Съдържание

Посетители

В момента има 67  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНИ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И ХАДЖИДИМОВО„

Д О К Л А Д

за извършена проверка на Община Гоце Делчев за „Регионално депо за неопасни отпадъци на общини Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово„

На основание заповед № 279/19.09.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.09.2013 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия от комплексно разрешително № 353-H1/2012 г. на Община Гоце Делчев за Регионално депо за неопасни отпадъци за Общини Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

1. Цел на проверка.
1.1 Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 353-Н1/2012 г. на Община Гоце Делчев за Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Гоце Делчев, включително и по изпълнение на плана на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда, и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Регионално депо за неопасни за общини Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово находящо се в местност "Мокра поляна", землище на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград.

2.1. Контрол по изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 353-Н1/2012 г. на Община Гоце Делчев за Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.
Проверката бе извършена на място и по документи. При проверката се установи, че:

Условие 4.1 – Общият капацитет не надвишава разрешеният.
Условие 5.1.1 – Условието се изпълнява. Изготвен е списък
Условие 5.1.2 – Условието се изпълнява. Изготвен е списък.
Условие 5.3.2 - Условието се изпълнява. Изготвен е списък.
Условие 5.4.2 - Условието се изпълнява. Изготвен е списък.
Условие 5.4.3 - Условието се изпълнява. Изготвен е списък.
Условие 5.8.2 – В изготвената инструкция не са включени ОХВ, които се употребяват в МПСИ.
Условие 8.1.1 – Изпълнява се. Водоснабдяването на обекта се осъществява на основание договор между Община Гоце Делчев и "В и К" ЕООД - гр. Благоевград № 3/06.06.2011 г.
Условие 8.1.2 - Условието се изпълнява. С ГДОС за 2012 г. е декларирано, че количеството използвана вода за производствени нужди е 0.00004 м3.
Условие 8.1.3 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция, води се дневник.
Условие 8.1.4 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция и се води дневник за извършените проверки.
Условие 8.1.5.1 - Условието се изпълнява.
Условие 8.1.5.1.1 - Условието се изпълнява.
Условие 8.1.5.2 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция, води се отчетна документация.
Условие 8.1.5.3 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция. Не са установени несъответствия.
Условие 8.1.5.4 - Условието се изпълнява. Води се дневник.
Условие 8.1.5.5 - Условието се изпълнява.
Условие 8.2.1.1 - Условието се изпълнява.Води се дневник.
Условие 8.2.1.2 - Условието се изпълнява. Води се дневник.
Условие 8.2.2.1 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция и се води дневник, в който се записват данните.
Условие 8.2.2.2 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция и се води дневник.
Условие 8.3.1.1 – Представя се само ИЛБ за "Санифорт". За всички химични вещества, които се употребяват в МПСИ – няма.
Условие 8.3.2.1 – Документира се само за "Санифорт".
Условие 9.1.1 – Условието е изпълнено. Монтирана е инсталация за високотемпературно изгаряне.
Условие 9.2.1.1 - Условието се изпълнява. На клетки № 1 са изградени вертикални газоотвеждащи кладенци. На клетка № 2 не е започнало изграждане на газоотвеждащи кладенци.
Условие 9.2.1.2 – Неприложимо към момента. На клетка № 1 не е изграден глинения запечатващ слой.
Условие 9.2.2 – Неприложимо към момента. Газовете от клетка № 1 се отвеждат за изгаряне, но са в недостатъчно количество.
Условие 9.3.1 - Условието се изпълнява. За клетка № 1 газовете се изпускат организирано. За клетка № 2 не е започнало изграждането на вертикални газови кладенци.
Условие 9.3.1.1 - Условието се изпълнява. Докладвано е за 2012 г. (за клетка № 1) – емисиите се изпускат организирано.
Условие 9.3.2 – Изготвена е инструкция. Отразява се в Констативни протоколи.
Условие 9.3.3 – Изготвена инструкция. Води се дневник.
Условие 9.3.4 – Условието се изпълнява. При нужда се оросява.
Условие 9.4.2 – Неприложимо към момента – на клетка № 2 се изгражда първи работен хоризонт.
Условие 9.4.4 – Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция.
Условие 9.6.1.1 – Условието се изпълнява. За клетка № 1 – СПИ са извършени през 2012 г.; за клетка № 2 – неприложимо.
Условие 9.6.1.2 – Условието се изпълнява. Докладвано е за 2012 г.
Условие 9.7.1 -Условието се изпълнява. Документират се резултатите от мониторинга.
Условие 9.7.4 – Води се дневник.
Условие 9.7.7 – Докладвано е за 2012 г. на база измервания.
Условие 10.1.1.1 – МПСИВ е пусната в експлоатация от 04.12.2012 г. Има нов оператор от м.06.2013 г. Работи по време на проверката и е взета проба за изпитване на изход ПСОВ.
