Съдържание

Посетители

В момента има 62  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Полежанов” ООД – гр.Банско

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Полежанов” ООД – гр.Банско


На основание заповед № 142/05.06.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 18.06.2013 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Полежанов” ООД, находяща се в гр. Банско. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството произвежда мебели от масив за износ.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Направление «Опасни химични вещества»

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и във дръзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP на  Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството.

Направеното с КП№45-06/02.10.2012г. предписание не е изпълнено поради неприложимост на същото. Дружеството е спряло вноса на лакове и грундове от Република Турция. В момента на проверката се констатира, че няма налични количества от тези химични смеси. „Полежанов“ ООД е в преговори с нов партньор от Република Турция и в момента прави проучване дали този партньор има единствен представител за Европа за своите продукти.

3.2. Фактор «Отпадъци»

Дружеството е вносител на консумативи за мебелната промишленост-лакове, грундове,разредители от Република Турция и в тази връзка попада в обхвата на чл.59 от ЗУО (ДВ, бр53/2012г.). Представиха се месечни справки – декларации за пуснатите на пазара опаковани стоки по приложение № 13 и платени нареждания за преведена продуктова такса към ПУДООС за периода от месец юли 2012г до месец април 2013г.

На обекта е разположен дърводелски цех за дървопреработване, в който се обработват врати само по заявка на клиенти.

Към момента в РИОСВ-Благоевград е извършена класификация за отпадък с код 150102 – пластмасови опаковки, т.е. отпадък от стречфолио образуван от разопаковане на суровината.

В РИОСВ Благоевград не е извършена класификация на образуваните от дейността на обекта отпадъци, както следва: трици, парчета от МДФ, флуоресцентни тръби картонени опаковки. На обекта се съхраняват излезли от употреба автомобилни гуми, които се образуват при смяна от автомобилния парк на дружеството.

На обекта се представи отчетна книга по приложение №3 от Наредба №9(ДВ, бр.95/2004г.) заверена на 07.11.2012г., като в същата не са правени записи от заверяването до момента на проверката.

3.3. Направление «Атмосферен въздух»

Дружеството е представило в РИОСВ Благоевград Декларация за внесените количества продукти през 2012г. Последния внос е направен през м.юни 2012г. В момента „Полежанов“ООД не пуска на пазара продукти попадащи в обхвата на Приложение №1 към чл.1 от Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти(ДВ, бр.20/2007г. с посл.изм.)

4.Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  1. Да се извърши в РИОСВ Благоевград класификация на отпадъците съгласно чл.7 от Наредба №3 за класификация на отпадъците(ДВ, бр.23/2012г.) Срок:05.07.2013г.
  2. Да се завери в РИОСВ Благоевград отчетна книга по приложение №1 от Наредба №2 (ДВ, бр.10/2013г).

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните нарушение е съставен акт за административно нарушение №03-25/18.06.2013г и са направени съответните предписания с поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.