Съдържание

Посетители

В момента има 163  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„ПРИМО ТРЕЙД” ЕООД - ГР. САНДАНСКИ

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ПРИМО ТРЕЙД” ЕООД - ГР. САНДАНСКИ

На основание Заповед № 168 / 02.07.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.07.2013 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Примо Трейд” ЕООД, находяща се в град Сандански, Главен път Е79, м. Друма. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

 2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
  • цех за месни заготовки;
  • цех за месни разфасовки;
  • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • площадки за съхранение на генерираните отпадъци;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на месни разфасовки и замразени заготовки от птиче месо.

В момента на проверката обектът работи с пълен капацитет.

Инвестиционното предложение относно „Изграждането на ведомствен автосервиз и автомивка за ръчно измиване на автомобили за лични нужди“, за което РИОСВ Благоевград е уведомена с вх. № 2871 / 27.07.2012 г. вече е реализирано. Предстои въвеждането на обекта в редовна експлоатация.

3.1.  Компонент „Води”

Производствените отпадъчни води, които се формират на площадката се заустват в канализационната мрежа на “Увекс” ЕООД, гр. Сандански въз основа на сключен договор.

Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. Протоколите от извършваните изпитвания се представят в РИОСВ – Благоевград своевременно. Резултатите показват, че се спазват нормите за допустима степен на замърсяване за канализационна мрежа без селищна ПСОВ, съгласно изискванията на Наредба № 7 / 2000 г. През месец май  2013г. е актуализиран договора с „УВЕКС“ ЕООД гр. Сандански, като е променена схемата за извършване на собствения мониторинг – два пъти годишно. Поради по-късната дата на подписване на договора, все още не е извършван собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води.

Пречиствателното съоръжение – мазниноуловител се поддържа в добро експлоатационно състояние, като се почиства ежедневно.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух“

Дружеството експлоатира 1 бр. блокова хладилна инсталация със съдържание на охлаждащ агент над 3 кг., която подлежи на контрол съгл. Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент ( ЕО ) № 842 / 2006 относно някои флуорирани парникови газове ( ДВ, бр. 3 / 2009г. с изм. и доп. ). Инсталацията обслужва 3 бр. камери ( две минусови и една плюсова). При проверката се представя „Досие на системата“, съгл. изискванията на Приложение № 3 към чл.80 от цитираната наредба. Досието се води в съответствие с изискванията на Регламент № 1005 /2009 г., като в законовия срок е представен и годишния отчет, свързан с тази дейност.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и във дръзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP на Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството.

При проверката се установи, че за всички употребявани химични вещества и смеси дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност. Употребяваните химикали се съхраняват в специално обособени за целта помещения, в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43 / 2011г.). Дружеството е изготвило оценка по чл. 9 от цитираната наредба, както и документирането по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9 и т. 10 от нея. Оценката е представена в РИОСВ Благоевград в срок, с което е изпълнено предписание № 1, дадено при предишна проверка. Не е изготвена инструкцията по чл. 4, т. 11 от цитираната наредба.

3.4. Фактор „Отпадъци”

Дружеството притежава заверени работни листове за генерираните от неговата дейност отпадъци, освен за „абсорбенти“ ( пясък и трици). Същите се съхраняват разделно, на обособени за целта места и се предават за последващо третиране въз основа на писмени договори.

Отчетността се води съгласно изискванията на Наредба № 9 (ДВ, бр. 95/2004 г.).

Годишните отчети за отпадъците за 2012 г. са представени в РИОСВ-Благоевград в законоустановения срок.

За пуснатите на пазара опаковки дружеството заплаща дължимата продуктова такса опаковки, като членува в колективна система.Представя се удостоверение от организация по оползотворяване „Екобулпак“ АД.

Дружеството притежава регистрационен документ, издаден от директора на РИОСВ Благоевград за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци с код 20 03 01. Същите се транспортират и предават за депониране на РДНО гр. Сандански. На основание чл. 35 а от Наредба № 8 ( ДВ, бр. 83 / 2004г.) е извършено основно охарактеризиране на отпадъците., за което има издадено положително становище от РИОСВ Благоевград.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници. 

  • Да бъде изготвена и представена в РИОСВ Благоевград инструкцията по чл. 4, т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43 / 2011г.). Срок: 09.08.2013 г. Отг.: Управителя
  • Да се представят в РИОСВ Благоевград работни листове за класификация на отпадък с код 150202* съгласно чл. 7 от Наредба № 3 ( ДВ, бр. 23 / 2012 г. ) за класификация на отпадъците. Срок: 09.08.2013 г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.