Условие 10.1.1.2 - Условието се изпълнява. Има изготвена иструкция.
Условие 10.1.1.3 – Прилага се.
Условие 10.1.1.4 – Извършва се.
Условие 10.1.1.5.1 – Прилага се.
Условие 10.1.1.6.1 – Прилага се.
Условие 10.1.1.6.2 – Прилага се.
Условие 10.1.1.6.3 – Прилага се.
Условие 10.1.2.3 – Условието се изпълнява.
Условие 10.1.3.1 – Условието не е приложимо.
Условие 10.1.4.2 - Условието се изпълнява.
Условие 10.1.4.3 - Условието се изпълнява.
Условие 10.1.4.4 - Условието се изпълнява.
Условие 10.1.4.5 - Условието се изпълнява.
Условие 10.1.4.6 – Има инструкция. Има резултати, но не са отразени все още в дневника.
Условие 10.1.2.4 - Условието се изпълнява. Докладвано е с ГД.
Условие 10.2.1.1 – Условието се изпълнява.
Условие 10.2.1.1.1 – Има инструкция, но не са отразени резултатите.
Условие 10.2.3.2 – Има инструкция, не са отразени съответствията.
Условие 10.3.1 - Условието се изпълнява.
Условие 11.1.1 - Условието не е приложимо. Транспортната техника се обслужва от "Граматиков Интергруп" ЕООД, гр. Гоце Делчев.
Условие 11.2.1 - Условието не е приложимо.
Условие 11.2.2 - Условието е неприложимо. Посочените отпадъци не се генерират.
Условие 11.2.3 - Условието е неприложимо за по-голямата част от отпадъците.
Условие 11.2.4 – Осигурени са условия.
Условие 11.2.5 - Условието е неприложимо.
Условие 11.2.6 – Осигурени са условията.
Условие 11.2.7 – Представена е инструкция.
Условие 11.2.8 – Условието се изпълнява.
Условие 11.2.8.1 – Условието е неприложимо. До момента не са приемани отпадъците посочени в условието.
Условие 11.2.9.2 – Условието се изпълнява.
Условие 11.2.9.3 - Условието се изпълнява.
Условие 11.4.1 - Условието е неприложимо.На площадката не се генерират отпадъци за които се предвижда друго третиране.
Условие 11.4.2 - Условието е неприложимо. Опасни отпадъци не са предавани за транспортиране.
Условие 11.4.2.1 - Условието е неприложимо.
Условие 11.5.2 – Условието е неприложимо. Отпадъци с посочените кодове не са приемани.
Условие 11.5.2.2 - Условието е неприложимо.
Условие 11.6.1 - Условието е неприложимо.
Условие 11.6.6 - Условието се изпълнява.
Условие 11.7.2 – Условието се изпълнява.
Условие 11.7.3 – Условието не е приложимо.
Условие 11.7.4 – Предстои измерване.
Условие 11.9.1 – Представени са годишни отчети по отпадъците.
Условие 11.9.1.2 – Предстои изпитване.
Условие 11.9.2 – Условието се изпълнява.
Условие 11.9.4.1 – За клетка № 2 предстои. За клетка № 1 не се представя.
Условие 11.9.4.2 – Изпълнява се.
Условие 11.9.5 - Условието се изпълнява.
Условие 12.1.1 – Условието се изпълнява.
Условие 12.2.1 – Последните СПИ са извършени през 2011 г.. До края на 2013 г. ще се извършат нови измервания.
Условие 12.2.2 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция.
Условие 12.2.3 – Условието се изпълнява. Приложена е инструкция.
Условие 12.3.1 – Условието се изпълнява. Документирано е за клетка № 1, извършени измервания през 2011 г.
Условие 12.3.2 - Условието се изпълнява. Няма нарушени норми.
Условие 12.3.3 – Условието е изпълнено. Докладвано е в ГДОС 2012 г.
Условие 13.1 - Условието се изпълнява. Прилага се инструкция води се дневник.
Условие 13.A.2 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция, води се дневник.
Условие 13.A.3 - Условието се изпълнява. На площадката на депото са осигурени чували с дървени трици.
Условие 13.A.4 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция. Води се дневник, няма установени разливи.
Условие 13.A.5 - Условието се изпълнява. На обекта не са установени течове.
Условие 13.A.6 - Условието се изпълнява.
Условие 13.A.7 – Условието се изпълнява.
Условие 13.A.8.1.1 – Извършен е собствен мониторинг на подземни води. Протоколите от изпитване са от дати: 20.11.2012 г. и 03.12.2012 г.
Условие 13.A.8.2 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция. Не са установени несъответствия.
Условие 13.A.9.1 - Условието се изпълнява.
Условие 13.A.9.2 - Условието се изпълнява.
Условие 13.A.9.5.1 - Условието се изпълнява. На площадката на депото не са установени разливи.
Условие 13.Б.1 - Условието се изпълнява. Води се дневник.
Условие 13.Б.3 - Условието се изпълнява. Има дървени трици.
Условие 13.Б.4 - Условието се изпълнява.
Условие 13.Б.7.1 - Условието е изпълнено през 2008 г.
Условие 13.Б.7.3 - Условието се изпълнява. Води се дневник.
Условие 13.Б.7.4 - Условието се изпълнява.
Условие 13.Б.8.1 - Условието се изпълнява.
Условие 13.Б.8.2 - Условието се изпълнява.
Условие 13.Б.8.3 – Изпълнява се .
Условие 13.Б.8.4 - Условието се изпълнява.
Условие 14.1 – Има разработена инструкция.
Условие 14.2 – Няма направена оценка.
Условие 14.3 – До момента няма възникнала аварийна ситуация.
Условие 14.3.1 – Условието се изпълнява. Има документация.
Условие 14.4 – Условието се изпълнява. Има инструкция.
Условие 14.7 - Изготвена е собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети със съдържание съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/29.10.2008 г.
Условие 14.8 - Условието се изпълнява
Условие 14.11 - Условието се изпълнява

3. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката оператора даде обяснения/възражения по изпълнение на условия 14.2,12.2.2 и 11.7.4, с които декларира изпълнение на условията в 7 дневен срок.
В резултат от извършената проверка е съставен Констативен протокол № 12-02/25.09.2013 г.
С писмо Вх. № 3750/02.10.2013 г. оператора ни уведомява за изпълнение на условията за които, е дал обяснения/възражения в констативния протокол и ни изпраща в срок:
- Оценка по условие 14.2.
- Възлагателно писмо за измерване на шум по условие 12.2.2.
- По условие 5.8.2 е изготвена нова инструкция, в която са включени всички ОХВ, които се употребяват в МПСИ.
- По условие 8.3.1.1, всички химични вещества, които се употребяват в МПСИ са опаковани, етикирани и снабдени с информационни листове.
- По условие 8.3.2.1 коригира се. Документира се за резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с условията на разрешителното.
- По условие 10.1.4.6 резултатите са отразени в дневника.
- По условие 10.2.1.1.1 резултатите са отразени.
- По условие 10.2.3.2 отразени са съответствията.
Констатираното при проверката неизпълнение на Условие 14.2 не може да окаже влияние върху факторите и компонентите на околната среда за което, не е съставен АУАН поради следното:
- Условие 14.2 – в КР № 353-НО/2008 г. е идентично с КР № 353-Н1/2012 г. и се констатира, че от извършените проверки през предходни години е изпълнявано има направена оценка, която не е актуализирана с въведените в експлоатация нови съоръжения.
- Аварийни ситуации не са настъпвали.
- Оператора е направил актуална оценка за което ни е уведомил.

