9 от цитираната наредба,

За всички употребявани химични вещества и смеси дружеството притежава Информационни листове за безопасност, част от които са в съответствие с изискванията на чл.31 от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и изискванията на Регламент 1272/2008 – CLP.

В изпълнение на задълженията си на «потребител по веригата» на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси «Струматекс» АД, продължава кореспонденцията си с техните производители или доставчици.

3.3. Фактор Отпадъци”.

Дружеството е извършило класификация на отпадъците, съгласно Наредба № 3.

При проверката се установи, че по-голямата част от отпадъците, генерирани от дейността на дружеството се съхраняват, съгласно изискванията на нормативната уредба.

Отпадък с код 15 01 10* се съхранява в помещение, което няма надпис с кода и наименованието на отпадъка и достъпът до него не е ограничен.

В работното помещение на цех „Апретурен“ се образува отпадък с код 15 02 02, за който не е извършена класификация, съгласно Наредба №3.

Генерираните от дейността на дружеството отпадъци се предават с договор на фирми притежаващи разрешителни за тяхното изкупуване.

Отчетността на генерираните отпадъци се води съгласно изискванията на Наредба № 9 (ДВ, бр. 95/2004г.).

Дружеството членува в колективна система представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки -“Екопак България” АД и изпълнява задълженията си произтичащи от ЗУО.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно компонент Атмосферен въздух”:

 • Да се изпълни пробовземен отвор, съгласно изискванията на чл.12, ал.2 от Наредба №6/1999 (ДВ бр.31/1999г.), като се спазят изискванията на БДС. Пробовземният отвор да бъде съгласуван с РИОСВ – Благоевград.Срок: 28.02.2013г.

 • Да се уведоми РИОСВ – Благоевград за датата на въвеждане в експлоатация на газовия котел. Срок: 7 дни след въвеждане в експлоатация.
 • Да се спазват изискванията за провеждане на СПИ, съгл. чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г.).Срок: постоянен.

Относно фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”:

 • Да бъде изготвена и представена в РИОСВ – Благоевград оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Оценката да бъде документирана във формата утвърден със Заповед № РД – 288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Копие от оценката да бъде представено в РИОСВ – Благоевград.Срок: 22.03.2013г.

 • Съхранението на употребяваните на обекта опасни химични вещества (ОХВ) и смеси да бъде организирано при спазване на общите изисквания към складовете за съхранение на ОХВ и смеси, съгласно чл.6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43 от 2011г.). За изпълнението на това предписание РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено.Срок: 15.03.2013г.

Относно фактор „Отпадъци”:

 • Да се ограничи достопа до помещението за съхранение на отпадък с код 15 01 10*, като същото се обозначи със съответния надпис.Срок: преди 25.01.2013г.

 • Да се извърши класификация на отпадък с код 15 02 02, като в РИОСВ – Благоевград се представят работни листове, съгл. чл.7 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (Дв, бр.44/2004г.).Срок: 01.02.2013г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.