Съдържание

Посетители

В момента има 57  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„РИВА- 21” АД - гр. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „РИВА- 21" АД - гр. Петрич

На основание Заповед №315/06.11.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 19.11.2013 г. се извърши проверка на място на „Фабрика за производство на мебели от дърво- столове и маси" (площадка №1), находяща се гр. Петрич, ул. „Европа" №5.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на фабрика за производство на маси и столове, включваща:

  • производствени цехове;
  • спомагателен цех;
  • склад готова продукция;
  • котелно със сушилни за дървен материал;
  • помещение за съхранение на химикали;
  • места за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- производство на маси и столове от широколистна дървесина. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №50-06/19.11.2013 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"
3.1. Организирани емисии от горивни процеси
Обектът разполага с два броя котли с мощност 420 кW и съответно с 320 кW. Димните газове се изхвърлят в атмосферата чрез два броя комини. Котлите са под 0,5 MW и не подлежат на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). Котлите захранват сушилните за дървен материал и пресите за огъване на детайли. Използват се и за отопление през зимния сезон.
3.1.2. Организирани емисии от производствени процеси
На обекта се нанасят покрития върху дървени повърхности, която дейност попада за контрол съгласно Наредба № 7 (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). За дейността се ползват продукти съдържащи органични разтворители. Нанасянето на покритието става в 3 бр. кабини (лакозаливни), съоръжени с водни завеси, като всяка е със самостоятелен въздуховод. Ползват се и вани за байцване. Извършени са собствени периодични измервания на емисиите на ЛОС в отпадъчните газове от два броя камери към лакозаливната инсталация. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии регламентирани с Наредба № 1/2005 г. и са валидни за 2012 г. и 2013 г. В РИОСВ-Благоевград е представена декларация за изразходваните през 2012 г. количества органични разтворители. Съгласно представената декларация не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители и дружеството не подлежи на контрол чрез изготвяне на План за управление на разтворителите (ПУР).
Извършена е регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, съгл. чл. 30л от ЗЧАВ- удостоверение за регистрация №12/04.10.2013 г. на Директора на РИОСВ- Благоевград.
При проверката се констатира, че в халето за готова продукция е изградено помещение в което е инсталирана нова лакозаливна инсталация, като покритията се нанасят посредством робот. Същата е съоръжена с пречиствателно съоръжение- филтри (от текстилен материал). Отработеният въздух от кабината се отвежда посредством 1 бр. въздуховод.
3.1.3. Източници на неорганизирани емисии в атмосферния въздух
В цеховете за дървообработка е изградена транспортна инсталация за улавяне на отпадъчният дървесен прах и трици, които се отвеждат в бункери /2 бр./, посредством циклони. Съгл. Дадено предписание от предходна проверка е представена в РИОСВ- Благоевград Заповед за отговорно лице за поддръжка на бункерите и площадките под тях. При проверката са констатирани пропуски по въздуховодите.

3.2. Фактор „Отпадъци"
За дейността на обекта дружеството притежава заверени работни листове за 11 отпадъка. За отпадъците има обособени места и съдове за съхраняване, обозначени с кодовете и наименованията на отпадъците.
На обекта се извършва дейност по оползотворяване с код R1- използването на отпадъците като гориво с цел получаване на пара за технологични нужди и за отопление. За целта дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци №01-10-241-0/26.09.2011 г. със срок на действие 26.09.2014 г. В разрешителното е включена и дейност R12- брикетиране, като тази дейност до момента не се извършва.
На обекта се водят редовно 5 бр. отчетни книги по Приложение №1 и една отчетна книга по Приложение №4 от Наредба №2 (ДВ бр. 10/2013 г.). Представят се писмени договори за предаване на отпадъци сключени с „НИКИ МЕТАЛ" ЕООД, с. Черниче и „ЕТБ" ООД. Дружеството притежава становище за основно охарактеризиране за отпадък „пепел".
Като лице пускащо на пазара опаковки, дружеството изпълнява своите задължения чрез организация по оползотворяване - представя се удостоверение с „Екопак България" АД.
При проверката се установи нова лакозаливна инсталация, от която се генерират отпадъци, за които дружеството не притежава заверени работни листове по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба №3 (ДВ бр.44/2003 г.)- филтри, замърсени с опасни вещества и отпадъци от лакове, получени от нанасяне на покрития върху столове.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г.) и във връзка с дадени предписания от предходна проверка. При проверката се установи, че за всички употребявани на обекта химикали дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност, включително и от новият си доставчик на химикали. Във връзка с употребата на химикали произведени от друг производител дружеството е актуализирало оценката за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси.
При проверката се установи пълно съответствие между фактите отразени в оценката по чл. 9 и действителната организация на съхранението на употребяваните на обекта химикали. Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси и изискванията за съхранение отбелязани в ИЛБ.
Предписанията дадени при предходната проверка са изпълнени.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно компонент „Атмосферен въздух"

• Да се представи в РИОСВ- Благоевград информация (техничиска документация) на новата лакозаливна инсталация- вид на пречиствателни съоръжения, изпускащи устройства, дебит на вентилатори. Срок: 20.12.2013 г.

• Да се изпълни пробовземен отвор на новата инсталация за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, посредством робот, съгл. чл. 12 от Наредба №6/1999 г.(ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). Пробовземният отвор да бъде съгласуван с Директора на РИОСВ- Благоевград, съгл. чл. 11 от Наредба №6/1999 г. Срок: 20.12.2013 г.

Относно фактор „Отпадъци"

• Да се представят в РИОСВ- Благоевград необходимите документи по чл. 7, ал. 1 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ бр.44/2003 г.) за новите отпадъци, генерирани на обекта. Срок: 20.12.2013 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.