 

за извършена проверка на Община Гоце Делчев заРегионално депо за неопасни отпадъци на общини Гоце Делчев,Гърмен и Хаджидимово

 

            На основание заповед № 279/19.09.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.09.2013 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия от   комплексно разрешително № 353-H1/2012 г.  на  Община Гоце Делчев за Регионално депо за неопасни  отпадъци за Общини Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

 

1.      Цел на проверка.

1.1                                 Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на  условия в Комплексно разрешително  3531/2012 г. на Община Гоце Делчев за Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Гоце Делчев, включително и по изпълнение на плана на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда, и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

 

2.      Проверени инсталации и дейности на обекта.

Регионално депо за неопасни за общини Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово находящо се в  местност “Мокра поляна”, землище на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград.       

 

2.1.         Контрол по изпълнение на  условия в Комплексно разрешително  3531/2012 г. на Община Гоце Делчев за Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Проверката бе извършена на място и по документи. При проверката се установи, че: 

 

Условие 4.1 – Общият капацитет не надвишава разрешеният.

Условие 5.1.1 – Условието се изпълнява. Изготвен е списък

Условие 5.1.2 – Условието се изпълнява. Изготвен е списък.

Условие 5.3.2 - Условието се изпълнява. Изготвен е списък.

Условие 5.4.2 - Условието се изпълнява. Изготвен е списък.

Условие 5.4.3 - Условието се изпълнява. Изготвен е списък.

Условие 5.8.2 – В изготвената  инструкция не са включени ОХВ, които се употребяват в МПСИ.

Условие 8.1.1 – Изпълнява се. Водоснабдяването на обекта се осъществява на основание договор между Община Гоце Делчев и “В и К” ЕООД - гр. Благоевград № 3/06.06.2011 г.

Условие 8.1.2 - Условието се изпълнява. С ГДОС за 2012 г. е декларирано, че количеството използвана вода за производствени нужди е 0.00004 м3.

Условие 8.1.3 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция, води се дневник.

Условие 8.1.4 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция и се води дневник за извършените проверки.

Условие 8.1.5.1 - Условието се изпълнява.

Условие 8.1.5.1.1 - Условието се изпълнява.

Условие 8.1.5.2 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция, води се отчетна документация.

Условие 8.1.5.3 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция. Не са установени несъответствия.

Условие 8.1.5.4 - Условието се изпълнява. Води се дневник.

Условие 8.1.5.5 - Условието се изпълнява.

Условие 8.2.1.1 - Условието се изпълнява.Води се дневник.

Условие 8.2.1.2 - Условието се изпълнява. Води се дневник.

Условие 8.2.2.1 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция и се води дневник, в който се записват данните.

Условие 8.2.2.2 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция и се води дневник.

Условие 8.3.1.1 – Представя се само ИЛБ за “Санифорт”. За всички химични вещества, които се употребяват в МПСИ – няма.

Условие 8.3.2.1 – Документира се само за “Санифорт”.

Условие 9.1.1 – Условието е изпълнено. Монтирана е инсталация за високотемпературно изгаряне.

Условие 9.2.1.1 - Условието се изпълнява. На клетки № 1 са изградени вертикални газоотвеждащи кладенци. На клетка № 2 не е започнало изграждане на газоотвеждащи кладенци.

Условие 9.2.1.2 – Неприложимо към момента. На клетка № 1 не е изграден глинения запечатващ слой.

Условие 9.2.2 – Неприложимо към момента. Газовете от клетка № 1 се отвеждат за изгаряне, но са в недостатъчно количество.

Условие 9.3.1 - Условието се изпълнява. За клетка № 1 газовете се изпускат организирано. За клетка № 2 не е започнало изграждането на вертикални газови кладенци.

Условие 9.3.1.1 - Условието се изпълнява. Докладвано е за 2012 г. (за клетка № 1) – емисиите се изпускат организирано.

Условие 9.3.2 – Изготвена е инструкция. Отразява се в Констативни протоколи.

Условие 9.3.3 – Изготвена инструкция. Води се дневник.

Условие 9.3.4 – Условието се изпълнява. При нужда се оросява.

Условие 9.4.2 – Неприложимо към момента – на клетка № 2 се изгражда първи работен хоризонт.

Условие 9.4.4 – Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция.

