Съдържание

Посетители

В момента има 20  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Рупчин и синове” ООД – гр.Банско

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Рупчин и синове” ООД - гр.Банско


На основание заповед № 143/05.06.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 18.06.2013 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Рупчин и синове” ООД, находяща се в гр. Банско. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството произвежда мебели от масив за износ.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Направление «Опасни химични вещества»

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и във дръзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP на Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството.

Дружеството употребява бои, лакове, грундове и разредители, които са класифицирани като смеси съдържащи опасни химични вещества.

На място се представи досието по Регламент 1907/2006 – REACH, което дружеството води. Констатира се, че същото е редовно допълвано с нови информационни листове за безопасност, в съответствие на употребяваните от дружеството химични вещества и смеси.

Склада за съхранение на употребяваните хим. вещества е общо складово помещение, в което се съхраняват и празните опаковки от същите хим.вещества и смеси.

3.2. Фактор «Отпадъци»

Дружеството притежава Разрешение за дейности с отпадъци от РИОСВ Благоевград №-01-ДО-189-02.09.2011г., което съгласно параграф 6 от ПЗР на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012г) е в действие до изтичане на неговия срок, а именно 02.09.2014г. На обекта се извършва дейност по използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия (R1) за отпадък с код 030105. Същият се образува от дейността на дружеството. Изгарянето се извършва в един котел за топлинна енергия използвана за изсушаване на дървесината.

Към момента на проверката опасните отпадъци се съхраняват в помещение с ограничен достъп, оборудван със съответния надпис (наименование и код на отпадъка).

Представи се писмен договор за предаване на отпадък с код 150101, 200121 с „Феникс Дупница“ ООД.Представи се и един брой отчетна книга по приложение №3 от Наредба №9 (ДВ, бр.95/2004г.) като същата се води в йерархичен ред съгласно нормативните изисквания. В срок са подадени годишните отчети за количествата образувани отпадъци в ИАОС

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  1. Да бъде изготвена и документирана оценката за безопасността на съхранението на ОХВ и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.). Оценката да бъде изготвена съгласно утвърдения със заповед №РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите формат.Срок: 01.09.2013 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.