Условие 9.6.1.1 – Условието се изпълнява. За клетка № 1 – СПИ са извършени през 2012 г.; за клетка № 2 – неприложимо.

Условие 9.6.1.2 – Условието се изпълнява. Докладвано е за 2012 г.

Условие 9.7.1 -Условието се изпълнява. Документират се резултатите от мониторинга.

Условие 9.7.4 – Води се дневник.

Условие 9.7.7 – Докладвано е за 2012 г. на база измервания.

Условие 10.1.1.1 – МПСИВ  е пусната в експлоатация от 04.12.2012 г. Има нов оператор от м.06.2013 г. Работи по време на проверката и е взета проба за изпитване на изход ПСОВ.

Условие 10.1.1.2 - Условието се изпълнява. Има изготвена иструкция.

Условие 10.1.1.3 – Прилага се.

Условие 10.1.1.4 – Извършва се.

Условие 10.1.1.5.1 – Прилага се.

Условие 10.1.1.6.1 – Прилага се.

Условие 10.1.1.6.2 – Прилага се.

Условие 10.1.1.6.3 – Прилага се.

Условие 10.1.2.3 – Условието се изпълнява.

Условие 10.1.3.1 – Условието не е приложимо.

Условие 10.1.4.2 - Условието се изпълнява.

Условие 10.1.4.3 - Условието се изпълнява.

Условие 10.1.4.4 - Условието се изпълнява.

Условие 10.1.4.5 - Условието се изпълнява.

Условие 10.1.4.6 – Има инструкция. Има резултати, но не са отразени все още в дневника.

Условие 10.1.2.4 - Условието се изпълнява. Докладвано е с ГД.

Условие 10.2.1.1 – Условието се изпълнява.

Условие 10.2.1.1.1 – Има инструкция, но не са отразени резултатите.

Условие 10.2.3.2 – Има инструкция, не са отразени съответствията.

Условие 10.3.1 - Условието се изпълнява.

Условие 11.1.1 - Условието не е приложимо. Транспортната техника се обслужва от “Граматиков Интергруп” ЕООД, гр. Гоце Делчев.

Условие 11.2.1 - Условието не е приложимо.

Условие 11.2.2 - Условието е неприложимо. Посочените отпадъци не се генерират.

Условие 11.2.3 - Условието е неприложимо за по-голямата част от отпадъците.

Условие 11.2.4 – Осигурени са условия.

Условие 11.2.5 - Условието е неприложимо.

Условие 11.2.6 – Осигурени са условията.

Условие 11.2.7 – Представена е инструкция.

Условие 11.2.8 – Условието се изпълнява.

Условие 11.2.8.1 – Условието е неприложимо. До момента не са приемани отпадъците посочени в условието.

Условие 11.2.9.2 – Условието се изпълнява.

Условие 11.2.9.3 - Условието се изпълнява.

Условие 11.4.1 - Условието е неприложимо.На площадката не се генерират отпадъци за които се предвижда друго третиране.

Условие 11.4.2 - Условието е неприложимо. Опасни отпадъци не са предавани за транспортиране.

Условие 11.4.2.1 - Условието е неприложимо.

Условие 11.5.2 – Условието е неприложимо. Отпадъци с посочените кодове не са приемани.

Условие 11.5.2.2 - Условието е неприложимо.

Условие 11.6.1 - Условието е неприложимо.

Условие 11.6.6 - Условието се изпълнява.

Условие 11.7.2 – Условието се изпълнява.

Условие 11.7.3 – Условието не е приложимо.

Условие 11.7.4 – Предстои измерване.

Условие 11.9.1 – Представени са годишни отчети по отпадъците.

Условие 11.9.1.2 – Предстои изпитване.

Условие 11.9.2 – Условието се изпълнява.

Условие 11.9.4.1 – За клетка № 2 предстои. За клетка № 1 не се представя.

Условие 11.9.4.2 – Изпълнява се.

Условие 11.9.5 - Условието се изпълнява.

Условие 12.1.1 – Условието се изпълнява.

Условие 12.2.1 – Последните СПИ са извършени през 2011 г.. До края на 2013 г. ще се извършат нови измервания.

Условие 12.2.2 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция.

Условие 12.2.3 – Условието се изпълнява. Приложена е инструкция.

Условие 12.3.1 – Условието се изпълнява. Документирано е за клетка № 1, извършени измервания през 2011 г.

Условие 12.3.2 - Условието се изпълнява. Няма нарушени норми.

Условие 12.3.3 – Условието е изпълнено. Докладвано е в ГДОС 2012 г.

Условие 13.1 - Условието се изпълнява. Прилага се инструкция води се дневник.

Условие 13.A.2 -  Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция, води се дневник.

Условие 13.A.3 - Условието се изпълнява. На площадката на депото са осигурени чували с дървени трици.

Условие 13.A.4 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция. Води се дневник, няма установени разливи.

Условие 13.A.5 - Условието се изпълнява. На обекта не са установени течове.

Условие 13.A.6 - Условието се изпълнява.

Условие 13.A.7 – Условието се изпълнява.

Условие 13.A.8.1.1 – Извършен е собствен мониторинг на подземни води. Протоколите от изпитване са от дати: 20.11.2012 г. и 03.12.2012 г.

Условие 13.A.8.2 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция. Не са установени несъответствия.

Условие 13.A.9.1 - Условието се изпълнява.

Условие 13.A.9.2 - Условието се изпълнява.

Условие 13.A.9.5.1 - Условието се изпълнява. На площадката на депото не са установени разливи.

Условие 13.Б.1 - Условието се изпълнява. Води се  дневник.

Условие 13.Б.3 - Условието се изпълнява. Има дървени трици.

Условие 13.Б.4 - Условието се изпълнява.

Условие 13.Б.7.1 - Условието е изпълнено през 2008 г.

Условие 13.Б.7.3 - Условието се изпълнява. Води се дневник.

Условие 13.Б.7.4 - Условието се изпълнява.

Условие 13.Б.8.1 - Условието се изпълнява.

Условие 13.Б.8.2 - Условието се изпълнява.

Условие 13.Б.8.3 – Изпълнява се .

Условие 13.Б.8.4 - Условието се изпълнява.

Условие 14.1 – Има разработена инструкция.

Условие 14.2 – Няма направена оценка.

Условие 14.3 – До момента няма възникнала аварийна ситуация.

Условие 14.3.1 – Условието се изпълнява. Има документация.

Условие 14.4 – Условието се изпълнява. Има инструкция.

Условие 14.7 - Изготвена е собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети със съдържание съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/29.10.2008 г. 

Условие 14.8 - Условието се изпълнява

Условие 14.11 - Условието се изпълнява

         

3. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

 

При проверката  оператора даде обяснения/възражения по изпълнение на условия 14.2,12.2.2 и 11.7.4, с които декларира изпълнение на условията в 7 дневен срок.

В резултат от извършената проверка е съставен Констативен протокол № 12-02/25.09.2013 г.

С писмо Вх. № 3750/02.10.2013 г. оператора ни уведомява за изпълнение на условията за които, е дал обяснения/възражения в констативния протокол  и ни изпраща в срок:

-          Оценка по условие 14.2.

-          Възлагателно писмо за измерване на шум по условие 12.2.2.

-          По условие 5.8.2 е изготвена нова инструкция, в която са включени всички ОХВ, които се употребяват в МПСИ.

-          По условие 8.3.1.1, всички химични вещества, които се употребяват в МПСИ са опаковани, етикирани и снабдени с информационни листове.

-          По условие 8.3.2.1 коригира се. Документира се за резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с условията на разрешителното.

-          По условие 10.1.4.6  резултатите са отразени в дневника.

-          По условие 10.2.1.1.1 резултатите са отразени.

-          По условие 10.2.3.2 отразени са съответствията.

Констатираното при проверката неизпълнение на Условие 14.2 не може да окаже влияние върху факторите и компонентите на околната среда за което, не е съставен АУАН поради следното:

-          Условие 14.2 – в КР № 353-НО/2008 г. е идентично с КР № 353-Н1/2012 г. и се констатира, че от извършените проверки през предходни години е изпълнявано има направена оценка, която не е актуализирана с въведените в експлоатация нови  съоръжения.

-          Аварийни ситуации не са настъпвали.

-          Оператора е направил актуална оценка за което ни е уведомил.